Go back Homepage
Download Quiz Games Listening Speaking Reading Writing Grammar Vocabulary

Học Tiếng Anh

Tiếng Anh thương mại Tiếng Anh hàng ngày Tiếng Anh trẻ em Tiếng Anh lớp 9 Tiếng Anh qua truyện vui Tiếng Anh qua bài hát Học Tiếng Anh qua bài hát Cách pháp âm Streamline-A Học từ vựng Ngữ pháp Kiểm tra từ vựng Bản động từ bất quy tắt Kho bài test tiếng Anh

Học và Chơi

English Study Games Grammar Games Vocabulary Games Listening Games Pronunciation Games Quiz Games Memory Games Typing Games Grammar Games & Exercises Games Classroom Teaching Games Billionaire Vocabulary Games & Exercises ESL LABELING PICTURE GAMES

Học qua video

English Learning through video Communication video

Luyện Nghe

Listen music & fill in the blanks Easy Conversation 365 Short Stories Easy Conversations Beginners Learn English By Listening I Learn English By Listening II Listening Lesson Library

Luyện nói

Speaking - Beginner Level Speaking - Elementary Phrases for Conversation Phrases for Conversation 2

Luyện đọc

Reading Comprehension Super Easy Reading Easy Reading

Luyện viết

Sentence Structure Practice

Ngữ pháp tiếng Anh

Ngữ pháp tiếng Anh ABC Grammar Grammar In Use Grammar - Easy Grammar - Medium Grammar - Difficult Grammar Quizzes about Places Advanced English Grammar Grammar Practice Elementary Grammar Practice Intermediate Grammar Pre-intermediate Grammar Test Grammar exercises level A Grammar exercises level B Grammar exercises level C Grammar lesson plans TOEFL Test level A TOEFL Test level B TOEFL Test level C TOEFL Exercises

Học từ vựng

Vocabulary - Easy Vocabulary - Easy with Pictures Vocabulary - Medium Vocabulary - Difficult Crossword Puzzles - Easy Crossword Puzzles - Not Easy Picture Vocabulary Test English Irregular Verbs Picture & Audio Vocabulary English pictures dictionary Toefl Test Vocabulary Find synonyms TOEFL incorrect word GMAT Vocabulary SAT Vocabulary TOEFL Structure Basic level Intermediate Level Advanced Level
English Grammar - Ngữ pháp | Grammar in Use (Ngữ pháp thực hành) | Bài 1 - Present continuous
 UNIT 1: Present continuous (Thời hiện tại tiếp diễn)

A. Xét tình huống sau:


Ann is in her car. She is on her way to work.

She is driving to work.


Câu này có nghĩa là: Cô ấy bây giờ đang lái xe. Tại thời điểm đang nói, hành động lái xe chưa chấm dứt.

Am/is/are -ing là thì hiện tại tiếp diễn (present continuous)

I am (=I'm)

He/she/it is (=He's - She's - It's)

We/you/they are (=We're, you're, they're)

driving

working

doingB. I am doing something = Tôi đang làm việc gì đó; Tôi đang ở giữa thời điểm làm công việc đó; Tôi đã khởi sự và chưa hoàn tất công việc.

Thường thì hành động đang xảy ra tại thời điểm nói:

Please don’t make so much noise. I’m working. (not 'I work').

’Where’s Margaret?’ ’She’s having a bath.’ (not 'she has a bath').

Let’s go out now. It isn’t raining any more. (not 'It doesn't rain').

(at a party) Hello, Jane. Are you enjoying the party? (not 'do you enjoy').

I’m tired. I’m going to bed now. Goodnight!


Nhưng hành động không nhất thiết xảy ra tại thời điểm đang nói. Ví dụ như:

Tom and Ann are talking in a café. Tom says:I’m reading an interesting book at the moment. I’ll lend it to you when I’ve finished it.


Tom không đọc sách vào lúc nói với Ann. Anh ấy muốn nói là anh anh ấy đã khởi sự đọc cuốn sách đó nhưng chưa đọc xong. Anh ấy đang trong thời gian đọc.

Xem thêm một số ví dụ:

Catherine wants to work in Italy, so she is learning Italian. (Vào thời điểm nói có thể cô ấy không phải đang học tiếng Ý).
Some friends of mine are building their own house. They hope it will finished before next summer.

C. Chúng ta dùng thì present continuous khi nói về những việc xảy ra tại một khoảng thời gian gần với lúc nói, ví dụ như today (hôm nay), this week (tuần này), this evening (chiều nay) v.v...


"You’re working hard today.” "Yes, I have a lot to do” (not 'you work hard today').
"Is Susan working this week?” "No, she’s on holiday”.

Chúng ta dùng thì present continuous khi nói về những thay đổi đang diễn ra trong thời gian nói:

The population of the world is rising very fast. (not 'rise').

Is your English getting better?

 


 

< Back | Menu

English07.com @ Gmail.com