Go back Homepage
Download Quiz Games Listening Speaking Reading Writing Grammar Vocabulary

Học Tiếng Anh

Tiếng Anh thương mại Tiếng Anh hàng ngày Tiếng Anh trẻ em Tiếng Anh lớp 9 Tiếng Anh qua truyện vui Tiếng Anh qua bài hát Học Tiếng Anh qua bài hát Cách pháp âm Streamline-A Học từ vựng Ngữ pháp Kiểm tra từ vựng Bản động từ bất quy tắt Kho bài test tiếng Anh

Học và Chơi

English Study Games Grammar Games Vocabulary Games Listening Games Pronunciation Games Quiz Games Memory Games Typing Games Grammar Games & Exercises Games Classroom Teaching Games Billionaire Vocabulary Games & Exercises ESL LABELING PICTURE GAMES

Học qua video

English Learning through video Communication video

Luyện Nghe

Listen music & fill in the blanks Easy Conversation 365 Short Stories Easy Conversations Beginners Learn English By Listening I Learn English By Listening II Listening Lesson Library

Luyện nói

Speaking - Beginner Level Speaking - Elementary Phrases for Conversation Phrases for Conversation 2

Luyện đọc

Reading Comprehension Super Easy Reading Easy Reading

Luyện viết

Sentence Structure Practice

Ngữ pháp tiếng Anh

Ngữ pháp tiếng Anh ABC Grammar Grammar In Use Grammar - Easy Grammar - Medium Grammar - Difficult Grammar Quizzes about Places Advanced English Grammar Grammar Practice Elementary Grammar Practice Intermediate Grammar Pre-intermediate Grammar Test Grammar exercises level A Grammar exercises level B Grammar exercises level C Grammar lesson plans TOEFL Test level A TOEFL Test level B TOEFL Test level C TOEFL Exercises

Học từ vựng

Vocabulary - Easy Vocabulary - Easy with Pictures Vocabulary - Medium Vocabulary - Difficult Crossword Puzzles - Easy Crossword Puzzles - Not Easy Picture Vocabulary Test English Irregular Verbs Picture & Audio Vocabulary English pictures dictionary Toefl Test Vocabulary Find synonyms TOEFL incorrect word GMAT Vocabulary SAT Vocabulary TOEFL Structure Basic level Intermediate Level Advanced Level
English Grammar - Ngữ pháp | Grammar in Use (Ngữ pháp thực hành) | Bài 3 - Present continuous and present simple
 UNIT 3: Present continuous and present simple -  Thì hiện tại tiếp diễn và hiện tại thường

A. Hãy nghiên cứu các lời giải thích và so sánh các ví dụ sau:

Present continuous (I am doing) Present Simple (I do)
Hãy dùng thì Present Continuous để diễn tả những sự việc xảy ra ngay lúc ta nói hay xung quanh thời điểm đó và hành động chưa chấm dứt.The water is boiling. Can you turn it off?
Listen to those people. What language are they speaking?
Let’s go out. It isn’t raining now.
"Don’t disturb me. I’m busy.” "Why? What are you doing?”
I am going to bed now. Goodnight!
Maria is in Britain at the moment. She’s learning English.

Hãy dùng thì Present Continuous để diễn đạt một tình huống hay trạng thái có tính chất tạm thời:

I’m living with some friends until I find a flat.
"You’re working hard today” "Yes, I’ve got a lot to do.”
 
Hãy dùng thì Present Simple để đề cập tới các sự việc một cách chung chung, hay những sự việc được lặp đi lặp lại,Water boils at 100 degrees celcius.
Excuse me. Do you speak English?
It doesn’t rain very much in the summer.
What do you usually do at weekends?
I always go to bed before midnight.
Most people learn to swim when they are children.

Hãy dùng thì Present Simple để diễn tả một tình huống hay trạng thái có tính ổn định, lâu dài:

My parents live in London. They have lived there for all their lives.
John isn’t lazy. He works very hard most of the time.

 
B.  I always do và I'm always doing.

Thông thường chúng ta dùng "I always do something” (=Tôi lúc nào cũng làm việc đó):
I always go to work by car. Not "I'm always going"

Bạn cũng có thể nói "I’m always doing something”, nhưng với một ý nghĩa khác. Lấy ví dụ:

I’ve lost my key again. I’m always losing things.¨ "I’m always losing things” không có nghĩa là tôi lúc nào cũng làm mất đồ có nghĩa là việc tôi làm mất đồ xảy ra quá thường xuyên, nhiều hơn bình thường.
¨ "You’re always -ing” có nghĩa bạn làm việc đó rất thường xuyên, sự thường xuyên mà người ta nói cho là nhiều hơn bình thường.
 


 

< Back | Menu

English07.com @ Gmail.com