Go back Homepage
Download Quiz Games Listening Speaking Reading Writing Grammar Vocabulary

Học Tiếng Anh

Tiếng Anh thương mại Tiếng Anh hàng ngày Tiếng Anh trẻ em Tiếng Anh lớp 9 Tiếng Anh qua truyện vui Tiếng Anh qua bài hát Học Tiếng Anh qua bài hát Cách pháp âm Streamline-A Học từ vựng Ngữ pháp Kiểm tra từ vựng Bản động từ bất quy tắt Kho bài test tiếng Anh

Học và Chơi

English Study Games Grammar Games Vocabulary Games Listening Games Pronunciation Games Quiz Games Memory Games Typing Games Grammar Games & Exercises Games Classroom Teaching Games Billionaire Vocabulary Games & Exercises ESL LABELING PICTURE GAMES

Học qua video

English Learning through video Communication video

Luyện Nghe

Listen music & fill in the blanks Easy Conversation 365 Short Stories Easy Conversations Beginners Learn English By Listening I Learn English By Listening II Listening Lesson Library

Luyện nói

Speaking - Beginner Level Speaking - Elementary Phrases for Conversation Phrases for Conversation 2

Luyện đọc

Reading Comprehension Super Easy Reading Easy Reading

Luyện viết

Sentence Structure Practice

Ngữ pháp tiếng Anh

Ngữ pháp tiếng Anh ABC Grammar Grammar In Use Grammar - Easy Grammar - Medium Grammar - Difficult Grammar Quizzes about Places Advanced English Grammar Grammar Practice Elementary Grammar Practice Intermediate Grammar Pre-intermediate Grammar Test Grammar exercises level A Grammar exercises level B Grammar exercises level C Grammar lesson plans TOEFL Test level A TOEFL Test level B TOEFL Test level C TOEFL Exercises

Học từ vựng

Vocabulary - Easy Vocabulary - Easy with Pictures Vocabulary - Medium Vocabulary - Difficult Crossword Puzzles - Easy Crossword Puzzles - Not Easy Picture Vocabulary Test English Irregular Verbs Picture & Audio Vocabulary English pictures dictionary Toefl Test Vocabulary Find synonyms TOEFL incorrect word GMAT Vocabulary SAT Vocabulary TOEFL Structure Basic level Intermediate Level Advanced Level
English Grammar - Ngữ pháp | Grammar in Use (Ngữ pháp thực hành) | Bài 58 - Prefer and would rather
 UNIT 58: Prefer and would ratherA. Prefer to do và prefer doing
Thường bạn có thể dùng "prefer to (do)" hoặc "prefer -ing" để diễn tả bạn thích điều gì đó hơn nói chung:

I don’t like cities. I prefer to live in the country or I prefer living in the country.

Hãy xem sự khác biệt trong cấu trúc theo sau prefer. Ta nói:
I prefer something to something else.
I prefer doing something to doing something else.
Nhưng
I prefer to do something rather than (do) something else.

I prefer this coat to the coat you were wearing yesterday.
I prefer driving to travelling by train.
Nhưng
I prefer to drive rather than travel by train.
Ann prefers to live in the country rather than (live) in a city.

B. Would prefer (I’d prefer...)

Chúng ta dùng "Would prefer" để nói tới điều ta muốn làm trong một tình huống cụ thể nào đó (không phải chung chung):

"Would you prefer tea or coffee?"
"Coffee, please."

Ta nói "Would prefer to do" (không phải doing):

"Shall we go by train?"
"Well, I’d prefer to go by car." (không nói 'going')

I’d prefer to stay at home tonight rather than go to the cinema.

C. Would rather (I’d rather...)
Would rather (do) = would prefer (to do).

Sau 'would rather' chúng ta dùng những động từ nguyên mẫu không có to. Hãy so sánh:
"Shall we go by train?"
"Well, I’d prefer to go by car."
"Well, I’d rather go by car." (không nói "to go")

Câu phủ định là I’d rather not (do something):
I’m tired. I’d rather not to go out this evening, if you don’t mind.

"Do you want to go out this evening?"
"I’d rather not."

Chú ý mẫu câu với would rather:

I’d rather do something than (do) something else

I’d rather stay at home tonight than go to the cinema.

D. I'd rather you did something.

Khi bạn muốn người khác làm một điều gì đó bạn có thể nói "I’d rather you did something":

"Shall I stay here?"
"I’d rather you came with us."

"Shall I tell them the news?"
"No, I’d rather they didn’t know."
 
"Shall I tell them or would you rather they didn’t know?"

Trong cấu trúc này chúng ta dùng thì quá khứ (came, did v.v...) nhưng ý nghĩa lại là hiện tại hoặc tương lai, chứ không phải quá khứ. Hãy so sánh:

I’d rather cook the dinner now.
Nhưng
I’d rather you cooked the dinner now. (không nói 'I'd rather you cook')

Dạng phủ định là "I’d rather you didn’t...":
I’d rather you didn’t tell anyone what I said.

"Do you mind if I smoke?"
"I’d rather you didn’t."
 

 

< Back | Menu

English07.com @ Gmail.com