Go back Homepage
Download Quiz Games Listening Speaking Reading Writing Grammar Vocabulary

Học Tiếng Anh

Tiếng Anh thương mại Tiếng Anh hàng ngày Tiếng Anh trẻ em Tiếng Anh lớp 9 Tiếng Anh qua truyện vui Tiếng Anh qua bài hát Học Tiếng Anh qua bài hát Cách pháp âm Streamline-A Học từ vựng Ngữ pháp Kiểm tra từ vựng Bản động từ bất quy tắt Kho bài test tiếng Anh

Học và Chơi

English Study Games Grammar Games Vocabulary Games Listening Games Pronunciation Games Quiz Games Memory Games Typing Games Grammar Games & Exercises Games Classroom Teaching Games Billionaire Vocabulary Games & Exercises ESL LABELING PICTURE GAMES

Học qua video

English Learning through video Communication video

Luyện Nghe

Listen music & fill in the blanks Easy Conversation 365 Short Stories Easy Conversations Beginners Learn English By Listening I Learn English By Listening II Listening Lesson Library

Luyện nói

Speaking - Beginner Level Speaking - Elementary Phrases for Conversation Phrases for Conversation 2

Luyện đọc

Reading Comprehension Super Easy Reading Easy Reading

Luyện viết

Sentence Structure Practice

Ngữ pháp tiếng Anh

Ngữ pháp tiếng Anh ABC Grammar Grammar In Use Grammar - Easy Grammar - Medium Grammar - Difficult Grammar Quizzes about Places Advanced English Grammar Grammar Practice Elementary Grammar Practice Intermediate Grammar Pre-intermediate Grammar Test Grammar exercises level A Grammar exercises level B Grammar exercises level C Grammar lesson plans TOEFL Test level A TOEFL Test level B TOEFL Test level C TOEFL Exercises

Học từ vựng

Vocabulary - Easy Vocabulary - Easy with Pictures Vocabulary - Medium Vocabulary - Difficult Crossword Puzzles - Easy Crossword Puzzles - Not Easy Picture Vocabulary Test English Irregular Verbs Picture & Audio Vocabulary English pictures dictionary Toefl Test Vocabulary Find synonyms TOEFL incorrect word GMAT Vocabulary SAT Vocabulary TOEFL Structure Basic level Intermediate Level Advanced Level
English Grammar - Bài học ngữ pháp cơ bản

Bài học ngữ pháp cơ bản

Mạo từ   Xem: 5438
Mạo từ là từ dùng trước danh từ và cho biết danh từ ấy đề cập đến một đối tượng xác định hay không xác định.
Tính từ   Xem: 2196
Tính từ là từ dùng đẻ phẩm định cho danh từ bằng cách miêu tả các dặc tính của sự vật mà danh từ đó đại diện
So sánh   Xem: 1868
Hình thức so sánh bằng nhau được thành lập bằng cách thêm "as" vào trước và sau tính từ
Trạng từ (phó từ) - Adverbs   Xem: 1854
Trạng từ dùng để tính chất/phụ nghĩa cho một từ loại khác trừ danh từ và đại danh từ.
Phân động từ (động tính từ) - Participles   Xem: 1295
Phân động từ là từ do động từ tạo ra và nó có đặc tính như một tính từ.
Bảng động từ bất quy tắc - Irregular vebs   Xem: 734
Bảng Động từ bất quy tắc
Rút gọn - Astractions   Xem: 488
Trong các hội thoại thường ngày, các trợ động từ thường được tỉnh lược. Nhưng trong văn viết, việc dung tỉnh lược nên được hạn chế.
Liên từ   Xem: 539
Liên từ là từ dùng để nối các từ loại, cụm từ hay mệnh đề.
Thán từ - Interjections   Xem: 343
Thán từ là một âm thanh phát ra hay tiếng kêu xen vào một câu để biểu lộ một cảm xúc động hay một biểu lộ mạnh mẽ nào đó...
Mệnh đề   Xem: 696
Mệnh đề là một nhóm từ có chứa một động từ đã chia và chủ ngữ của nó.
Thời/thì (tense) trong tiếng Anh   Xem: 752
Cách dùng các thời/thì như hiện tại thường (present simple), quá khứ thường (simple past), tương lai (future), hiện tại hoàn thành (present perfect), quá khứ hoàn thành (past perfect) etc..
Câu điều kiện (Conditionals)   Xem: 955
Câu điều kiện gồm có hai phần: Một phần nêu lên điều kiện và một phần còn lại nêu lên kết quả hay được gọi là mệnh đề chỉ điều kiện và mệnh đề chỉ kết quả.
Đại danh từ (Pronouns)   Xem: 419
Đại danh từ (Pronouns) là từ dùng để thay thế cho danh từ.
Động từ (Verbs)   Xem: 389
Động từ là dùng diễn tả một hành động, vận động, hoạt động của một người, một vật nào đó.
Thể - Cách (Voices)    Xem: 243
Gồm: Chủ động (Active Voice) và Bị động (Passive Voice).
Câu (Sentences)   Xem: 399
Câu là một nhóm từ tạo thành nghĩa đầy đủ, và thường được kết thúc bởi dấu chấm (.)(hoặc chấm than (!), hai chấm (:), hỏi chấm (?) ...).
Câu bị động (Passive Voices)   Xem: 1308
Bị (Thụ) động cách là cách đặt câu trong đó chủ ngữ đứng vai bị động.
Câu trực tiếp - Câu gián tiếp (Dicrect and Indirect Speeches)   Xem: 372
Trong lời nói trực tiếp, chúng ta ghi lại chính xác những từ, ngữ của người nói dùng.
Cụm từ (Phrases)   Xem: 557
Cụm từ (phrase) là một nhóm từ kết hợp với nhau tạo thành nghĩa nhưng không đầy đủ. cụm từ được phân thành mấy loại sau đây: cụm danh từ, cụm danh động từ, cụm động từ nguyên mẫu, cụm giới từ, cụm phân từ, cụm tính từ
Giống (Gender)   Xem: 262
Là hình thức biến thể của danh từ để chỉ "tính"- hay phân biệt giống.
Đảo ngữ (Inversions)   Xem: 254
Thông thường, một câu kể (câu trần thuật) bao giờ cũng bắt đầu bằng chủ ngữ và tiếp theo sau là một động từ. Tuy nhiên, trật tự của câu như trên có thể bị thay đổi khi người nói muốn nhấn mạnh. Lúc đó xuất hiện hiện tượng "Đảo ngữ"
Mạo từ xác định (Definite Article)   Xem: 233
Hình thức của Mạo từ xác định (Definite Article) - THE
Mạo từ bất định A/An   Xem: 318
Cách dùng mạo từ bất định A/An
Tổng quan về danh từ (nouns)   Xem: 338
Tiếng Anh có 4 loại danh từ: Danh từ chung(Common nouns), Danh từ riêng (Proper nouns), Danh từ trừu tượng (Abstract nouns), Danh từ tập hợp(Collective nouns)
Giống của danh từ (Gender of nouns)   Xem: 236
Các giống của danh từ: Giống đực, giống cái, trung tính
Số nhiều của danh từ   Xem: 288
Chỉ riêng danh từ đếm được mới có số nhiều.
Số nhiều của danh từ kép    Xem: 271
Cấu tạo của danh từ kép
Danh từ đếm được và Danh từ không đếm được   Xem: 526
Đặc điểm của danh từ đếm được & danh từ không đếm được
Sở hữu cách   Xem: 291
's dùng cho danh từ số ít, danh từ số nhiều không tận cùng bằng 's, từ sau cùng trong danh từ kép, hoặc sau từ viết tắt
Khi nào dùng sở hũu cách?   Xem: 344
Sở hữu cách (possessive case) chủ yếu dùng cho người, quốc gia hoặc động vật.
Khi nào dùng Of + danh từ để diễn đạt sự sở hữu?    Xem: 370
Khi có một cụm từ (phrase) hoặc mệnh đề (clause) theo sau "chủ sở hữu".
Tính từ chỉ phẩm chất   Xem: 330
Tổng quan về Tính từ chỉ phẩm chất
So sánh   Xem: 278
Có 3 cấp so sánh: So sánh bằng, so sánh hơn, so sánh cực cấp
Phó từ (Trạng từ - Adverbs)   Xem: 314
Tổng quan về phó từ (Trạng từ - abverbs)
Đại từ và tính từ nghi vấn   Xem: 278
Who (đại từ), Whom (đại từ), What (đại từ và tính từ), Which (đại từ và tính từ), Whose (đại từ và tính từ)
Đại từ nhân xưng   Xem: 331
Cách dùng Đại từ nhân xưng I/You/He/She/It/We/They
Đại từ phản thân   Xem: 293
Myself, Yourself, Himself, Herself, Itself, Ourselves, Yourselves, Themselves
Tính từ sở hữu/Đại từ sở hữu   Xem: 403
Tính từ sở hữu (My,Your,His,Her,Its,Our,Their) Đại từ sở hữu (Mine, Yours, His, Hers, Its, Ours, Theirs)
Tính từ bất định - Đại từ bất định   Xem: 408
One, many, much, several etc.
Đại từ quan hệ   Xem: 908
Who, Whom, Which, When, Where, That, Whose, Of which, Why
Nói thêm về What và Which    Xem: 266
What cũng có nghĩa là "Những điều mà/Những gì mà". Which cũng có nghĩa là "Điều đó".
Đại từ và tính từ chỉ định    Xem: 242
Tính từ chỉ định (demonstrative adjectives), Đại từ chỉ định (demonstrative pronouns)
Giới từ   Xem: 315
Giới từ là một từ (At, Between, In, On, Under...) hoặc nhóm từ (Apart from, In front of, Instead of, On account of...) đứng trước danh từ hoặc đại từ để chỉ vị trí, thời gian, cách thức...
Thì hiện tại (Present)    Xem: 411
Hiện tại đơn giản (Simple Present, Hiện tại tiếp diễn (Present Continuous), Hiện tại hoàn thành (Present Perfect), Hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present Perfect Continuous)
Thì quá khứ (Past)    Xem: 732
Quá khứ đơn giản (Simple Past), Quá khứ tiếp diễn (Past Continuous), Quá khứ hoàn thành (Past Perfect), Quá khứ hoàn thành tiếp diễn (Past Perfect Continuous)
Thì tương lai (Future)    Xem: 189
Tương lai đơn giản (Simple Future), Tương lai tiếp diễn (Future Continuous), Tương lai hoàn thành (Future Perfect), Tương lai hoàn thành tiếp diễn (Future Perfect Continuous)
Điều kiện cách (Conditional)    Xem: 162
Hiện tại điều kiện cách (Present Conditional), Quá khứ điều kiện cách (Perfect Conditional), Câu điều kiện (Conditional Sentences)
Mệnh lệnh cách (Imperative)    Xem: 267
Mệnh lệnh cách thể hiện một lời khuyên, một lời yêu cầu hoặc một mệnh lệnh.
Giả định cách (Subjunctive)   Xem: 292
Thể hiện ước muốn hoặc hy vọng.
Hoà hợp các thì (Sequence of tenses)    Xem: 173
Thì của động từ của mệnh đề phụ tùy thuộc Thì của động từ của mệnh đề chính.
Động từ khiếm khuyết (Modal Auxiliaries)   Xem: 367
Can &Could , May &Might , Must , Ought ,Shall &Should , Will &Would , Need , Dare , Used
Câu hỏi đuôi    Xem: 411
Tag questions
Động từ nguyên mẫu (Infinitive)    Xem: 312
Nguyên mẫu đầy đủ = To + động từ.
Nguyên mẫu không có To    Xem: 244
Động từ nguyên mẫu không có To sau: Do & Do not , Did & Did not etc.

< Back | Menu

English07.com @ Gmail.com