Go back Homepage
Download Quiz Games Listening Speaking Reading Writing Grammar Vocabulary

Học Tiếng Anh

Tiếng Anh thương mại Tiếng Anh hàng ngày Tiếng Anh trẻ em Tiếng Anh lớp 9 Tiếng Anh qua truyện vui Tiếng Anh qua bài hát Học Tiếng Anh qua bài hát Cách pháp âm Streamline-A Học từ vựng Ngữ pháp Kiểm tra từ vựng Bản động từ bất quy tắt Kho bài test tiếng Anh

Học và Chơi

English Study Games Grammar Games Vocabulary Games Listening Games Pronunciation Games Quiz Games Memory Games Typing Games Grammar Games & Exercises Games Classroom Teaching Games Billionaire Vocabulary Games & Exercises ESL LABELING PICTURE GAMES

Học qua video

English Learning through video Communication video

Luyện Nghe

Listen music & fill in the blanks Easy Conversation 365 Short Stories Easy Conversations Beginners Learn English By Listening I Learn English By Listening II Listening Lesson Library

Luyện nói

Speaking - Beginner Level Speaking - Elementary Phrases for Conversation Phrases for Conversation 2

Luyện đọc

Reading Comprehension Super Easy Reading Easy Reading

Luyện viết

Sentence Structure Practice

Ngữ pháp tiếng Anh

Ngữ pháp tiếng Anh ABC Grammar Grammar In Use Grammar - Easy Grammar - Medium Grammar - Difficult Grammar Quizzes about Places Advanced English Grammar Grammar Practice Elementary Grammar Practice Intermediate Grammar Pre-intermediate Grammar Test Grammar exercises level A Grammar exercises level B Grammar exercises level C Grammar lesson plans TOEFL Test level A TOEFL Test level B TOEFL Test level C TOEFL Exercises

Học từ vựng

Vocabulary - Easy Vocabulary - Easy with Pictures Vocabulary - Medium Vocabulary - Difficult Crossword Puzzles - Easy Crossword Puzzles - Not Easy Picture Vocabulary Test English Irregular Verbs Picture & Audio Vocabulary English pictures dictionary Toefl Test Vocabulary Find synonyms TOEFL incorrect word GMAT Vocabulary SAT Vocabulary TOEFL Structure Basic level Intermediate Level Advanced Level

Learn English through songs

Learn English through songs | Imagine - John Lennon

John Winston Ono Lennon, (1940 –1980) was an English rock musician, singer-songwriter and peace activist who rose to fame as one of the founding members of The Beatles. With Paul McCartney he formed one of the most influential and successful songwriting partnerships of the 20th century. Second only to McCartney, he is among the most successful songwriters in Billboard singles chart history, responsible for 27 number one singles on the US Hot 100 chart as a performer or songwriter.

"Imagine" is a song written and performed by English rock musician John Lennon. It is the opening track on his album Imagine, released in 1971. When asked about the song in one of his last interviews, Lennon declared "Imagine" to be as good as anything he had written with the Beatles.


( Source: http://en.wikipedia.org)

John Winston Ono Lennon, (1940 - 1980) là một nhạc sĩ, ca sĩ, nhà soạn nhạc nhạc rock, và nhà hoạt động hòa bình người Anh, người mà nổi tiếng là một trong những thành viên sáng lập của The Beatles. Cùng với Paul McCartney ông đã trở thành một trong những đối tác soạn nhạc thành công và có tầm ảnh hưởng nhất thế kỷ 20. Đứng thứ hai chỉ sau McCartney, ông là một trong những nhạc sĩ thành công nhất trong lịch sử bảng xếp hạng đĩa đơn Billboard, ông đã có được 27 đĩa đơn xếp vị trí số một trong bảng xếp hạng 100 ca khúc hay nhất nước Mỹ như là một ca sĩ và nhạc sĩ.

"Hãy tưởng tượng" là một bài hát được viết và biểu diễn bởi nhạc sĩ nhạc rock người Anh John Lennon. Đây là bài hát mở đầu trong album của mình "Hãy tưởng tượng", phát hành năm 1971. Khi được hỏi về bài hát trong một cuộc phỏng vấn cuối cùng của ông, Lennon tuyên bố "Hãy tưởng tượng" là cái tốt nhất mà ông đã hợp tác cùng nhóm the Beatles.

(Theo nguồn từ http://en.wikipedia.org)

Imagine


Imagine there's no heaven,
It's easy if you try,
No hell below us,
Above us only sky,
Imagine all the people
living for today...

Imagine there's no countries,
It isnt hard to do,
Nothing to kill or die for,
No religion too,
Imagine all the people
living life in peace...

Imagine no possesions,
I wonder if you can,
No need for greed or hunger,
A brotherhood of man,
Imagine all the people
Sharing all the world...

You may say Im a dreamer,
but Im not the only one,
I hope some day you'll join us,
And the world will live as one.


Structure-cấu trúc
Example - ví dụ
Translation - dịch nghĩa

It's easy to do sth: Thật dễ để làm gì

It's easy for him to pass the exam. Đối với nó thật dễ dàng để vượt qua kỳ thi.

There + tobe + sb/sth: Có...

where there is oppression, there is struggle Ở đâu có áp bức ở đó có chiến tranh.

To share sth with sb: Có chung cái gì

Will you share your pen with me? Anh cho tôi dùng chung bút với anh nhé?
Synomym-từ đồng nghĩa
Example - ví dụ
Translation - dịch nghĩa
To picture
To fancy
To imagine

I imagined him as a hero.

He fancies she likes him.

Tôi tưởng tượng hắn là một bậc anh hùng.
Nó tưởng cô ấy thích nó.

Possession
Property
Assets
Fortune
His fortune amounts to billions.
The jewels are her personal property.

Tài sản ông ta lên tới hàng tỉ.

Các món nữ trang là tài sản riêng của cô ta.< Back | Menu

English07.com @ Gmail.com