Go back Homepage
Download Quiz Games Listening Speaking Reading Writing Grammar Vocabulary

Học Tiếng Anh

Tiếng Anh thương mại Tiếng Anh hàng ngày Tiếng Anh trẻ em Tiếng Anh lớp 9 Tiếng Anh qua truyện vui Tiếng Anh qua bài hát Học Tiếng Anh qua bài hát Cách pháp âm Streamline-A Học từ vựng Ngữ pháp Kiểm tra từ vựng Bản động từ bất quy tắt Kho bài test tiếng Anh

Học và Chơi

English Study Games Grammar Games Vocabulary Games Listening Games Pronunciation Games Quiz Games Memory Games Typing Games Grammar Games & Exercises Games Classroom Teaching Games Billionaire Vocabulary Games & Exercises ESL LABELING PICTURE GAMES

Học qua video

English Learning through video Communication video

Luyện Nghe

Listen music & fill in the blanks Easy Conversation 365 Short Stories Easy Conversations Beginners Learn English By Listening I Learn English By Listening II Listening Lesson Library

Luyện nói

Speaking - Beginner Level Speaking - Elementary Phrases for Conversation Phrases for Conversation 2

Luyện đọc

Reading Comprehension Super Easy Reading Easy Reading

Luyện viết

Sentence Structure Practice

Ngữ pháp tiếng Anh

Ngữ pháp tiếng Anh ABC Grammar Grammar In Use Grammar - Easy Grammar - Medium Grammar - Difficult Grammar Quizzes about Places Advanced English Grammar Grammar Practice Elementary Grammar Practice Intermediate Grammar Pre-intermediate Grammar Test Grammar exercises level A Grammar exercises level B Grammar exercises level C Grammar lesson plans TOEFL Test level A TOEFL Test level B TOEFL Test level C TOEFL Exercises

Học từ vựng

Vocabulary - Easy Vocabulary - Easy with Pictures Vocabulary - Medium Vocabulary - Difficult Crossword Puzzles - Easy Crossword Puzzles - Not Easy Picture Vocabulary Test English Irregular Verbs Picture & Audio Vocabulary English pictures dictionary Toefl Test Vocabulary Find synonyms TOEFL incorrect word GMAT Vocabulary SAT Vocabulary TOEFL Structure Basic level Intermediate Level Advanced Level
 
Unit 6 - A NICE FLAT - Một căn hộ đẹp

Trong bài này chúng ta sẽ học cách dùng cấu trúc There be (Có cái gì đó) someany (với nghĩa vài), where (ở đâu) để chỉ nơi chốn và một số giới từ chỉ nơi chốn như in (ở trong), on (ở trên), under (ở dưới).

Vocabulary - Từ vựng

 

Từ vựng Phiên âm Từ loại   Nghĩa
nice  /naɪs/ adj đẹp
agent /ˈeɪ.dʒənt/ n nhân viên, người đại diện
flat  /flæt/ căn hộ chung cư
miss  /mɪs/ cô (trước tên cô gái)
plan  /plæn/ n bản sơ đồ
living-room  /'liviɳrum/ n phòng khách
kitchen  /ˈkɪtʃ.ən/ n nhà bếp
bedroom  /ˈbed.rʊm/ phòng ngủ
bathroom  /ˈbɑːθ.rʊm/ n phòng tắm
toilet  /ˈtɔɪ.lət/ nhà vệ sinh
balcony  /ˈbæl.kə.ni/ ban công
telephone  /ˈtel.ɪ.fəʊn/ n điện thoại
well  /wel/ interj a, ư (tiếng đệm đầu câu nói)
large  /lɑːdʒ/ adj rộng lớn
cooker  /ˈkʊk.əʳ/ n lò điện
fridge  /frɪdʒ/ tủ lạnh
cupboard  /ˈkʌb.əd/ n tủ chén
under  /ˈʌn.dəʳ/ prep ở dưới
sink  /sɪŋk/ n bồn rửa
any  /ˈen.i/ adj, adv nào, bất cứ (đứng trong câu phủ định)
in  /ɪn/ prep trong
where  /weəʳ/ adv ở đâu
sofa  /ˈsəʊ.fə/ n ghế trường kỷ
record  /rɪˈkɔːd/ n đĩa hát
magazine  /ˌmæg.əˈziːn/ n tạp chí
bottle  /ˈbɒt.ļ/ n cái chai, lọ
on  /ɒn/ prep trên
television  /ˈtel.ɪ.vɪʒ.ən/ n máy truyền hình
dining-room  /'dainiɳrum/ n phòng ăn
lounge  /laʊndʒ/ n phòng khách lớn
hall  /hɔːl/ n phòng ngoài (từ cửa vào)
landing  /ˈlæn.dɪŋ/ n chỗ trống dưới chân cầu thang
downstairs  /ˌdaʊnˈsteəz/ adv dưới nhà
upstairs  /ʌpˈsteəz/ adv trên lầu
lamp  /læmp/ n cái đèn
typewriter  /ˈtaɪpˌraɪ.təʳ/ n máy đánh chữ
waste-paper bin  /weɪstˈpeɪ.pəʳˈbɪn/ n giỏ đựng rác (trong phòng làm việc)
desk  /desk/ n cái bànl
office  /ˈɒf.ɪs/ văn phòng

Proper Names - Tên riêng

Miss. Wilkins 
Người Anh dùng Miss để xưng hô với phụ nữ chưa lập gia đình trọng văn phòng trang trọng.
Muốn biết cách dùng Mr, Ms và Mrs mời bạn xem Unit 1

Expressions - Cách diễn đạt

Good!   Tốt
Here's the kitchen. Đây là nhà bếp.
There's a kitchen. Có một cái nhà bếp.
There're some cupboards. Có vài cái tủ chén.
Well, here's the kitchen.  À, đây là nhà bếp.
Here's a plan. - Đây là sơ đồ  
Where's the toilet? - Nhà vệ sinh ở đâu?

Listening


Mời bạn nghe đoạn hội thoại sau giữa nhân viên tư vấn nhà đất và một khách hàng là cô Wilkins.


 

Agent This is a nice flat, Miss Wilkins. Here's a plan...
Miss Wilkins Hmm...
Agent There's a living-room. There's a kitchen, a bedroom, a bathroom, and there's a toilet.
Miss Wilkins Is there a balcony?
Agent No, there isn't.
Miss Wilkins ... and a telephone?
Agent No, there isn't a telephone.

 

Agent Well, here's the kitchen.
Miss Wilkins Hmm... it's very small.
Agent Yes, it isn't very large, but there's a cooker and a fridge. There are some cupboards under the sink.
Miss Wilkins Are there any plates?
Agent Yes, there are.
Miss Wilkins Good. Are there any chairs in here?
Agent No, there aren't, but there are some in the living-room.
Miss Wilkins Hmm. There aren't any glasses!
Agent Yes, there are! They're in the cupboard .
Miss Wilkins ... and ...err... where's the toilet?

Grammar

THERE BE
THERE + BE (there is, are, was, were, etc.) được sử dụng để diễn tả cái gì đó tồn tại hay xảy ra.
Trong bài này chúng ta sẽ học cách sử dụng there is và there are
Cách tạo câu với There is và there are.  

There is + noun in singular
danh từ số ít
There are + noun in plural
danh từ số nhiều

Đa số các trường hợp người ta thêm vào sau There be + noun một trạng từ, cụm trạng từ hay cụm giới từ để chỉ nơi chốn, địa điểm.

Sau đây là những ví dụ dùng There be với 3 thể Khẳng định (Affirmative), Phủ định (Negative) và Nghi vấn (Interrogative).

1. Affirmative - Khẳng đinh

There be
Noun in singular
Adverb/Prepositional Phrase
There is a television in the living room.
 
There's an apple under the table.
 
There be
Noun in plural
Adverb/Prepositional Phrase
There are some books on the shelf.
 
There're some tomatoes in the fridge.

2. Negative - phủ định (Thêm not sau to be)

There be + not
Noun in singular
Adverb/Prepositional Phrase
There isn't a television in the living room.
There's not an apple under the table.
 
There be + not
Noun in plural Adverb/Prepositional Phrase
There aren't any books on the shelf.
There're not any tomatoes in the fridge.

3. Interrogative - Câu hỏi (Đảo to be lên trước there)

To be + there
Noun in singular
Adverb/Prepositional Phrase
Is there a television in the living room?
Is there an apple under the table?
 
To be + there
Noun in plural
Adverb/Prepositional Phrase
Are there any books on the shelf?
Are there any tomatoes in the fridge?

Trong 3 bảng ví dụ trên ta thấy:
- There is được dùng với danh từ đếm được số ít. Những danh từ này phải có a hoặc an đứng trước. 
- There are được dùng với danh từ đếm được số nhiều. Những danh từ này phải có s hoặc es đứng sau.
Ngoại trừ danh từ số nhiều ở dạng đặc biệt.

E.g. 
There are some children in the kitchen.
someany được dùng với danh từ số nhiều.
some (một vài) được dùng trong câu khẳng định.
any (một vài(cái nào)) được dùng trong câu phủ định và nghi vấn.

Note - chú ý
- There is còn có thể được dùng với danh từ không đếm được. Trong bài này chúng ta chỉ học there is + countable noun (danh từ đếm được).

WHERE-QUESTION

WHERE được dùng để hỏi nơi chốn.

Questions Answers
Where to be Pronoun/Noun
Pronoun/noun
to be Adverb
Prepositional Phrase
Where is she? She is in the kitchen.
Where are the records? They are on the table.
Where is my pen? It is in your hand.
Where are her books? They are here.


Note

Preposition (giới từ) là từ hay một nhóm từ như: in, from, out of,... được sử dụng trước danh từ hay đại từ để chỉ nơi chốn, vị trí, thời gian và cách thức.
Trong bài này chúng ta chỉ học về giới từ chỉ nơi chốn, vị trí..
on (trên), in (trong), under (dưới)...


Prepositional Phrase = một giới từ + một danh từ
E.g.
on the table
in my room
Adverb (trạng từ) là từ để cung cấp thêm thông tin về nơi chốn, thời gian, nguyên nhân , cách thức, mức độ của động từ, tính từ, cụm trạng từ hoặc một  trạng từ khác.
E.g.
speak kindly, incredibly deep, just in time, too quickly, kindly, incredibly, justtoo. Trong bài này chúng ta chỉ học về trạng từ chỉ nơi chốn, vị trí.
E.g.  
here (ở đây), there (ở đó)

Language Summary
 
There 's
is not
isn't
a cooker.
are some cups.
aren't

are not

any glasses.
Is there a cooker? Yes, there is. No, there isn't.
Are there any cups Yes, there are. No, there aren't.
 
Where is it?    It's in
on
under
the cupboard.
are they? They're


 

< Back | Menu

English07.com @ Gmail.com