Go back Homepage
Download Quiz Games Listening Speaking Reading Writing Grammar Vocabulary

Học Tiếng Anh

Tiếng Anh thương mại Tiếng Anh hàng ngày Tiếng Anh trẻ em Tiếng Anh lớp 9 Tiếng Anh qua truyện vui Tiếng Anh qua bài hát Học Tiếng Anh qua bài hát Cách pháp âm Streamline-A Học từ vựng Ngữ pháp Kiểm tra từ vựng Bản động từ bất quy tắt Kho bài test tiếng Anh

Học và Chơi

English Study Games Grammar Games Vocabulary Games Listening Games Pronunciation Games Quiz Games Memory Games Typing Games Grammar Games & Exercises Games Classroom Teaching Games Billionaire Vocabulary Games & Exercises ESL LABELING PICTURE GAMES

Học qua video

English Learning through video Communication video

Luyện Nghe

Listen music & fill in the blanks Easy Conversation 365 Short Stories Easy Conversations Beginners Learn English By Listening I Learn English By Listening II Listening Lesson Library

Luyện nói

Speaking - Beginner Level Speaking - Elementary Phrases for Conversation Phrases for Conversation 2

Luyện đọc

Reading Comprehension Super Easy Reading Easy Reading

Luyện viết

Sentence Structure Practice

Ngữ pháp tiếng Anh

Ngữ pháp tiếng Anh ABC Grammar Grammar In Use Grammar - Easy Grammar - Medium Grammar - Difficult Grammar Quizzes about Places Advanced English Grammar Grammar Practice Elementary Grammar Practice Intermediate Grammar Pre-intermediate Grammar Test Grammar exercises level A Grammar exercises level B Grammar exercises level C Grammar lesson plans TOEFL Test level A TOEFL Test level B TOEFL Test level C TOEFL Exercises

Học từ vựng

Vocabulary - Easy Vocabulary - Easy with Pictures Vocabulary - Medium Vocabulary - Difficult Crossword Puzzles - Easy Crossword Puzzles - Not Easy Picture Vocabulary Test English Irregular Verbs Picture & Audio Vocabulary English pictures dictionary Toefl Test Vocabulary Find synonyms TOEFL incorrect word GMAT Vocabulary SAT Vocabulary TOEFL Structure Basic level Intermediate Level Advanced Level
English Vocabulary - Từ vựng | Học từ vựng bằng hình ảnh | Body 1
 
Nhấn chuột vào loa để nghe audio


(1) hair /heəʳ/ - tóc
(2) armpit /ˈɑːm.pɪt/ - nách
(3) nipple /ˈnɪp.ļ/ - đầu vú
(4) arm /ɑːm/ - cánh tay
(5) navel /ˈneɪ.vəl/ - rốn
bellybutton /ˈbel.i ˈbʌt.ən/
(6) chest /tʃest/ - ngực
(7) abdomen /ˈæb.də.mən/ - bụng
stomach /ˈstʌm.ək/ - bụng, dạ dày
belly (informal) /ˈbel.i/ -
bụng, dạ dày (lối nói thông thường)
tummy (informal) /ˈtʌm.i/ -
bụng, dạ dày lối nói thông thường
(8) wrist /rɪst/ - cổ tay
(9) thigh /θaɪ/ - bắp đùi
(10) knee /niː/
- đầu gối
(11) leg /leg/ - chân


(1) forehead /ˈfɔː.hed/ - trán
(2) temple /ˈtem.pļ/ - thái dương
(3) cheek /tʃiːk/ - má
(4) ear /ɪəʳ/ - tai
(5) ear lobe /ɪəʳ ləʊb/ - thùy tai (dái tai)
(6) neck /nek/ - cổ
(7) nose /nəʊz/ - mũi
(8) chin /tʃɪn/ - cằm
(9) throat /θrəʊt/ - cổ họng


(1) lips /lɪps/ - môi
(2) tongue /tʌŋ/ - lưỡi

 

 

 


eye /aɪ/ - mắt
(1) eyebrow /ˈaɪ.braʊ/ - lông mày
(2) eyelid /ˈaɪ.lɪd/ - mi mắt
(3) pupil /ˈpjuː.pəl/ - con ngươi
(4) iris /ˈaɪ.rɪs/ - mống mắt
(5) eyelash /ˈaɪ.læʃ/ - lông mi

 


foot /fʊt/ - chân
(1) ankle /ˈæŋ.kļ/ - mắt cá chân
(2) heel /hɪəl/ - gót chân
(3) arch /ɑːtʃ/ - lòng bàn chân
(4) big toe /bɪg təʊ/ - ngón chân cái
(5) toes /ˈtəʊ/ - ngón chân

(1) shoulder /ˈʃəʊl.dəʳ/ - vai
(2) shoulder blade /ˈʃəʊl.dəʳ bleɪd/ - xương bả vai
(3) elbow /ˈel.bəʊ/ - khuỷu tay
(4) hamstring /ˈhæm.strɪŋ/
- gân kheo
(5) back /bæk/ - lưng
(6) behind /bɪˈhaɪnd/ - phần mông (thông tục)
butt /bʌt/ - phần mông
(7) buttocks /'bʌtək/ - mông
(8) calf /kɑːf/ - bắp chân

 

 

 

hand /hænd/ - tay
(1) thumb /θʌm/ - ngón tay cái
(2) palm /pɑːm/ - lòng bàn tay
(3) little finger /ˈlɪt.ļ ˈfɪŋ.gəʳ/ ngón út
pinkie /ˈpɪŋ.ki/ - ngón út
(4) ring finger /rɪŋ ˈfɪŋ.gəʳ/ - ngón đeo nhẫn
(5) middle finger /ˈmɪd.ļ ˈfɪŋ.gəʳ/ - ngón giữa

 

(1) knuckle /ˈnʌk.ļ/ - khớp, đốt ngón tay
(2) fingernail /ˈfɪŋ.gə.neɪl/ - móng tay

 

< Back | Menu

English07.com @ Gmail.com