Go back Homepage
Download Quiz Games Listening Speaking Reading Writing Grammar Vocabulary

Học Tiếng Anh

Tiếng Anh thương mại Tiếng Anh hàng ngày Tiếng Anh trẻ em Tiếng Anh lớp 9 Tiếng Anh qua truyện vui Tiếng Anh qua bài hát Học Tiếng Anh qua bài hát Cách pháp âm Streamline-A Học từ vựng Ngữ pháp Kiểm tra từ vựng Bản động từ bất quy tắt Kho bài test tiếng Anh

Học và Chơi

English Study Games Grammar Games Vocabulary Games Listening Games Pronunciation Games Quiz Games Memory Games Typing Games Grammar Games & Exercises Games Classroom Teaching Games Billionaire Vocabulary Games & Exercises ESL LABELING PICTURE GAMES

Học qua video

English Learning through video Communication video

Luyện Nghe

Listen music & fill in the blanks Easy Conversation 365 Short Stories Easy Conversations Beginners Learn English By Listening I Learn English By Listening II Listening Lesson Library

Luyện nói

Speaking - Beginner Level Speaking - Elementary Phrases for Conversation Phrases for Conversation 2

Luyện đọc

Reading Comprehension Super Easy Reading Easy Reading

Luyện viết

Sentence Structure Practice

Ngữ pháp tiếng Anh

Ngữ pháp tiếng Anh ABC Grammar Grammar In Use Grammar - Easy Grammar - Medium Grammar - Difficult Grammar Quizzes about Places Advanced English Grammar Grammar Practice Elementary Grammar Practice Intermediate Grammar Pre-intermediate Grammar Test Grammar exercises level A Grammar exercises level B Grammar exercises level C Grammar lesson plans TOEFL Test level A TOEFL Test level B TOEFL Test level C TOEFL Exercises

Học từ vựng

Vocabulary - Easy Vocabulary - Easy with Pictures Vocabulary - Medium Vocabulary - Difficult Crossword Puzzles - Easy Crossword Puzzles - Not Easy Picture Vocabulary Test English Irregular Verbs Picture & Audio Vocabulary English pictures dictionary Toefl Test Vocabulary Find synonyms TOEFL incorrect word GMAT Vocabulary SAT Vocabulary TOEFL Structure Basic level Intermediate Level Advanced Level
English Vocabulary - Từ vựng | Học từ vựng bằng hình ảnh | Business
 
Nhấn chuột vào loa để nghe audio

desk /desk/ - cái bàn

file cabinet /faɪl ˈkæb.ɪ.nət/ - tủ tài liệu
 
documents /ˈdɒk.jʊ.mənt/ - tài liệu

waste basket /weɪst ˈbɑː.skɪt/ - giỏ rác

tack /tæk/ - cái ghim

paperclip /ˈpeɪ.pəʳ klɪp/ - kẹp giấy

tape dispenser /teɪp dɪˈspent.səʳ/ - cắt băng dính
tape /teɪp/ - băng dính

typewriter /ˈtaɪpˌraɪ.təʳ/
- máy chữ

file folder /faɪl ˈfəʊl.dəʳ/ - cặp tài liệu
file /faɪl/ - tài liệu

water cooler /ˈwɔː.təʳcooler/ máy làm lạnh nước

stapler /ˈsteɪ.pləʳ/ - cái dập ghim

staple /ˈsteɪ.pļ/ - ghim

envelope /ˈen.və.ləʊp/ - phong bì

whiteout /ˈwaɪ.taʊt/ - chất phủ trắng (như bút phủ)
 
copier /ˈkɒp.i.əʳ/ - máy photocopy

briefcase /ˈbriːf.keɪs/ - cặp tài liệu

clipboard /ˈklɪp.bɔːd/ - bảng kẹp giấy tờ
 
 

< Back | Menu

English07.com @ Gmail.com