Go back Homepage
Download Quiz Games Listening Speaking Reading Writing Grammar Vocabulary

Học Tiếng Anh

Tiếng Anh thương mại Tiếng Anh hàng ngày Tiếng Anh trẻ em Tiếng Anh lớp 9 Tiếng Anh qua truyện vui Tiếng Anh qua bài hát Học Tiếng Anh qua bài hát Cách pháp âm Streamline-A Học từ vựng Ngữ pháp Kiểm tra từ vựng Bản động từ bất quy tắt Kho bài test tiếng Anh

Học và Chơi

English Study Games Grammar Games Vocabulary Games Listening Games Pronunciation Games Quiz Games Memory Games Typing Games Grammar Games & Exercises Games Classroom Teaching Games Billionaire Vocabulary Games & Exercises ESL LABELING PICTURE GAMES

Học qua video

English Learning through video Communication video

Luyện Nghe

Listen music & fill in the blanks Easy Conversation 365 Short Stories Easy Conversations Beginners Learn English By Listening I Learn English By Listening II Listening Lesson Library

Luyện nói

Speaking - Beginner Level Speaking - Elementary Phrases for Conversation Phrases for Conversation 2

Luyện đọc

Reading Comprehension Super Easy Reading Easy Reading

Luyện viết

Sentence Structure Practice

Ngữ pháp tiếng Anh

Ngữ pháp tiếng Anh ABC Grammar Grammar In Use Grammar - Easy Grammar - Medium Grammar - Difficult Grammar Quizzes about Places Advanced English Grammar Grammar Practice Elementary Grammar Practice Intermediate Grammar Pre-intermediate Grammar Test Grammar exercises level A Grammar exercises level B Grammar exercises level C Grammar lesson plans TOEFL Test level A TOEFL Test level B TOEFL Test level C TOEFL Exercises

Học từ vựng

Vocabulary - Easy Vocabulary - Easy with Pictures Vocabulary - Medium Vocabulary - Difficult Crossword Puzzles - Easy Crossword Puzzles - Not Easy Picture Vocabulary Test English Irregular Verbs Picture & Audio Vocabulary English pictures dictionary Toefl Test Vocabulary Find synonyms TOEFL incorrect word GMAT Vocabulary SAT Vocabulary TOEFL Structure Basic level Intermediate Level Advanced Level

Everyday English & English For Tourism

Everyday English
Cách dùng những danh từ và tính từ chỉ số lượng không đếm được như 'some, any, something, anything, nothing, everything'; cách phát âm, luyện tập; Kỳ 5 của truyện trinh thám do Joseph Moon thuật lại.
 
Cách đề nghị, gợi ý và khuyên với những từ như 'must, have to, need to, should, ought to'; cách phát âm, luyện tập; Kỳ 6 của truyện trinh thám do Joseph Moon thuật lại.
 
Loại câu điều kiện thứ nhất (quan hệ nhân quả); cách phát âm, luyện tập; Kỳ 7 của truyện trinh thám do Joseph Moon thuật lại.
 
Loại câu điều kiện thứ hai: quan hệ giả định; cách phát âm, luyện tập; Kỳ 8 của truyện trinh thám do Joseph Moon thuật lại.
 
Nói về sự việc diễn ra trong tương lai; giải đáp cho những bài tập trước; cách phát âm, luyện tập; Kỳ 9 của truyện trinh thám do Joseph Moon thuật lại.
 
Dùng các tính từ so sánh ở cấp hơn/thua và tuyệt đối để mô tả đồ vật, người hoặc sự việc; cách phát âm, luyện tập; Kỳ 10 của truyện trinh thám do Joseph Moon thuật lại.
 
Nói về thời tương lai; động từ chuyển động; thì hiện tại đơn giản; cách phát âm, luyện tập; Kỳ 11 của truyện trinh thám do Joseph Moon thuật lại.
 
Nói về hành động thường xảy ra: trạng từ năng diễn ('usually, always, often, sometimes, never'); cách phát âm, luyện tập; Kỳ 12 của truyện trinh thám do Joseph Moon thuật lại.
 
Cách mô tả đồ vật: kích thước, hình dạng, trọng lượng và màu sắc, cấu tạo và công dụng; thứ tự của tính từ; cách phát âm, luyện tập; Kỳ 13 của truyện trinh thám do Joseph Moon thuật lại.
 
Cách mô tả người: hình dáng, thể chất, tính tình, thái độ, sở thích; cách phát âm, luyện tập; Kỳ 14 của truyện trinh thám do Joseph Moon thuật lại.
 
Mô tả nơi chốn, vị trí bằng những giới từ như 'in, on, next to, near, by, in front of, opposite; cách phát âm, luyện tập; Kỳ 15 của truyện trinh thám do Joseph Moon thuật lại.
 
Cách chuyển câu từ thể chủ động sang bị động: dùng phân từ quá khứ của động từ cùng với trợ động từ 'to be'; cách phát âm, luyện tập; Kỳ 16 của truyện trinh thám do Joseph Moon thuật lại.
 
Dùng thời hiện tại hoàn thành để nói về một hành động bắt đầu ở quá khứ, tiếp tục cho tới hiện tại và có thể tiếp tục trong tương lai; cách phát âm, luyện tập; Kỳ 17 của truyện trinh thám do Joseph Moon thuật lại.
 
Dùng thời quá khứ hoàn thành để nói về một sự việc diễn ra trong quá khứ trước khi một sự việc khác xảy ra; cách phát âm, luyện tập; Kỳ 18 của truyện trinh thám do Joseph Moon thuật lại.
 
Cách chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp khi thuật lại lời nói của một người khác; cách phát âm, luyện tập; Kỳ 19 của truyện trinh thám do Joseph Moon thuật lại.
 

1 2 3 4
English07.com @ Gmail.com