Go back Homepage
Download Quiz Games Listening Speaking Reading Writing Grammar Vocabulary

Học Tiếng Anh

Tiếng Anh thương mại Tiếng Anh hàng ngày Tiếng Anh trẻ em Tiếng Anh lớp 9 Tiếng Anh qua truyện vui Tiếng Anh qua bài hát Học Tiếng Anh qua bài hát Cách pháp âm Streamline-A Học từ vựng Ngữ pháp Kiểm tra từ vựng Bản động từ bất quy tắt Kho bài test tiếng Anh

Học và Chơi

English Study Games Grammar Games Vocabulary Games Listening Games Pronunciation Games Quiz Games Memory Games Typing Games Grammar Games & Exercises Games Classroom Teaching Games Billionaire Vocabulary Games & Exercises ESL LABELING PICTURE GAMES

Học qua video

English Learning through video Communication video

Luyện Nghe

Listen music & fill in the blanks Easy Conversation 365 Short Stories Easy Conversations Beginners Learn English By Listening I Learn English By Listening II Listening Lesson Library

Luyện nói

Speaking - Beginner Level Speaking - Elementary Phrases for Conversation Phrases for Conversation 2

Luyện đọc

Reading Comprehension Super Easy Reading Easy Reading

Luyện viết

Sentence Structure Practice

Ngữ pháp tiếng Anh

Ngữ pháp tiếng Anh ABC Grammar Grammar In Use Grammar - Easy Grammar - Medium Grammar - Difficult Grammar Quizzes about Places Advanced English Grammar Grammar Practice Elementary Grammar Practice Intermediate Grammar Pre-intermediate Grammar Test Grammar exercises level A Grammar exercises level B Grammar exercises level C Grammar lesson plans TOEFL Test level A TOEFL Test level B TOEFL Test level C TOEFL Exercises

Học từ vựng

Vocabulary - Easy Vocabulary - Easy with Pictures Vocabulary - Medium Vocabulary - Difficult Crossword Puzzles - Easy Crossword Puzzles - Not Easy Picture Vocabulary Test English Irregular Verbs Picture & Audio Vocabulary English pictures dictionary Toefl Test Vocabulary Find synonyms TOEFL incorrect word GMAT Vocabulary SAT Vocabulary TOEFL Structure Basic level Intermediate Level Advanced Level

Everyday English & English For Tourism

EVERYDAY ENGLISH FROM AUSTRALIA | Bài 10: cách đọc số thông thường
 

Những cách viết và đọc ngày tháng, số nhà, số điện thoại, đếm số tứ hàng đơn vị đến hàng triệu.

Các bạn hãy kích vào đây để nghe bài học Audio::

 

Tải bài học dạng PDF

 

Bài 10: Cách đọc số thông thường

Part 1 - THE DIALOGUE (đối thoại)

Bà White xin vào làm việc tại một khách sạn. Ông giám đốc khách sạn phỏng vấn bà và ghi chép lại những điểm cần thiết.

MANAGER: And... um… What's your date of birth, Mrs. White?

Mrs. WHITE: The eleventh of October, 1951.

MANAGER: The eleventh of October, 1951. Fine, and your address, Mrs. White?

Mrs. WHITE: It's 73 Hay Street, Brighton.

MANAGER: 73 Hay Street, Brighton. And what's your phone number?

Mrs. WHITE: 663 9975.

MANAGER: 663 9975. Good!

Part 2 - VOCABULARY (từ vựng)

Trong tiếng Anh, có một số từ chỉ màu sắc như: đen, trắng, nâu, xanh, xám nhiều khi cũng như là tên họ của người. Vì vậy, khi chúng là tên họ, thì các tên đó đều được viết hoa.

Australia Day

[ ɔs'treiljə dei ]

Ngày Quốc khánh của Australia

Vietnam's National Day

[ 'næʃ (ə) nəl 'dei ]

Ngày Quốc khánh của Việt Nam

France

[ fræns/fra:ns ]

Nước Pháp

The United States of America

[ ðə ju: naitəd 'steits əv_ə/merika) ]

Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ.

Christmas Eve.

[ 'krisməs_'i:v ]

Đêm trước đêm Noel.

Christmas Day

[ 'krisməs 'dei ]

Ngày Noel, ngày Lễ Giáng sinh.

New Year's Day

[ nju: jiəz dei ]

Ngày Tết Dương Lịch

Happy Birthday!

[ 'hæpi: 'bə:θdei ]

Chúc mừng ngày sinh nhật!

What's your date of birth?

[ 'wɔts 'jɔ: 'deit_əv 'bə:θ ]

Ông/bà sinh vào ngày nào?

What's your phone number?

[ 'wɔts 'jɔ: 'fəun_nʌ mbə ]

Số điện thoại của ông/bà thế nào?

Wrong number

[ 'rɔŋ 'nʌmbə ]

Nhầm số.

Mrs White

[ 'misəz 'wait ]

Bà White

Part 3 - THE LESSON (bài học)

1. Common ways to count (những cách đếm thông thường)

Các con số từ 1 đến 20:

1 one

2 two

3 three

4 four

5 five

6 six

7 seven

8 eight

9 nine

10 ten

11 eleven

12 twelve

13 thirteen

14 fourteen

15 fifteen

16 sixteen

17 seventeen

18 eighteen

19 nineteen

20 twenty

Các con số từ 20 trở lên:

21 twenty one

22 twenty two

23 twenty three

24 twenty four

25 twenty five

Các con số hàng chục:

10 ten

20 twenty

30 thirty

40 forty

50 fifty

60 sixty

70 seventy

80 eighty

90 ninety

Các con số hàng trăm:

100 one hundred

200 two hundred

300 three hundred

400 four hundred

500 five hundred

600 six hundred

700 seven hundred

800 eight hundred

900 nine hundred

Các con số hàng nghìn:

1000 one thousand

2000 two thousand

3000 three thousand

4000 four thousand

5000 five thousand

6000 six thousand

7000 seven thousand

8000 eight thousand

9000 nine thousand

10000 ten thousand

Những con số trên cho chúng ta thấy cách đếm của tiếng Anh không khác gì cách đếm của tiếng Việt. Trong tiếng Anh khi đọc các con số lớn hơn hàng trăm chúng ta thêm từ and vào giữa hàng trăm và hàng chục, hoặc nếu không có hàng chục thì hàng đơn vị, giữa hàng nghìn và hàng chục, hoặc nếu không có hàng chục thì hàng đơn vị. Thí dụ:

150 a hundred and fifty

108 a hundred and eight

2,155 two thousand, one hundred and fifty-five.

2,001,082 two million, one thousand and eighty-two

Xin các bạn lưu ý tới sự khác nhau về cách dùng của từ a và từ one.

162 a hundred and sixty two

1045 a thousand and forty five

1,000,045 a million and forty five

1162 one thousand, one hundred and sixty-two

1,001,000 one million, one thousand

2. Number for dates (cách viết và đọc ngày tháng năm)

Viết: Đọc:

7th December December 7th

7 December December 7

Cách viết ngày, tháng và năm của tiếng Anh thông dụng ở Australia cũng giống như cách viết ngày, tháng năm của tiếng Việt.
Thí dụ :

The second of September 1945 (2/9/45)

September the second 1945

Ngày 2 tháng 9 năm 1945 (2/9/45)

Những ngày cần nhớ (các bạn chú ý cách viết tắt của số thứ tự):

2nd September Vietnam's National Day

24th December Christmas Eve

25th December Christmas Day (Xmas Day)

(Ngày lễ Noel được những người theo đạo Thiên chúa giáo kỷ niệm như ngày sinh nhật của Đức Chúa Jesu.)

1st January New Year's Day

26th January Australia Day

Cách viết và đọc năm trong tiếng Anh:

1983 nineteen eighty-three

1650 sixteen fifty

1871 eighteen seventy-one

Cách cách đọc và viết khác về thời gian:

The 1600s

The sixteen hundreds

17th century

The seventeenth century

Tất cả những năm trong thập niên từ

1600 đến 1699 - tức thế kỷ thứ 17

A 47-year-old man Người đàn ông 47 tuổi

A man in his forties Người đàn ông độ tuổi tứ tuần Người đàn ông ngoài 40 (trên 40 nhưng chưa đầy 50)

3. Numbers for indentification (con số để nhận dạng)

Số xe ô tô hay số phòng khách sạn - nếu con số đó lớn hơn 100, thì chúng ta đọc riêng biệt từng con số. Thí dụ:

a 412 bus a four one two bus

a 389 bus a three eight nine bus

a three eighty-nine bus

Room 388 Room three eight eight

Room three eighty-eight

Room 905 Room nine o five

Qua các thí dụ trên, các bạn thấy cách đọc số ô tô hoặc số phòng khác hẳn cách đọc các con số khác. Thế nhưng, với số xe ô tô, chúng ta có thể nói a 412 bus hoặc the 412 bus (khi nào chúng ta dùng quán từ không xác định a hay quán từ xác định the điều đó còn phụ thuộc vào văn cảnh, nhưng với số phòng chúng ta chỉ nói Room 412).
Cách đọc số điện thoại:

98 7543 Nine eight, seven five four three

713 8174 Seven one three, eight one seven four

99 4786 Double nine, four seven eight six

30 7744 Three o, double seven double four

Cách viết địa chỉ của tiếng Anh cũng giống như ở tiếng Việt đối với số nhà đường, thành phố.
Thí dụ:

73 Hay Street, Brighton Số nhà 73, Đường Hay, Thành phố

Brighton.

Chú ý: cách đọc khác nhau của số '0':

Nought [ nɔ:t ]

Zero [ 'ziərəu ]

O [ əu ]

(khi đọc số xe ô tô, số buồng hoặc các con số thập phân.)

Part 4 - PRONUNCIATION (cách phát âm)

Với các con số từ hàng hai chục trở lên, có đuôi là - ty, thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất của từ. Thí dụ : 'thirty, 'forty'. Với các con số hàng chục, có đuôi là - teen, thì cả hai âm tiết khi đọc đều được nhấn âm, nhưng âm tiết thứ hai sẽ được đọc to và rõ hơn, và dấu trọng âm của âm tiết thứ nhất sẽ được viết: [ , ] Thí dụ : Amanda's thirteen [ θə:'ti:n ]. Nhưng cũng con số thirteen đó nếu được đặt trước một danh từ như trong câu: It's thirteen dollars thì dấu nhấn âm của từ sẽ thay đổi như là [ 'θə:,ti:n ]. Do vậy khi các bạn nghe ai nói về con số, các bạn cần phải chú ý tới những điểm trên, vì chỉ có như vậy các bạn mới có thể phân biệt được sự khác nhau giữa hai con số 13 [ ,θə:'ti:n ] 30 [ 'θə:,ti: ].
Các bạn tập đọc các cặp từ sau:

Thirteen [ ,θə:'ti:n ] Thirty [ 'θə:ti: ]

Fourteen [ ,fɔ:ti:m ] Forty [ 'fɔ:ti: ]

Fifteen [ ,fif'ti:n] Fifty [ 'fifti: ]

Sixteen [ ,siks'ti:n ] Sixty [ 'siksti: ]

Seventeen [ ,sevən'ti:n ] Seventy [ 'sevənti: ]

Eighteen [ ,ei'ti:n ] Eighty [ 'eiti: ]

Nineteen [ ,nain'ti:n ] Ninety [ 'nainti: ]

Part 5 - THE SONG (bài hát)

Trong bài học qua Đài, các bạn sẽ nghe chị June hát bài hát mừng ngày sinh nhật Lawrie. Sau đây là lời của bài hát.

Happy birthday to you,

Happy birthday to you,

Happy birthday, dear Lawrie,

Happy birthday to you.

Part 6 - EXERCISES (bài tập)

1. Hãy viết con số cho các dòng chữ sau :

thirty thousand

fifty thousand

seventy thousand

twenty thousand

two hundred and twenty thousand

five hundred thousand

2. Hãy viết bằng tiếng Anh các ngày hoặc con số sau:

October 11, 1951

73 Hay Street

663 9905 (số điện thoại)

14/6/83

3. Hãy viết bằng tiếng Anh những con số sau đây:

1,272

299

3,467,812

87

30,000

Xin xem lời giải cho 3 bài tập trên trong Bài 12.


< Back
Tiếng Anh hàng ngày | Tiếng Anh Du lịch

English07.com @ Gmail.com