Go back Homepage
Download Quiz Games Listening Speaking Reading Writing Grammar Vocabulary

Học Tiếng Anh

Tiếng Anh thương mại Tiếng Anh hàng ngày Tiếng Anh trẻ em Tiếng Anh lớp 9 Tiếng Anh qua truyện vui Tiếng Anh qua bài hát Học Tiếng Anh qua bài hát Cách pháp âm Streamline-A Học từ vựng Ngữ pháp Kiểm tra từ vựng Bản động từ bất quy tắt Kho bài test tiếng Anh

Học và Chơi

English Study Games Grammar Games Vocabulary Games Listening Games Pronunciation Games Quiz Games Memory Games Typing Games Grammar Games & Exercises Games Classroom Teaching Games Billionaire Vocabulary Games & Exercises ESL LABELING PICTURE GAMES

Học qua video

English Learning through video Communication video

Luyện Nghe

Listen music & fill in the blanks Easy Conversation 365 Short Stories Easy Conversations Beginners Learn English By Listening I Learn English By Listening II Listening Lesson Library

Luyện nói

Speaking - Beginner Level Speaking - Elementary Phrases for Conversation Phrases for Conversation 2

Luyện đọc

Reading Comprehension Super Easy Reading Easy Reading

Luyện viết

Sentence Structure Practice

Ngữ pháp tiếng Anh

Ngữ pháp tiếng Anh ABC Grammar Grammar In Use Grammar - Easy Grammar - Medium Grammar - Difficult Grammar Quizzes about Places Advanced English Grammar Grammar Practice Elementary Grammar Practice Intermediate Grammar Pre-intermediate Grammar Test Grammar exercises level A Grammar exercises level B Grammar exercises level C Grammar lesson plans TOEFL Test level A TOEFL Test level B TOEFL Test level C TOEFL Exercises

Học từ vựng

Vocabulary - Easy Vocabulary - Easy with Pictures Vocabulary - Medium Vocabulary - Difficult Crossword Puzzles - Easy Crossword Puzzles - Not Easy Picture Vocabulary Test English Irregular Verbs Picture & Audio Vocabulary English pictures dictionary Toefl Test Vocabulary Find synonyms TOEFL incorrect word GMAT Vocabulary SAT Vocabulary TOEFL Structure Basic level Intermediate Level Advanced Level

Everyday English & English For Tourism

EVERYDAY ENGLISH FROM AUSTRALIA | Bài 12: đi mua sắm
 

Những mẫu đối thoại trong một cửa hàng giữa người mua và người bán: cách chào khách, mời mua, nói về giá cả và số lượng.

Các bạn hãy kích vào đây để nghe bài học Audio::

 

Tải bài học dạng PDF

 

Bài 12: Đi mua sắm

Part 1 - THE DIALOGUE (đối thoại)

Tại cửa hàng hoa quả.

ASSISTANT: Is someone looking after you?

WOMAN: No. I'd like some apples, please… some of the green ones.

ASSISTANT: How many?

WOMAN: Oh, ten.

ASSISTANT: Ten for 90 cents. O.K?

WOMAN: O.K… and some bananas. How much are they?

ASSISTANT: $1 a kilo. How many would you like?

WOMAN: About six. Have you got any pineapples?

ASSISTANT: Um… no, we haven't. We had a few last week, but there aren't many pineapples at the moment.

WOMAN: Oh why?

ASSISTANT: The weather. There's been too much rain. But we've got some nice oranges - plenty of juice in them.

Part 2 - VOCABULARY (từ vựng)

Trong tiếng Anh, có một số từ chỉ màu sắc như: đen, trắng, nâu, xanh, xám nhiều khi cũng như là tên họ của người. Vì vậy, khi chúng là tên họ, thì các tên đó đều được viết hoa.

an apple

[ 'æpəl ]

quả táo

a biscuit

[ 'biskət ]

bánh qui

Change

[ tʃeindʒ ]

tiền thừa

the coffee*

[ ðə' kɔfi:]

cà phê

an escalator

[ 'eskəleitə ]

cầu thang máy

the green ones

[ ðə' 'grin 'wʌnz ]

những quả táo xanh

the hardware department

[ 'ðə 'ha:dwɛə dəpa:tmənt ]

cửa hàng ngũ kim

orange juice

[ 'ɔrindʒ dʒu:s ]

nước cam

a pair of sandals

[ ə'pɛər_əv 'sændəlz ]

đôi dép

prawn chips

[ 'prɔ:n 'tʃips ]

bánh phồng tôm

a pineapple

[ 'painæpəl ]

quả dứa

rain

[ rein ]

mưa

the soap powder

[ ðə 'səup paudə ]

xà phòng bột

the tea*

[ ðə' ti ]

chè

Trong các cụm từ trên, quán từ xác định the được dùng để chỉ rõ vị trí bày bán cố định của các mặt hàng này tại cửa hàng. Các bạn sẽ thường nghe người mua hàng và bán hàng nói những câu sau đây:

Are you right?

[ ə'ju: 'rait /ə je 'rai ]

Can I help you?

[ 'kæn/kən_ai 'help ju: ]

May I help you?

[ 'mei_ai 'help ju: ]

What can I do for you?

[ 'wɔt kən_ai 'du fə'ju: ]

Ông/bà cần gì ạ?

I'd like to see…

[ aid 'laik tə 'si: ]

Tôi muốn xem…

I'm after…

[ aim_'a:ftə ]

Tôi muốn mua…

Is someone looking after you?

[ iz 'sʌmwʌn 'lukiŋ_'a:ftə ju: ]

Đã có ai phục vụ ông/bà chưa ạ ?

Is that all?

[ iz ðæt_ɔ:l ]

Ông/bà cần mua gì nữa không ạ?

Something/anything else?

[ 'sʌmθiŋ/eni:θiŋ_'els ]

Còn gì nữa không ạ?

$1 a kilo

[ ə 'dɔlər_ə 'ki:leu ]

Một cân một đô-la.

It's in the next aisle

[ its_in ðə 'nekst_'ail ]

Dẫy bên cạnh.

It's over there

[ its_'əuvə 'ðɛə ]

Ở đàng kia.

Ten for 90 cents

[ 'ten fə 'nainti: 'sents ]

10 quả táo giá 90 sen. (1 đô-la gồm 100

sen).

There's plenty of…

[ ð(ɛ)əz 'plenti:_əv ]

Có rất nhiều…

Part 3 - THE LESSON (bài học)

1. Shopping – opening words (đi mua sắm - lời chào mời)

Khi các bạn đi mua hàng, người bán hàng bao giờ cũng mời chào và hỏi xem bạn cần mua gì. Sau đây là một số mẫu câu hỏi và trả lời giữa người bán hàng và mua hàng.

Can I help you?

May I help you?

Thanks. I'm looking for…

Is someone looking after you? No. I'd like to see…

Are you right? Mmm, I'm after some…

Nếu như các bạn cần sự giúp đỡ của người bán hàng, các bạn có thể nói:

Can you help me?

Have you got any…?

Can you tell me where X is, please?

Khi các bạn mua xong hàng và trả tiền, người bán hàng có thể hỏi các bạn câu:

Is that all? Yes, thanks.

Is there something/anything* else? No, that's all, thanks.

Nếu người bán hàng hỏi bạn câu: Is there anything else? Có nghĩa là họ muốn hỏi xem bạn có cần mua thêm gì nữa không. Nhưng nếu họ hỏi các bạn câu: Is there something else? Thì câu này có ý mời chào nhiều hơn là câu trước.

2. Prices (giá cả)

Tất nhiên đã đi mua hàng thì phải nói tới chuyện giá cả. Đề nghị các bạn xem lại bài đối thoại và xin các bạn lưu ý tới các câu:

10 for 90…

A dollar a kilo ($1 per kg)

Có một số mặt hàng bán theo cái hoặc chiếc, và có mặt hàng bán theo kilo, cân, lạng. Ở một số cửa hàng, chẳng hạn như cửa hàng bách hóa, các bạn sẽ thường nghe đoạn hội thoại sau:

SHOPPER: How much are these sandals?

ASSISTANT: They're $17.50

SHOPPER: O.K. I'll have them. They're nice.

ASSISTANT: And here's your change - $2.50

Đố bạn người mua hàng đưa cho người bán hàng bao nhiêu tiền?

3. Quantities (số lượng)

Dĩ nhiên khi đi mua hàng, các bạn cũng sẽ gặp các danh từ đếm được và không đếm được.

COUNTABLES:

Apples

Biscuits

Oranges

UNCOUNTABLES

Coffee

Orange juice

Tea

Có hai điểm khác nhau lớn nhất giữa danh từ đếm được và không đếm được:

• Danh từ đếm được có thể được viết dưới dạng số ít hoặc số nhiều. Thí dụ:

Here's a biscuit

Here are some biscuits

• Danh từ không đếm được chỉ được viết dưới một dạng duy nhất:

Here's some tea.

• Tính từ chỉ số lượng đi với danh từ đếm được và không đếm được cũng khác nhau.

Thí dụ :

There are only a few biscuits

There's only a little rice

There's only a bit of rice

There isn't much tea

Have we got much coffee?

There aren't many oranges

Have we got many bananas?

Chú ý:

Tính từ much không bao giờ được dùng ở trong câu khẳng định và tính từ many cũng ít khi được dùng ở trong câu khẳng định, mặc dù danh từ nó bổ nghĩa là danh từ đếm được hay không đếm được. Thay thế vào đó các bạn dùng cụm từ a lot of hoặc plenty of. Thí dụ :

There's plenty of tea There's a lot of tea

There are plenty of biscuits There's a lot of biscuits

Ones - từ này được dùng như một đại từ thay thế cho danh từ số nhiều khi được nhắc tới lần thứ hai. Thí dụ:

I'd like some apples… some of the green ones, please.

Part 4 - BACKGROUND (tư liệu)

Đi mua hàng ở Australia.
Mua hàng tại các siêu thị, khách hàng có thể tự chọn các mặt hàng bày ở trên giá. Phương thức bán hàng này cũng được áp dụng tại các cửa hàng bách hóa. Thế nhưng, ở một số cửa hàng, chẳng hạn như cửa hàng giầy, người mua hàng cần có sự giúp đỡ của người bán hàng. Hoa quả được bán ngay trong các siêu thị hay tại một số cửa hàng hoa quả. Ở Australia, khi người ta nói tầng một và tầng trệt, theo cách nói của người miền Bắc đó là tầng hai và tầng một. Song, với cách nói của người miền Nam thì hoàn toàn giống cách nói của người Úc. Ở các cửa hàng ở Australia, đặc biệt là các cửa hàng lớn, người bán hàng có thể hỏi khách hàng câu: Would you like to pay cash or put it on the account? Bởi vì một số khách mua hàng theo phương thức ghi sổ nợ, nếu họ có tài khoản tín dụng ở tại các cửa hàng.

Part 5 - KEY TO EXERCISES IN LESSON 10 (giải đáp cho các bài tập trong bài 10)

Exercise 1:

30,000 thirty thousand
50,000 fifty thousand
70,000 seventy thousand
20,000 twenty thousand
220,000 two hundred and twenty thousand
500,000 five hundred thousand

Exercise 2:

October 11, 1951
  • The eleventh of October, nineteen fifty-one
  • October the eleventh, nineteen fiftyone
73 Hay Street Seventy-three Hay Street
663 9905 (số điện thoại) Double six three, double nine o five.
14/6/83
  • The fourteen of June, nineteen eightythree
  • June the fourteen, nineteen eightythree

Exercise 3:

1,272 One thousand, two hundred and seventytwo
299. Two hundred ninety-nine
3,467,812 Three million, four hundred and sixtyseven thousand, eight hundred and twelve
87 Eighty-seven
30,000 Thirty thousand

< Back
Tiếng Anh hàng ngày | Tiếng Anh Du lịch

English07.com @ Gmail.com