Go back Homepage
Download Quiz Games Listening Speaking Reading Writing Grammar Vocabulary

Học Tiếng Anh

Tiếng Anh thương mại Tiếng Anh hàng ngày Tiếng Anh trẻ em Tiếng Anh lớp 9 Tiếng Anh qua truyện vui Tiếng Anh qua bài hát Học Tiếng Anh qua bài hát Cách pháp âm Streamline-A Học từ vựng Ngữ pháp Kiểm tra từ vựng Bản động từ bất quy tắt Kho bài test tiếng Anh

Học và Chơi

English Study Games Grammar Games Vocabulary Games Listening Games Pronunciation Games Quiz Games Memory Games Typing Games Grammar Games & Exercises Games Classroom Teaching Games Billionaire Vocabulary Games & Exercises ESL LABELING PICTURE GAMES

Học qua video

English Learning through video Communication video

Luyện Nghe

Listen music & fill in the blanks Easy Conversation 365 Short Stories Easy Conversations Beginners Learn English By Listening I Learn English By Listening II Listening Lesson Library

Luyện nói

Speaking - Beginner Level Speaking - Elementary Phrases for Conversation Phrases for Conversation 2

Luyện đọc

Reading Comprehension Super Easy Reading Easy Reading

Luyện viết

Sentence Structure Practice

Ngữ pháp tiếng Anh

Ngữ pháp tiếng Anh ABC Grammar Grammar In Use Grammar - Easy Grammar - Medium Grammar - Difficult Grammar Quizzes about Places Advanced English Grammar Grammar Practice Elementary Grammar Practice Intermediate Grammar Pre-intermediate Grammar Test Grammar exercises level A Grammar exercises level B Grammar exercises level C Grammar lesson plans TOEFL Test level A TOEFL Test level B TOEFL Test level C TOEFL Exercises

Học từ vựng

Vocabulary - Easy Vocabulary - Easy with Pictures Vocabulary - Medium Vocabulary - Difficult Crossword Puzzles - Easy Crossword Puzzles - Not Easy Picture Vocabulary Test English Irregular Verbs Picture & Audio Vocabulary English pictures dictionary Toefl Test Vocabulary Find synonyms TOEFL incorrect word GMAT Vocabulary SAT Vocabulary TOEFL Structure Basic level Intermediate Level Advanced Level

Everyday English & English For Tourism

EVERYDAY ENGLISH FROM AUSTRALIA | Bài 13: hỏi về các hoạt động thường xuyên của người khác.
 

Khi mới làm quen với ai, bạn thường hỏi về những hoạt động thường nhật và về sở thích của họ của họ. Bạn sẽ học những mẫu đối thoại để tìm hiểu về họ một cách lịch sự.

Các bạn hãy kích vào đây để nghe bài học Audio::

 

Tải bài học dạng PDF

 
 

Bài 13: Hỏi về các hoạt động thường xuyên của người khác

Part 1 - THE DIALOGUE (đối thoại)

Dialogue 1:

Lawrie Bruce có mặt tại phiên chợ bán bò ở một thị trấn cách Melbourne, thủ phủ bang Victoria, chừng 200km. Anh nói chuyện với mấy người nông dân.

GEOFF: Do you go to Melbourne a lot?

1st FARMER: Once in a while.

GEOFF: Do you go to Melbourne much?

2ND FARMER: Not much. Now and then.

GEOFF: What about you?

3RD FARMER: Once in a blue moon. I don't like cities.

Dialogue 2:

Lawrie nói chuyện với người nông dân thứ ba.

3RD FARMER: And I'm too busy. I sow the wheat in September - in spring. And I harvest in summer - usually in February.

GEOFF: Do you have a break then?

3RD FARMER: No. There's always a lot to do on a farm.

GEOFF: Do you come to town much?

3RD FARMER: Usually once a week.

GEOFF: And when do you take your holidays?

Part 2 - VOCABULARY (từ vựng)

Trong tiếng Anh, có một số từ chỉ màu sắc như: đen, trắng, nâu, xanh, xám nhiều khi cũng như là tên họ của người. Vì vậy, khi chúng là tên họ, thì các tên đó đều được viết hoa.

hardly ever

[ 'ha: dli:_'evə ]

rất ít khi

now and then

[ 'nau_ən 'ðen ]

thỉnh thoảng

occasionally

[ ə'keiʒən (ə) li: ]

thỉnh thoảng, đôi lúc

once in a while

[ 'wʌns_in_ə'wail ]

thỉnh thoảng

once in a blue moon

[ 'wʌns_in_ə'blu: 'mu:n ]

rất hiếm khi, hầu như không bao giờ

a flat

[ flæt ]

căn hộ

(good/bad) habits

[ 'hæbəts ]

thói quen (tốt/xấu)

go to the pictures/the movies

[ 'gəu tə ðe 'piktʃəz/ðe 'mu: vi: z ]

đi xem phim

there's a lot to do

[ ð(ɛ)əz_ə'lɔt tə'du:]

có nhiều việc cần phải làm

go out

[ 'gəu_'aut ]

đi ra ngoài, đi chơi

go/come to town

[ 'gəu/'kʌm tə'taun ]

đi ra thành phố

harvest the wheat

[ 'ha: vəst ðe 'wh:t ]

thu hoạch lúa mì

have a break

[ 'hæv_ə'breik ]

nghỉ ngơi

sow the wheat

[ 'səu ðe 'wi:t ]

gieo hạt lúa mì

take a holiday

[ 'teik_ə'hɔlədei ]

nghỉ hè

Part 3 - THE LESSON (bài học)

1. Asking about someone's regular activities (hỏi về các hoạt động thường xuyên của người khác.)

Do you ever go to the opera? Khi nói câu này các bạn muốn biết xem bạn mình đã bao giờ đi xem hát opera chưa.

Do you go to the opera a lot/much? Với câu này các bạn muốn biết xem bạn mình có thường xuyên đi xem hát Opera không.

How often you go? Các bạn đã biết là bạn mình hay đi xem hát Opera, nhưng lại muốn biết mức độ thường xuyên như thế nào: một tuần một lần, một tháng một lần, v.v…

2. Answering (trả lời)

Khi trả lời những câu hỏi về các hoạt động thường xuyên, hay thường lệ, các bạn có thể đưa ra con số cụ thể như một tháng một lần, ba lần một năm, v.v… Nếu như những hoạt động đó thường xuyên, các bạn có thể nói a lot hay often. Song nếu chỉ thỉnh thoảng, các bạn nói: not much hay now and then hay once in a while. Nếu những hoạt động đó rất ít khi diễn ra, các bạn nói: hardly ever hay once in a blue moon. Chú ý: Xin các bạn lưu ý, khi nói về các hoạt động thường lệ chúng ta nên dùng thì hiện tại đơn giản.
Ví dụ:

Question: Do you ever…? OR Does she…a lot?

Simple answer:

Yes, I do.

No, she doesn't.

Negative answer:

I don't go to the opera much.

He doesn't go to the opera a lot.

Go out - từ này thường nói về các hoạt động vui chơi giải trí ngoài giờ làm việc, như đi xem phim, xem hát, thăm bạn bè,v.v… Go to town - có nghĩa là đi tới thành phố, hoặc thị trấn. Nếu như người nói đang ở tại thành phố và ông/bà ấy muốn kể lại chuyến đi tới thành phố thì động từ lúc đó sẽ là come. Vì go có nghĩa là đi đến, đến, đi tới, chỉ hành động rời xa vị trí người nói và come cũng có nghĩa đến, tới nhưng chỉ hành động hướng tới vị trí người nói, vì thế người ta nói come here, nhưng go there.

Part 4 - PRONUNCIATION (cách phát âm)

Go out - từ này thường nói về các hoạt động vui chơi giải trí ngoài giờ làm việc, như đi xem phim, xem hát, thăm bạn bè,v.v…
Go to town - có nghĩa là đi tới thành phố, hoặc thị trấn. Nếu như người nói đang ở tại thành phố và ông/bà ấy muốn kể lại chuyến đi tới thành phố thì động từ lúc đó sẽ là come. Vì go có nghĩa là đi đến, đến, đi tới, chỉ hành động rời xa vị trí người nói và come cũng có nghĩa đến, tới nhưng chỉ hành động hướng tới vị trí người nói, vì thế người ta nói come here, nhưng go there.

Thirteen [ ,θə:'ti:n ] Thirty [ 'θə:ti: ]


< Back
Tiếng Anh hàng ngày | Tiếng Anh Du lịch

English07.com @ Gmail.com