Go back Homepage
Download Quiz Games Listening Speaking Reading Writing Grammar Vocabulary

Học Tiếng Anh

Tiếng Anh thương mại Tiếng Anh hàng ngày Tiếng Anh trẻ em Tiếng Anh lớp 9 Tiếng Anh qua truyện vui Tiếng Anh qua bài hát Học Tiếng Anh qua bài hát Cách pháp âm Streamline-A Học từ vựng Ngữ pháp Kiểm tra từ vựng Bản động từ bất quy tắt Kho bài test tiếng Anh

Học và Chơi

English Study Games Grammar Games Vocabulary Games Listening Games Pronunciation Games Quiz Games Memory Games Typing Games Grammar Games & Exercises Games Classroom Teaching Games Billionaire Vocabulary Games & Exercises ESL LABELING PICTURE GAMES

Học qua video

English Learning through video Communication video

Luyện Nghe

Listen music & fill in the blanks Easy Conversation 365 Short Stories Easy Conversations Beginners Learn English By Listening I Learn English By Listening II Listening Lesson Library

Luyện nói

Speaking - Beginner Level Speaking - Elementary Phrases for Conversation Phrases for Conversation 2

Luyện đọc

Reading Comprehension Super Easy Reading Easy Reading

Luyện viết

Sentence Structure Practice

Ngữ pháp tiếng Anh

Ngữ pháp tiếng Anh ABC Grammar Grammar In Use Grammar - Easy Grammar - Medium Grammar - Difficult Grammar Quizzes about Places Advanced English Grammar Grammar Practice Elementary Grammar Practice Intermediate Grammar Pre-intermediate Grammar Test Grammar exercises level A Grammar exercises level B Grammar exercises level C Grammar lesson plans TOEFL Test level A TOEFL Test level B TOEFL Test level C TOEFL Exercises

Học từ vựng

Vocabulary - Easy Vocabulary - Easy with Pictures Vocabulary - Medium Vocabulary - Difficult Crossword Puzzles - Easy Crossword Puzzles - Not Easy Picture Vocabulary Test English Irregular Verbs Picture & Audio Vocabulary English pictures dictionary Toefl Test Vocabulary Find synonyms TOEFL incorrect word GMAT Vocabulary SAT Vocabulary TOEFL Structure Basic level Intermediate Level Advanced Level

Everyday English & English For Tourism

EVERYDAY ENGLISH FROM AUSTRALIA | Bài 15: sở hữu cách
 

Những thí dụ về sở hữu cách: hỏi về sở hữu chủ, về vật sở hữu; cách dùng những động từ, giới từ và đại từ sở hữu.

Các bạn hãy kích vào đây để nghe bài học Audio::

 

Tải bài học dạng PDF

 
 

Bài 15: Sở hữu cách

Part 1 - THE DIALOGUE (đối thoại)

Sau khi học 14 bài, chúng tôi hy vọng bây giờ các bạn có thể theo dõi các cuộc đối thoại trong loạt bài một cách dễ dàng mà không cần nhìn vào sách. Như vậy từ bài này trở đi, chỉ một phần của các bài đối thoại sẽ được in thành văn bản.

Dialogue 1:

Vào một buổi chiều Chủ nhật mưa tầm tã, hai đứa trẻ, Ben và Debi, không đi ra ngoài chơi được. Chúng phải chơi ở trong nhà và trêu nhau.

DEBBIE: It's my book!

BEN: It's not! It's mine!

DEBBIE: It's mine!

BEN: Ow… Mum! She hit me!

DEBBIE: I did not*. He took my book.

BEN: It's not yours. It's mine!

DEBBIE: Mum, it's not his. It's mine!

MOTHER: Stop it!

*Khi nói, người ta thường dùng I didn't nhiều hơn là I did not. Khi dùng I did not lúc đó có nghĩa là chúng ta muốn nhấn mạnh ý phủ định và thường dùng khi bảo vệ ý kiến của chúng ta trong một cuộc tranh luận.

Dialogue 2:

Ben và Debbie quyết định chơi bóng bàn để giết thời giờ.

DEBBIE: Oh… 21-16. Your game.

BEN: You aren't playing very well.

DEBBIE: My bat's too light!

BEN: Try mine… it's heavier

DEBBIE: OK. Oh yes, yours is heavier than mine.

BEN: I'll try yours. Hmm, yes - it's lighter.

DEBBIE: Another game?

BEN: OK. Whose serve is it?

DEBBIE: It's mine. Ready?

Dialogue 3:

Tay cầm quyển truyện, bà mẹ bước vào phòng và hỏi hai đứa con xem quyển truyện ấy là của ai.

MOTHER: Ben, Debbie! Whose comic is this?

BEN: What's that, Mum?

MOTHER: Whose comic is this?

BEN: It's not mine!

MOTHER: Debbie, is this yours?

DEBBIE: No.

MOTHER: Well. Whose is it?

DEBBIE: Oh, it's Robyn's…

Part 2 - VOCABULARY (từ vựng)

Trong tiếng Anh, có một số từ chỉ màu sắc như: đen, trắng, nâu, xanh, xám nhiều khi cũng như là tên họ của người. Vì vậy, khi chúng là tên họ, thì các tên đó đều được viết hoa.

a bat

[ bæt ]

cái vợt

a table tennis bat

[ 'teibəl tenəs bæt ]

cái vợt bóng bàn

a cat

[ kæt ]

con mèo

a classmate

[ 'kla:smeit ]

bạn học

a colleague

[ 'kɔli:g ]

bạn đồng nghiệp

a favourite (of mine)

[ 'feivrət (əv main) ]

một người bạn thân

Mum

[ mʌm ]

mẹ (cách gọi thông tục)

a relative

[ 'relətiv ]

họ hàng

a tune

[ tjun:n ]

giai điệu

belong to…

[ bə'lɔŋ tə/tu: ..]

thuộc về ai?

hit

[ hit ]

đánh trúng, bắn trúng

put

[ put]

đặt, để

your game

[ geim ]

bạn thắng ván này rồi

your point

[ pɔint ]

điểm đó là của bạn

your serve

[ sə:v ]

đến lượt bạn giao bóng

Whose serve is it?

[ 'hu:z 'sə:v_əz_ət ]

Đến lượt ai giao bóng?

Ow!

[ au ]

Ôi đau (từ cảm thán)

What's that?

[ 'wɔts ðæt ]

I beg your pardon

Tôi không nghe rõ bạn nói gì.

Xin lỗi bạn nói gì ?

Heavy

[ 'hevi ]

nặng

Ben

[ ben ]

tên thân mật của Benjamin [ bendʒəmən ]

Debbie

[ 'debi: ]

tên thân mật của Deborah [ 'deb(ə)rə ]

Robyn

[ 'rɔbən ]

tên con gái

Robin

[ 'rɔbən ]

tên con trai

Part 3 - THE LESSON: possession (sở hữu cách)

Khi chúng ta muốn biết ai là chủ nhân của một vật gì, chúng ta hỏi:

Whose book is it/this?

Nếu như người được hỏi biết vật các bạn đề cập tới thì các bạn chỉ việc hỏi:

Whose is it/this?

Whose are they/these?

Who does this (book) belong to?

Who do these (books) belong to?

Is this yours?

Are these yours?

Nếu các bạn muốn nói cái này hoặc những cái này là của ai, các bạn có thể dùng bốn mẫu câu sau đây:

a) John owns that book.

b) It's John's book.

c) It's John's.

d) It belongs to John.

Bốn câu trên đều có nghĩa như nhau. Nhưng trong câu (a) động từ own sẽ không dùng khi danh từ chỉ người làm bổ ngữ trong câu. Trong câu (d) chủ ngữ là một từ chỉ vật chúng ta không nói người này thuộc quyền sở hữu của người kia. Động từ own nhấn mạnh nét nghĩa sở hữu. Nếu cả người và người nghe đều biết vật thể được đề cập tới là gì thì dùng mẫu câu (c). Xin các bạn lưu ý tới cách cấu tạo và sử dụng của các đại từ sở hữu ở trong các câu sau đây.

It's my bike It belongs to me

It's MINE

It's your car It belongs to you

It's YOURS

They're his bats They belong to him

They're HIS

It's her car It belongs to her

It's HERS

Hãy so sánh hai câu sau đây:

It's John's back

It's the back of the chair.

Câu đầu tiên nói rõ một bộ phận hoặc sự vật thuộc quyền sở hữu của người. Câu thứ hai nói lên một phần, bộ phận của một vật hoặc sự vật nhất thiết phải dùng giới từ of. Sau đây thêm một vài ví dụ khác:

That is my aunt's house.

That is my aunt's.

Nhưng…

That's the end of the lane

The girl's desk

Nhưng…

The height of the building

Trong tiếng Anh, mặc dù sở hữu cách được dùng ở một số trường hợp, nhưng chúng không chỉ sự sở hữu. Ví dụ như những câu sau đây:

Your serve. (đến lượt bạn giao bóng.)

Her point. (quả đó chị ấy được điểm.)

His bus. (xe ô tô anh ấy sẽ đi.)

Trong bài học, các bạn sẽ nghe hai câu có nghĩa khác nhau rất tế nhị:

She's a friend of mine.

Cô ấy là một trong những bạn của con. (Con có nhiều bạn và bạn ấy là một trong những người bạn).

Thông thường các bạn nên áp dụng mẫu này.

She's my friend.

Cô ấy là bạn của con.

Không những chỉ có nghĩa là bạn ấy là một người bạn bình thường mà còn có ý chỉ một người bạn thân nhất.

Part 4 - A RIDDLE (câu đố)

Các bạn hãy giải câu đố sau:

It belongs to you, it's yours. But others use it more than you do?

What is it?

Cái gì thuộc về bạn, nó là của bạn nhưng người khác lại dùng nó nhiều hơn bạn?

Các bạn thử đoán xem đó là cái gì?

Kết thúc bài học.


< Back
Tiếng Anh hàng ngày | Tiếng Anh Du lịch

English07.com @ Gmail.com