Go back Homepage
Download Quiz Games Listening Speaking Reading Writing Grammar Vocabulary

Học Tiếng Anh

Tiếng Anh thương mại Tiếng Anh hàng ngày Tiếng Anh trẻ em Tiếng Anh lớp 9 Tiếng Anh qua truyện vui Tiếng Anh qua bài hát Học Tiếng Anh qua bài hát Cách pháp âm Streamline-A Học từ vựng Ngữ pháp Kiểm tra từ vựng Bản động từ bất quy tắt Kho bài test tiếng Anh

Học và Chơi

English Study Games Grammar Games Vocabulary Games Listening Games Pronunciation Games Quiz Games Memory Games Typing Games Grammar Games & Exercises Games Classroom Teaching Games Billionaire Vocabulary Games & Exercises ESL LABELING PICTURE GAMES

Học qua video

English Learning through video Communication video

Luyện Nghe

Listen music & fill in the blanks Easy Conversation 365 Short Stories Easy Conversations Beginners Learn English By Listening I Learn English By Listening II Listening Lesson Library

Luyện nói

Speaking - Beginner Level Speaking - Elementary Phrases for Conversation Phrases for Conversation 2

Luyện đọc

Reading Comprehension Super Easy Reading Easy Reading

Luyện viết

Sentence Structure Practice

Ngữ pháp tiếng Anh

Ngữ pháp tiếng Anh ABC Grammar Grammar In Use Grammar - Easy Grammar - Medium Grammar - Difficult Grammar Quizzes about Places Advanced English Grammar Grammar Practice Elementary Grammar Practice Intermediate Grammar Pre-intermediate Grammar Test Grammar exercises level A Grammar exercises level B Grammar exercises level C Grammar lesson plans TOEFL Test level A TOEFL Test level B TOEFL Test level C TOEFL Exercises

Học từ vựng

Vocabulary - Easy Vocabulary - Easy with Pictures Vocabulary - Medium Vocabulary - Difficult Crossword Puzzles - Easy Crossword Puzzles - Not Easy Picture Vocabulary Test English Irregular Verbs Picture & Audio Vocabulary English pictures dictionary Toefl Test Vocabulary Find synonyms TOEFL incorrect word GMAT Vocabulary SAT Vocabulary TOEFL Structure Basic level Intermediate Level Advanced Level

Everyday English & English For Tourism

EVERYDAY ENGLISH FROM AUSTRALIA | Bài 3: xếp đặt một cuộc hẹn với bạn
 

Xếp đặt một cuộc hẹn là một sự thương lượng giữa bạn bè. Bạn sẽ học cách dò hỏi xem bạn mình có rảnh rỗi không, cách đề nghị chương trình và ấn định thời gian cũng như điểm hẹn.

Các bạn hãy kích vào đây để nghe bài học Audio::

 

Tải bài học dạng PDF

 
 

Bài 3: Xếp đặt một cuộc hẹn với bạn

Part 1 - THE DIALOGUE (đối thoại)

Trong bài 3, các bạn sẽ nghe ba đoạn đối thoại ngắn. Trước khi kết thúc bài, các bạn sẽ nghe lại ba đoạn đối thoại một lúc. Khi nghe, các bạn cố gắng không nhìn vào sách. Bài đối thoại không khó mấy, vậy các bạn cố nghe. Hai em học sinh Anne và Jane đang dự tính xem cuối tuần sẽ làm gì. Anne muốn Jane đi tắm biển với em, nhưng trước hết em phải hỏi xem Jane có rỗi không.

Dialogue 1:

ANNE: Jane, are you doing anything on the weekend?

JANE: Well, I have to do the shopping on Saturday morning…

ANNE: Oh, well, what're you doing on Saturday afternoon?

JANE: Sorry, I'm tied up on Saturday afternoon too.

ANNE: Well, have you got anything on on Sunday?

JANE: I've got something on on Sunday morning, I'm afraid, but I'm free in the afternoon.

ANNE: Good. Well, why don't we go to the beach?

JANE: Great idea!

Anne và Jane quyết định địa điểm và thời gian gặp nhau.

Dialogue 2:

JANE: Er…Where will we meet?

ANNE: Um, at my place, OK?

JANE: Yes… what time?

ANNE: One o'clock?

JANE: One o'clock.

ANNE: Great!

Anne và Jane bàn nhau sẽ đi đâu.

Dialogue 3:

ANNE: Have you ever been to Palm Beach?

JANE: Yes, I went there last year. It's great.

ANNE: Then let's go to Palm Beach next Sunday.

JANE: Right!

ANNE: Good. Well, I have to go. See you on Sunday!

JANE: Bye!

Part 2 - VOCABULARY (từ vựng)

An Australian

[ ɔs'treiljən ]

Người Australia

A beach

[ bi:tʃ ]

Bãi biển

A kookaburra

[ 'kukəbʌrə ]

Chim Cúc-ca-bu-ra

Palm Beach

[ 'pa:m 'bi:tʃ ]

Bãi biển Cây cọ

The weekend (=Saturday + Sunday)

[ ðə'wi:k_'end ]

Kỳ nghỉ cuối tuần

Then

[ ðen ]

Do đó, vậy thì.

At my place (=at my house/home)

[ ət 'mai pleis ]

Tại nhà tôi

At the moment

[ ət/æt ðə 'məumənt ]

Lúc này, bây giờ

Are you doing anything (on Sunday)?

[ əju:'du"iŋ_'eni:θiŋ_ɔn'sʌdei ]

Bạn có làm gì không? (ngày Chủ nhật)

Are you free (at/on weekend)?

[ ə ju: 'fri ]

Bạn có rỗi không?

Great!

[ 'greit ]

Hay đấy! Cực kỳ !

Great idea!

[ 'greit_ai'diə ]

Ý nghĩ (ý kiến) hay đấy!

Have you got anything on (on Sunday)?

[ (h)əv ju: 'gɔt_eni:θiŋ_ɔn(_ɔn 'sʌndei) ]

Bạn có bận gì không? (ngày Chủ nhật)?

I have to do the shopping

[ ai 'hæv tə_'du: ðə'ʃɔpiŋ ]

Tôi phải đi mua hàng

I'm tied up (on Sunday afternoon)

[ aim 'taid_ʌp ]

Tôi bận (chiều Chủ nhật)

I've got something on** (on Tuesday night)

[ aiv gɔt 'sʌmθiŋ_ɔn_'tju:zdei 'nait ]

Tôi bận một chút việc (vào tối thứ Ba)

See you on Sunday

[ 'si:ju_ɔn 'sʌndei ]

Hẹn gặp lại bạn vào Chủ nhật.

Ann/Anne [ æn ]

Jane [ dʒein ]

Tên nữ

Part 3 - LESSON: making arrangements to meet a friend (hẹn gặp bạn)

1. Finding out of your friend is free (hỏi xem bạn mình có rãnh rỗi không)

Examples:

Are you free next weekend?

Are you free this evening?

Yes, I am.

No, I've got something on, I'm afraid.

Well, I'm tied up in the morning but I'm free in the afernoon.

Are you doing anything on the weekend?

Are you doing anything tonight?

No, I'm not.

Yes, I've got something on then.

Well, I've got to do the shopping (on Saturday morning) but I'm not doing anything special (on Sunday).

What're you doing this evening?

What're you doing on Saturday?

Nothing special at the moment.

I've got to go to my Aunt's place (on Saturday).

Have you got anything on?

Have you got anything on Sunday?

No (I haven't).

I'm tied up all day, I'm afraid.

Khi nói đến một hành động cụ thể trong tương lai gần các bạn nên dùng thì hiện tại, đặc biệt là thì hiện tại tiếp diễn. Ví dụ:

Examples:

I'm doing the shopping on Saturday morning.

I've got something on on Sunday morning.

2. Making detailed arrangements (chuẩn bị chi tiết cụ thể cho cuộc hẹn)

Quyết định sẽ làm những gì và ở đâu.

Examples:

Why don't we go… ?

Why don't we meet at… ?

Why don't we visit… ?

Why don't we play… ?

Why don't we have a party?

Được dùng như một câu đề nghị thân mật giữa bạn bè với nhau.

Examples:

Have you ever been to…?

Thì hiện tại hoàn thành được dùng trong câu này vì hành động người ta muốn nói đến là một hành động đã hoàn thành trước thời điểm hiện tại. Câu trả lời khẳng định:

Examples:

Yes, I have. (Không có thời gian cụ thể)

Yes, I went there last year. (Dùng thì quá khứ và nói thời gian cụ thể)

Nếu các bạn biết bạn mình đã đến một nơi nào đó rồi thì bạn có thể dùng thì quá khứ cho câu hỏi.

Examples:

Where did you go?

When did you go there?

What did you do?

What did you see?

Did you see…?

How long did you stay…?

Let's (go to…/meet at...) dùng để thảo luận với ai đó, xem có thể đi đâu hoặc dùng để gợi ý cho một hành động nào đó. Để ý kiến của các bạn được chấp nhận, các bạn nên dùng những từ như 'well, then' ngay đàng trước từ 'Let's…' Thu xếp thời gian và địa điểm gặp nhau.

Examples:

Where wil we meet? At my place.

At the station, etc.

What time? One o'clock

Three o'clock, etc.

Chú ý :
• Không cần phải dùng câu hỏi và câu trả lời đầy đủ.
• Từ 'will' thường dùng khi thu xếp việc gì cụ thể. Ở Australia, người ta dùng mẫu 'will I' chứ ít dùng 'shall I'.

Part 4 - CONVERSATIONAL DEVICES (những câu đệm trong đối thoại)

Examples:

I'm afraid

[ aim_ə'freid ]

I'm afraid I'm tied up on Sunday.

I'm tied up on Sunday, I'm afraid.

'I'm afraid' không có nghĩa là "tôi sợ" mà chỉ là cách nói lịch sự để diễn đạt ý "tôi lấy làm tiếc…" cách dùng thường xen giữa hội thoại.

Examples:

Well Well, I've got to do the shopping (on Saturday morning) but I'm not doing anything special (on Sunday).

Well, have you got anything on on Sunday?

'Well' có hai cách dùng:
• Kéo dài thời gian để tìm câu trả lời. Cũng giống như âm "ừm.." ở tiếng Việt. (Xem lại câu đầu tiên Jane nói ở hội thoại 1).
• Hàm ý "như chúng ta đã nói vậy thì… " (xem lại câu cuối cùng Anne nói ở hội thoại 1).
'Oh well'
có nghĩa như trên nhưng mang hàm ý phải chấp nhận tình huống hiện tại.

Part 5 - PRONUNCIATION (cách phát âm)

Đặc biệt chú ý tới các câu hỏi sau đây ở trong bài ở trên đài.

Where did he go?

Where will we meet?

Các bạn nhớ là câu hỏi loại này đều xuống giọng ở cuối câu vì chúng bắt đầu bằng đại từ nghi vấn "wh". Từ 'are', khi không nhấn mạnh, giống như [ ə ] đọc nhanh.

What are you doing?

[ 'wɔt_ ə jə 'du:iŋ ]

Dân bản ngữ tiếng Anh không mấy khi phát âm đầy đủ các âm nối như đã gạch dưới, thay vào đó, họ nói:

Next Saturday

[ 'nek(s) 'sætədei ]

Part 6 - PRACTICE (luyện tập)

• Dùng các câu hỏi ở phần trên của bài để hỏi xem bạn của các bạn có rỗi không. Họ phải trả lời đúng với tình huống của họ. Sau đó các bạn lại đổi vai hỏi và trả lời với bạn mình.
• Bắt chước theo giọng và ngữ điệu của người dạy, các bạn hãy tập đọc to ba đoạn đối thoại ở đầu bài học. Các bạn hãy thay nhau đọc phần câu hỏi và trả lời.

Kết thúc bài học.


< Back
Tiếng Anh hàng ngày | Tiếng Anh Du lịch

English07.com @ Gmail.com