Go back Homepage
Download Quiz Games Listening Speaking Reading Writing Grammar Vocabulary

Học Tiếng Anh

Tiếng Anh thương mại Tiếng Anh hàng ngày Tiếng Anh trẻ em Tiếng Anh lớp 9 Tiếng Anh qua truyện vui Tiếng Anh qua bài hát Học Tiếng Anh qua bài hát Cách pháp âm Streamline-A Học từ vựng Ngữ pháp Kiểm tra từ vựng Bản động từ bất quy tắt Kho bài test tiếng Anh

Học và Chơi

English Study Games Grammar Games Vocabulary Games Listening Games Pronunciation Games Quiz Games Memory Games Typing Games Grammar Games & Exercises Games Classroom Teaching Games Billionaire Vocabulary Games & Exercises ESL LABELING PICTURE GAMES

Học qua video

English Learning through video Communication video

Luyện Nghe

Listen music & fill in the blanks Easy Conversation 365 Short Stories Easy Conversations Beginners Learn English By Listening I Learn English By Listening II Listening Lesson Library

Luyện nói

Speaking - Beginner Level Speaking - Elementary Phrases for Conversation Phrases for Conversation 2

Luyện đọc

Reading Comprehension Super Easy Reading Easy Reading

Luyện viết

Sentence Structure Practice

Ngữ pháp tiếng Anh

Ngữ pháp tiếng Anh ABC Grammar Grammar In Use Grammar - Easy Grammar - Medium Grammar - Difficult Grammar Quizzes about Places Advanced English Grammar Grammar Practice Elementary Grammar Practice Intermediate Grammar Pre-intermediate Grammar Test Grammar exercises level A Grammar exercises level B Grammar exercises level C Grammar lesson plans TOEFL Test level A TOEFL Test level B TOEFL Test level C TOEFL Exercises

Học từ vựng

Vocabulary - Easy Vocabulary - Easy with Pictures Vocabulary - Medium Vocabulary - Difficult Crossword Puzzles - Easy Crossword Puzzles - Not Easy Picture Vocabulary Test English Irregular Verbs Picture & Audio Vocabulary English pictures dictionary Toefl Test Vocabulary Find synonyms TOEFL incorrect word GMAT Vocabulary SAT Vocabulary TOEFL Structure Basic level Intermediate Level Advanced Level

Everyday English & English For Tourism

EVERYDAY ENGLISH FROM AUSTRALIA | Bài 4: bày tỏ sở thích và chọn lựa
 

Qua những mẫu đối thoại giữa hai người bạn đi ăn tối với nhau tại một nhà hàng, bạn sẽ học cách bày tỏ ý thích hay không thích khi bàn về những món ăn trong thực đơn.

Các bạn hãy kích vào đây để nghe bài học Audio::

 

Tải bài học dạng PDF

 
 

Bài 4: Bày tỏ sở thích và chọn lựa

Part 1 - THE DIALOGUE (đối thoại)

Xin bạn hãy đọc các bài đối thoại này trước khi nghe. Khi nghe các bạn không nhìn vào sách. Trong tất cả các bài hội thoại này, các bạn sẽ nghe hai người, Susan và Peter, nói về một số món ăn Việt nam.

Dialogue 1:

SUSAN: Do you like Vietnamese food, Peter?

PETER: Yes, I do.

SUSAN: Mmm, me too! And I love chilli sauce! What about you?

PETER: No, it's too hot for me. I don't like hot food.

Dialogue 2:

SUSAN:

Mmm. There's noodle and rice… Oh there's chicken and mushroom. I love it. And they've got hot food too… but you aren't keen on hot food, are you?

PETER: No, I'm not. Anyway, what are you going to have?

Dialogue 3:

PETER: Anyway, what are you going to have? Would you prefer noodles or rice?

SUSAN: Well… um… rice, please.

Dialogue 4:

WAITER: Excuse me…Are you ready to order?

PETER: Oh… yes, I think so. We'd like some chicken and mushroom.

WAITER: Right. Chicken and mushroom.

PETER: Ah… and we'd like some rice.

WAITER: Certainly, would you rather have boiled rice or fried rice?

SUSAN: I'd rather have boiled rice. What about you, Peter?

PETER: OK. We'll have boiled rice, please.

WAITER: Right. Chopsticks or a spoon and fork?

PETER: Chopsticks, please.

SUSAN: I'm hopeless with chopsticks!

WAITER: A spoon and fork for you, then.

Part 2 - VOCABULARY (từ vựng)

Bananas

[ bə'na:nəz ]

Những quả chuối

Chicken and mushroom

[ 'tʃikən_ ən mʌʃru:m ]

Thịt gà và nấm hương

Chilli sauce

[ 'tʃili 'sɔ:s ]

Tương ớt

Fruit

[ 'fru:t ]

Trái cây

Sweet fruit

[ 'swi:t 'fru:t ]

Trái cây ngọt

Tropical fruit

[ 'trɔpikəl 'fru:t ]

Trái cây nhiệt đới

Noodles

[ 'nu:dəlz ]

Mỳ, miến

Pineapples

[ 'painæpplz ]

Dứa

Rice

[ 'rais ]

Cơm

Boiled/fried rice

[bɔild/'fraid 'rais ]

Cơm thường/cơm rang

A spoon and fork

[ 'spu:n_ən 'fɔ:k ]

Thìa và nĩa

Vietnamese food

[ 'vjetnami:z 'fu:d ]

Món ăn Việt nam

Watermelon

[ 'wɔ:təmelən ]

Dưa hấu

Classical music

[ 'klæsikəl 'mju:zik ]

Nhạc cổ điển

Folk music

[ 'fəuk 'mju:zik ]

Nhạc dân gian

Rock and roll

[ 'rɔk_ən 'rəul ]

Nhạc rock

Munch

[ 'mʌntʃ ]

Nhai

Are you ready to order?

[ əju: 'redi:tu: 'ɔ:də ]

Bạn đã sẵn sàng gọi món chưa?

I can't stand…

[ ai 'ka:nt 'stænd ]

Tôi ngán

I hate…

[ ai 'heit ]

Tôi ghét

I'm (not) keen on…

[ 'aim ('nɔt) 'ki:n_ɔn ]

Tôi thích (không thích)

I'm hopeless with chopsticks

[ aim 'həupləs wið 'tʃɔpstiks ]

Tôi không biết dùng đũa

It's fun

[ its 'fʌn ]

Rất vui

It's too hot for me

[ its 'tu: 'hɔt fə 'mi: ]

Nó quá cay đối với tôi

I think so

[ aiθiŋk səu ]

Tôi cũng nghĩ vậy

They've got mangoes

[ 'ðei gɔt 'mæŋgəuz ]

Họ có cả xoài

What about you?

[ 'wɔt əbaut_'ju: ]

Thế còn bạn?/Bạn muốn gì ?

What are you going to have?

[ 'wɔt_ə ju: 'gəuiŋ tə'hæv ]

Bạn sẽ gọi món gì ?

Would you prefer/rather have …or…

[ wud_ju: prə'fə:/ra:ðə 'hæv ]

Bạn thích món gì hơn?

Peter

['pi:tə]

Tên nam

Tên gọi tắt, thân mật của Peter Pete

Susan

['su:zən]

Tên nữ

Tên gọi tắt thân mật của Susan Sue hay

Susie

Part 3 - LESSON (bài học)

1. Like and dislike (thích và không thích)

Examples:

I like bananas I love watermelon

I don't like music I'm not keen on folk

I can't stand rock

I hate rock

Do you like music? Yes, I do

No, I don't

Does he like bananas? Yes, he does.

No, he doesn't

2. Preferences (thích hơn - chỉ sự lựa chọn)

Examples:

Would you prefer rice or noodles? (I'd prefer) rice thanks.

Would you rather have… (I'd rather have) rice

Would you like… (I'd like) rice thanks

What are you going to have? (I'll have) rice thanks

Các bạn chú ý, trong câu đáp, ta thường không nói 'I'd prefer'

Part 4 - CONVERSATIONAL DEVICES (những câu đệm trong đối thoại):

Examples:

I'm afraid

[ aim_ə'freid ]

I'm afraid I'm tied up on Sunday.

I'm tied up on Sunday, I'm afraid.

Part 5 - PRONUNCIATION (cách phát âm)

Các bạn lưu ý : 'I'd like' [ aid laik ] có nghĩa là tôi muốn cái gì đó trong một tình huống cụ thể.

Nhưng 'I like' [ ai laik ] có nghĩa là tôi thích cái gì đó, nói chung.

Còn I'd prefer [ aid prə'fə ] có nghĩa là tôi thích cái gì hơn trong một tình huống cụ thể (hiện

tại hay tương lai).

Nhưng I prefer [ ai prə'fə ]

Kết thúc bài học.


< Back
Tiếng Anh hàng ngày | Tiếng Anh Du lịch

English07.com @ Gmail.com