Go back Homepage
Download Quiz Games Listening Speaking Reading Writing Grammar Vocabulary

Học Tiếng Anh

Tiếng Anh thương mại Tiếng Anh hàng ngày Tiếng Anh trẻ em Tiếng Anh lớp 9 Tiếng Anh qua truyện vui Tiếng Anh qua bài hát Học Tiếng Anh qua bài hát Cách pháp âm Streamline-A Học từ vựng Ngữ pháp Kiểm tra từ vựng Bản động từ bất quy tắt Kho bài test tiếng Anh

Học và Chơi

English Study Games Grammar Games Vocabulary Games Listening Games Pronunciation Games Quiz Games Memory Games Typing Games Grammar Games & Exercises Games Classroom Teaching Games Billionaire Vocabulary Games & Exercises ESL LABELING PICTURE GAMES

Học qua video

English Learning through video Communication video

Luyện Nghe

Listen music & fill in the blanks Easy Conversation 365 Short Stories Easy Conversations Beginners Learn English By Listening I Learn English By Listening II Listening Lesson Library

Luyện nói

Speaking - Beginner Level Speaking - Elementary Phrases for Conversation Phrases for Conversation 2

Luyện đọc

Reading Comprehension Super Easy Reading Easy Reading

Luyện viết

Sentence Structure Practice

Ngữ pháp tiếng Anh

Ngữ pháp tiếng Anh ABC Grammar Grammar In Use Grammar - Easy Grammar - Medium Grammar - Difficult Grammar Quizzes about Places Advanced English Grammar Grammar Practice Elementary Grammar Practice Intermediate Grammar Pre-intermediate Grammar Test Grammar exercises level A Grammar exercises level B Grammar exercises level C Grammar lesson plans TOEFL Test level A TOEFL Test level B TOEFL Test level C TOEFL Exercises

Học từ vựng

Vocabulary - Easy Vocabulary - Easy with Pictures Vocabulary - Medium Vocabulary - Difficult Crossword Puzzles - Easy Crossword Puzzles - Not Easy Picture Vocabulary Test English Irregular Verbs Picture & Audio Vocabulary English pictures dictionary Toefl Test Vocabulary Find synonyms TOEFL incorrect word GMAT Vocabulary SAT Vocabulary TOEFL Structure Basic level Intermediate Level Advanced Level

Everyday English & English For Tourism

EVERYDAY ENGLISH FROM AUSTRALIA | Bài 9: nhờ vả, yêu cầu và hỏi han khi muốn giúp ai
 

Cách yêu cầu ai đó làm một chuyện gì cho mình và cách đề nghị khi mình muốn giúp ai đó. Những mẫu đối thoại dùng thời hiện tại hoàn thành.

Các bạn hãy kích vào đây để nghe bài học Audio::

 

Tải bài học dạng PDF

 
 

Bài 9: Nhờ vả, yêu cầu và hỏi han khi muốn giúp ai

Part 1 - THE DIALOGUES (đối thoại)

John Hardie vừa mới tới Melbourne và ông muốn thuê một buồng ở khách sạn. Bài hội thoại

giữa ông Hardie và cô tiếp viên ở khách sạn được chia làm ba phần.

Dialogue 1:

RECEPTIONIST: Good afternoon, Sir. May I help you?

Mr. HARDIE: Yes, I'd like a room, please.

RECEPTIONIST: Have you got a booking?

Mr. HARDIE: No, I haven't.

RECEPTIONIST: Well, just a moment, please. I've got a single room with bath.

Mr. HARDIE: That's fine.

RECEPTIONIST: May I have your name, please?

Mr. HARDIE: Hardie, John Hardie… H-A-R-D-I-E.

Mr. HARDIE: Sure.

RECEPTIONIST: And would you mind printing in block letters?

Mr. HARDIE: All right. There you are.

RECEPTIONIST: Thank you. And would you mind signing your name please, Mr

Hardie?

Mr. HARDIE: Certainly.

Dialogue 2:

Ông Hardie nhờ cô tiếp viên nói cho biết ở đâu bán quà lưu niệm địa phương.

RECEPTIONIST: Good morning. May I help you?

Mr. HARDIE: Yes, I want to get some souvenirs. Where should I go?

RECEPTIONIST: Try the big department stores in Bourke Street.

Mr. HARDIE: Bourke Street, eh? How do I get there?

RECEPTIONIST: You can catch a bus outside the hotel.

Dialogue 3:

Ông Hardie nói chuyện với người lái xe tắc-xi trên đường đi về khách sạn. Ông là người thuộc

bang Queensland, một bang nằm ở phía bắc Australia nổi tiếng về du lịch vì khí hậu tốt. Người

lái xe tắc-xi cũng là người thuộc bang Queensland và là người hay nói.

Mr. HARDIE: Travelodge, please.

DRIVER: Right. Are you staying at the Travelodge?

Mr. HARDIE: Yes.

DRIVER: How long have you been in Melbourne?

Mr. HARDIE: Since Monday… Hey! Look out!

DRIVER: Hm… and where are you from?

Mr. HARDIE: Queensland.

DRIVER: Queensland, eh? Me, too! Great place, Queensland… great weather…

Mr. HARDIE: Look out! Would you mind stopping here, please?

DRIVER: Great beaches in Queensland, too…

Mr. HARDIE: Would you stop here, please?

DRIVER: Great food…

Mr. HARDIE: Driver, stop here!

DRIVER: This isn't the Travelodge.

Mr. HARDIE: I know. I suddenly feel like walking to the hotel. How much is that?

Part 2 - VOCABULARY (từ vựng)

block letters

[ 'blɔk 'letəz ]

chữ in

a department store

[ də'pa:tmənt stɔ:]

cửa hàng bách hóa

a form

[ fɔ:m ]

tờ khai

Madam

[ 'mædəm ]

(a formal way of addressing a woman)

(cách gọi trang trọng khi nói chuyện với

phái nữ)

Sir

[ sə: ]

(a formal way of addressing a man)

Ông, ngài

(cách gọi trang trọng khi nói chuyện với

phái nam)

Queensland

[ 'kwin:nzlænd ]

tiểu bang ở phía bắc Australia.

a registration card

[ redʒə'streiʃən ka:d ]

phiếu đăng ký

a single room with bath

[ ə'siŋgəl 'ru:m wið ba:θ ]

(Commonly used in tourism)

phòng đơn với buồng tắm*

(Từ này thường được dùng trong ngành du

lịch.)

a souvenir

[ su:və'niə ]

vật kỷ niệm

a taxi

[ 'tæksi: ]

xe tắc-xi

fill…in

[ 'fil…'in ]

điền vào

look at…

[ 'luk_ət ]

nhìn, ngắm, xem xét

print in block letters

[ 'print_in 'blɔk 'letəz ]

viết bằng chữ in

Outside

[ aut'said ]

phía ngoài, bên ngoài

catch a bus

[ 'kætʃ_ə'bʌs ]

đi bằng ô-tô buýt

Have you got a booking?

[ həv ju: 'gɔt_ə'bukiŋ ]

Ông/bà đã đặt phòng trước chưa ạ ?

How do I get there?

[ 'hau du:_ai 'get ðɛə ]

Làm thế nào tôi tới đó được?

I suddenly feel like walking

[ ai 'sʌdənli: fi:l laik 'wɔ:kiŋ ]

Bỗng dưng tôi cảm thấy muốn đi bộ.

Just a moment

[ 'dʒʌst_ə'məumənt ]

Xin chờ cho một chút.

Look out!

[ 'luk_'aut ]

Hãy cẩn thận!

May I help you?

[ 'mei_ai 'help ju: ]

Ông/bà cần gì ạ ?

Try the big department store.

[ 'trai ðə 'big də'pa: tmənt stɔ:z ]

Hãy thử tới các cửa hàng bách hóa lớn.

Where are you from?

[ 'wɛər_ə ju: 'frɔm ]

Ông/bà từ đâu tới ạ ?

Where should I go?

[ 'wɛə ʃəd_ai 'gəu ]

Thế tôi nên đi đâu?

Would you mind signing your name?

[ 'wud_ju: 'maind 'sainiŋ jɔ" neim ]

Đề nghị ông/bà ký tên?

Part 3 - LESSON (bài học)

1. Polite ways to ask someone to do something for you (mẫu câu lịch sự dùng khi

đề nghị ai giúp mình làm một việc gì.)

May I have your name, please? Yes.

Certainly.

Would you sign here, please? Yes.

Sure.

Would you mind signing here, please? No.

Not at all.

Certainly.

All right.

Do you mind helping me? No.

Not at all.

O.K.

Xin bạn chú ý đến những cách đề nghị dưới đây:

Would you + verb…? Làm ơn…

Một mẫu câu đề nghị lịch sự dùng khi muốn

nhờ ai giúp mình làm một việc gì.

Would you mind + verb + ing…? Nếu không có gì phiền, xin làm ơn…

Một mẫu câu đề nghị khác - lịch sự hơn

cách nói trước.

Do you mind + verb + ing…? Nếu không có gì phiền, xin làm ơn…

Một cách nói thông thường khi muốn đặt lời

đề nghị.

Nhìn chung, người ta thường chấp nhận các câu đề nghị kiểu trên. Bởi lẽ người nói thường

biết chắc chắn rằng người nghe sẽ chấp nhận yêu cầu của mình, nếu không họ đã không nói

như vậy. Sau đây là những cách trả lời:

Of course not

Certainly not

Not at all

Không sao.

Để trả lời những câu đề nghị trên khi bạn

đồng ý làm theo lời yêu cầu.

2. Polite ways to offer to help someone (các mẫu câu lịch sự dùng khi muốn giúp đỡ

người khác.)

Can I give you a hand? Tôi có giúp bạn được không?

(các bạn xem lại bài học số 8)

Ở trong các cửa hàng, chúng ta thường sẽ nghe những câu hỏi và trả lời sau:

May I help you? Yes, I'm looking for…

No, thanks. I'm just having a look.

Are you right? Well, I'm looking for…

Yes, thanks. I'm just having a look.

3. Talking to strangers in Vietnam (nói chuyện với người lạ ở Việt Nam.)

Bạn có thể hỏi các người nước ngoài câu hỏi sau:

How long have you been in Vietnam? I've been here since July

I've been here for a month

How long have you been là cấu trúc ngữ pháp của thì hiện tại hoàn thành. Như vậy các bạn

cần nhớ, thì hiện tại hoàn thành bao hàm mối liên quan của hành động, từ quá khứ cho tới

hiện tại.

I came here a year ago and I'm still here Tôi đến đây năm ngoái và ở lại cho đến

bây giờ.

I've been here for a year. Tôi ở đây được một năm rồi.

I've been here since last year. Tôi ở đây từ năm ngoái (đến bây giờ)

Chú ý:

Since chỉ rõ hành động được bắt đầu tại một thời điểm cụ thể trong quá khứ và tiếp tục diễn ra

cho tới hiện tại.

For chỉ rõ thời gian là bao lâu.

4. Conversation devices (những câu đệm trong đối thoại)

Những câu trả lời sau có nhiều nghĩa tùy theo ngữ cảnh

Sure.

[ ʃɔ:]

Vâng.

Được, tôi đồng ý.

Đúng vậy.

Tôi hiểu.

All right.

[ 'ɔ: l'rait ]

Vâng, tôi đồng ý.

Thế cũng được.

There you are.

[ ðɛə ju:_a: ]

Xong rồi đấy.

Tôi vừa làm xong.

Tôi vừa làm xong việc mà bạn nhờ

tôi.

Part 4 - PRONUNCIATION (cách phát âm)

Trong bài học qua Đài, các bạn sẽ nghe John Hardie đánh vần tên họ ông ấy như sau:

John Hardie, H-A-R-D-I-E

[eitʃ_ei(j)_a: di_(j)_ai_(j)_i:]

John [ 'dʒən ] là tên gọi.

Các bạn tập đọc các âm sau. Hai cụm từ chỉ thời gian. Xin các bạn đọc theo cách phiên âm

quốc tế được viết ở trong ngoặc vuông [ ].

For two years

[ fə'tu: 'jiəz ]

For a long time

[ fər_ə 'ləŋ 'taim ]

Trong tiếng Anh, khi từ for đứng trước một từ được bắt đầu bằng một phụ âm thì âm [r] của từ

for sẽ không được phát âm. Chẳng hạn như trong câu [ fə 'tu: 'jiəz ]. Thế nhưng, khi từ đó

đứng trước một từ được bắt đầu bằng một nguyên âm thì âm [r] sẽ được đọc. Thí dụ như câu [

fər_ə 'lɔŋ 'taim ]

Kết thúc bài học.


< Back
Tiếng Anh hàng ngày | Tiếng Anh Du lịch

English07.com @ Gmail.com