Go back Homepage
Download Quiz Games Listening Speaking Reading Writing Grammar Vocabulary

Học Tiếng Anh

Tiếng Anh thương mại Tiếng Anh hàng ngày Tiếng Anh trẻ em Tiếng Anh lớp 9 Tiếng Anh qua truyện vui Tiếng Anh qua bài hát Học Tiếng Anh qua bài hát Cách pháp âm Streamline-A Học từ vựng Ngữ pháp Kiểm tra từ vựng Bản động từ bất quy tắt Kho bài test tiếng Anh

Học và Chơi

English Study Games Grammar Games Vocabulary Games Listening Games Pronunciation Games Quiz Games Memory Games Typing Games Grammar Games & Exercises Games Classroom Teaching Games Billionaire Vocabulary Games & Exercises ESL LABELING PICTURE GAMES

Học qua video

English Learning through video Communication video

Luyện Nghe

Listen music & fill in the blanks Easy Conversation 365 Short Stories Easy Conversations Beginners Learn English By Listening I Learn English By Listening II Listening Lesson Library

Luyện nói

Speaking - Beginner Level Speaking - Elementary Phrases for Conversation Phrases for Conversation 2

Luyện đọc

Reading Comprehension Super Easy Reading Easy Reading

Luyện viết

Sentence Structure Practice

Ngữ pháp tiếng Anh

Ngữ pháp tiếng Anh ABC Grammar Grammar In Use Grammar - Easy Grammar - Medium Grammar - Difficult Grammar Quizzes about Places Advanced English Grammar Grammar Practice Elementary Grammar Practice Intermediate Grammar Pre-intermediate Grammar Test Grammar exercises level A Grammar exercises level B Grammar exercises level C Grammar lesson plans TOEFL Test level A TOEFL Test level B TOEFL Test level C TOEFL Exercises

Học từ vựng

Vocabulary - Easy Vocabulary - Easy with Pictures Vocabulary - Medium Vocabulary - Difficult Crossword Puzzles - Easy Crossword Puzzles - Not Easy Picture Vocabulary Test English Irregular Verbs Picture & Audio Vocabulary English pictures dictionary Toefl Test Vocabulary Find synonyms TOEFL incorrect word GMAT Vocabulary SAT Vocabulary TOEFL Structure Basic level Intermediate Level Advanced Level
 
UNIT 2: CLOTHING

1. GETTING STARTED ( PHẦN MỞ ĐẦU)

Các bạn hãy nhìn vào những trang phục mà những người trong tranh đang mặc, và nói xem họ đến từ đâu.

Bài test - Các bạn hãy click vào đây để làm bài test

2. LISTEN AND READ (NGHE VÀ ĐỌC)
For centuries, poets, writers and musicians have mentioned the ao dai in poems, novels and songs. The ao dai is the traditional dress of Vietnamese women. It consists of a long silk tunic that is slit on the sides and worn over loose pants. Traditionally, it was frequently worn by both men and women. The design and material used for men were different from those used for women. Nowadays, women usually wear it, especially on special occasions. However, many Vietnamese women today often prefer to wear modern clothing at work, because it is more convenient.
Now fashion designers want to change the traditional ao dai. Some have printed lines of poetry on the ao dai, so they look modern and very fashionable. Other designers have taken inspiration from Vietnam's ethnic minorities. They have visited villages and studied traditional designs and symbols such as suns, stars, crosses, and stripes. They have added these patterns to the ao dai, so Vienamese women can continue to wear the unique dress, which is now both traditional and fashionable.

Bài test - Các bạn hãy click vào đây để làm bài test

Các bạn hãy dựa vào bài đọc để trả lời các câu hỏi sau. Sau khi hoàn thành, các bạn có thể click vào "Xem" để xem đáp án.

1. Who used to wear the ao dai by tradition?

By tradition, Vietnamese men and women used to wear the ao dai.


2. Why do the majority of Vietnamese women prefer to wear modern clothing at work these days?

The majority of Vietnamese women prefer to wear modern clothing at work these days because it is more convenient.


3. What have fashion designers done to modernize the ao dai?

Fashion designers have changed the designs and patterns of the traditional ao dai by printed lines of poetry or adding the designs and symbols of ethnic minorities to them.

3. SPEAK (NÓI)

Các bạn hãy thực hành bằng cách ghép từ vào những bức tranh chỉ các loại trang phục khác nhau dưới đây.

Bài test - Các bạn hãy click vào đây để làm bài test

Bây giờ các bạn hãy thực hành theo từng nhóm nhỏ. Hãy viết thêm hai câu hỏi nữa vào phần cuối của bản khảo sát về cách ăn mặc của học sinh. Sau đó phỏng vấn các bạn trong một nhóm khác. Những từ trong bài tập trên có thể hỗ trợ các bạn rất nhiều trong phần bài tập này.

Casual clothes:   What do you usually wear on the weekend?
Why do you wear these clothes?
Favorite clothes:   What is your favorite type of clothing? Why?
School uniform:   Is it comfortable?
What color is it?
Clothes for special occasions:
  ... Do you wear your favorite clothes?
... Do you wear the traditional dress?

Phần tham khảo:- What do you usually wear on the weekend?
I usually wear casual clothes, for example a T-shirt and shorts or pants.
- Why do you wear these clothes?
It's convenient for me at work.
- What is your favorite type of clothing? Why?
I like the simple European clothes: white shirts and dark trousers. I do not like colorful ar gaudy clothes because they are not suitable for the Vietnamese people, especially for girls and young women.
- What do you think of your school uniform?
It's simple and beautiful: white shirts and dark trousers for boys and white ao dai and black for girls. I think Vietnamese school uniform is very beautiful and unique.Bây giờ các bạn hãy báo cáo kết quả cuộc khảo sát của mình:

Phần tham khảo:Three people said they liked their uniform.
Two people said they usually wore colorful T-shirts on the weekend.
Chi said she loved baggy pants.
Some people said they didn't like their uniform.
Some said they liked to wear traditional dress on special occasions.
Others said they didn't like Western clothes.
Most girls said they liked to wear the white traditional ao dai.4. LISTEN (NGHE)

Sau đây các bạn hãy nghe tin thông báo về một bé gái bị lạc tên là Mary sau đó lựa chọn dạng quần áo mà em bé đã mặc!

Click vào đây để nghe và làm bài tập

5. READ ( ĐỌC)


The word jeans comes from a kind of material that was made in Europe. The material, called jean, was named after sailors from Genoa in Italy, because they wore clothes made from it. In the 18th century jean cloth was made completely from cotton and workers at that time loved wearing it because the material was very strong and it did not wear out easily. In the 1960s, many university and college students wore jeans. Designers made different styles of jeans to match the 1960s' fashions: embroidered jeans, painted jeans and so on... In the 1970s more and more people started wearing jeans because they became cheaper. In the 1980s jeans finally became high fashion clothing, when famous designers started making their own styles of jeans, with their own labels on them. Sales of jeans went up and up. But in the 1990s the worldwide economic situation got worse, and the sale of jeans stopped growing. However, jeans have never been out of fashion, and today young generation is still fond of wearing them.

Sau đây các bạn hãy dựa vào bài đọc trên để điền những thông tin còn thiếu vào chỗ trống.

click vào đây để làm bài tập

Còn bây giờ các bạn hãy dựa vào bài đọc trả lời các câu hỏi dưới đây. Sau khi hoàn thành, các bạn có thể click vào "Xem" để xem đáp án.

1. Where does the word jeans come from?

The name jeans comes from a kind of material made in Europe.

2. What were the 1960's fashions?

The 1960's fashions were embroidered jeans and painted jeans, and so on.3. Why did more and more people begin wearing jeans in the 1970s?

In the 1970s, more and more people began wearing jeans because they became cheaper.


4. When did jeans at last become high fashion clothing?

Jeans at last became high fashion clothing in the 1980s.


5. Why did the sale of jeans stop growing?

The sale of jeans stopped growing because the worldwide economic situation got worse.


6. WRITE (VIẾT)

Sau đây bài giảng sẽ giới thiệu cho các bạn một cách trình bày một khía cạnh của cuộc tranh luận. Nó được dùng để thuyết phục người đọc tin hoặc làm một điều gì đó. Bài tranh luận nên có những phần sau:


  Organization Language
Introduction lets the reader know the writer's point of view My opinion is...
I think...
Series of arguments presents arguments in a logical way (one in each paragraph), gives examples where possible Firstly...
Secondly...
Finally...
Conclusion sums up the argument Therefore...
In conclusion...


Sau đây các bạn hãy đọc chủ đề và dàn bài A dưới đây rồi xem xét phần đoạn văn bài giảng đưa ra:


Secondary school students should wear uniform.
Outline A
Wearing uniforms:
- encourages students to be proud of their school because the uniforms bear their school's name.
- helps students feel equal in many ways, whether they are rich or poor.
- is practical. No need to think of what to wear everyday.

I think it is necessary for secondary school students to wear uniforms when they are at school.
Firstly, wearing uniform encourages students to be proud of being students of their school because they are wearing the uniforms with their school's name.
Secondly, wearing uniforms helps students feel equal in many ways, whether they are rich or poor.
Finally, wearing uniforms is practical.You don't have to think of what to wear everyday.
Therefore, students in secondary school should wear uniforms.

Bây giờ các bạn hãy viết một đoạn văn khoảng 100 đến 150 từ. Nhưng lần này bạn hãy ủng hộ cho ý kiến rằng học sinh trung học nên mặc trang phục bình thường. Dàn bài B dưới đây có thể giúp bạn.


Secondary school students should wear casual clothes.
Outline B
Wearing casual clothes:
- makes students feel comfortable.
- gives students freedom to choice (sizes, colors, and fashions, etc.)
- makes students feel self-confident when they are in their favorite clothes.
- makes school more colorful and lively.


Phần tham khảo:

I think it is desirable for secondary school students to wear casual clothes when they are at school.
Firstly, casual clothes make all students feel comfortable. They don't feel constrainted to wear uniform that they don not like.
Secondly, for one thing, casual clothes can also give students freedom of choice. They can choose what sizes, colors, and fashions of clothing they love. And for the other, parents do not worry about their clothes because their children can wear any clothing to school as long as it is clean and tidy. It can be said it is the positive aspect for the poor people in the present difficult economic condition.
Finally, casual clothes can make students feel self-confident when they are in their favorite clothes. And what's more it makes the school more colorful and lively.
In conclusion, in my opinion, all the secondary school students should wear casual clothes.LANGUAGE FOCUS (PHẦN TRỌNG TÂM)

* The present perfect. (Thì hiện tại hoàn thành).

* The passive (review). (Thể bị động - ôn lại)

1. Các bạn hãy thực hành với một bạn cùng học. Đọc đoạn hội thoại sau:

Nga: Come and see my photo album.
Mi: Lovely! Who's this girl?
Nga: Ah! It's Lan, my old friend.
Mi: How long have you known her?
Nga: I've known her for six years.
Mi: Have you seen her recently?
Nga: No, I haven't seen her since 2003. She moved to Ho Chi Minh City with her family then.

Bây giờ sử dụng những thông tin trong bảng dưới đây để thực hiện những bài hội thoại tương tự:

a. Lan - old friend six years 2003
b. Quang - brother's friend seven months January
c. Hoa - new friend three weeks Monday

Phần tham khảo:

Anh: Come and see my photo album, Hung.
Hung: Lovely! Who's this boy?
Anh: Ah! It's Quang, my brother's friend.
Hung: How long have you known him?
Anh: I've known her for seven months.
Hung: Have you seen him recently?
Anh: No, I haven't seen her since January. he went to Vung Tau City to work there.

Mai: Come and see my photo album, Dung.
Dung: Lovely! Who's this girl?
Mai: Ah! It's Hoa, my new friend.
Dung: How long have you known her?
Mai: I've known her for three weeks.
Dung: Have you seen her lately?
Mai: No, I haven't seen her since Monday. She's gone on holiday with her family to Da Lat for a week.

2. Sau đây các bạn hãy thực hành cùng một bạn cùng học. Hãy tưởng tượng rằng bạn và bạn cùng lớp đang thăm quan thành phố Hồ Chí Minh sau đó hỏi và trả lời câu hỏi về những gì mà bạn đã làm. Dùng thì hiện tại hoàn thành với những động từ trong khung dưới đây:

do visit see go eat

Sights Food
Giac Lam Pagoda Vietnamese
Reunification Palace vegetarian
Zoo and Botanical Gardens Chinese
Dam Sen Amusement Park French

Example:

- Have you seen Giac Lam Pagoda yet?
Yes, I've already seen it.
- Have you eaten Vietnamese food yet?
No, I haven't.

- Have you been to the Reunification Palace yet?
No, I haven't.
- Have you eaten in a vegetarian restaurant yet?
No, I haven't, but I'll try it sometime.

- Have you seen the Zoo and Botanical Gardens yet?
Yes, I've already seen them.
- Have you eaten Chinese food yet?
Yes, I think it's very delicious.

- Have you been to the Dam Sen Amusement Park yet?
Yes, I've already seen it.
- Have you eaten French food yet?
Yes, it's very tasty.

Bây giờ các bạn hãy thực hành với bạn cùng học. Hỏi và trả lời về mỗi một chi tiết trong bảng sau:

comic computer supermarket
volleyball Singapore movies
elephant Hue durian

Phần tham khảo:

A: Have you ever read a comic?
B: Yes, I have.
A: When did you last read it?
B: This morning.
A: How was it?
B: It was interesting.

C: Have you ever used a computer?
D: No, I haven't. I don't know anything about computer.
C: Do you intend to learn it?
D: Yes, I'm going to learn it next month.

E: Have you ever gone to a supermarket?
F: Yes, I have.
E: When did you last go there?
F: Saturday before last.

G: Have you ever played volleyball?
H: Yes, I have.
G: When did you last play it?
H: I played it with my friends last weekend.
G: Is it your favorite sport?
H: Yes, it is.
G: I see. Do you often play it?
H: Yes. I usually play it with my friends.

I:

Have you ever been to Singapore?

J: No, I haven't.
I: Do you want to go there?
J: Yes, of course, but I haven't had any occasion.

K: Have you ever gone to the movies?
L: No, I haven't, because I don't like it. I'd rather watch television programmes.

M: Have you ever ridden an elephant?
N: No, I haven't.
M: Do you like to ride it?
N: Yes. I hope I'll have an occasion to ride it.

O: Have you eaten a durian?
H: Yes, I have.
O: When did you last eat it?
H: Last month. When I visited my uncle in my home village.
Các bạn hãy dùng từ gợi ý viết lại câu đề bài cho sao cho nghĩa không thay đổi (sử dụng dạng bị động). Sau khi hoàn thành, các bạn có thể click vào "Xem" để xem đáp án.

Example:


They sell jeans all over the world.
-> Jeans are sold all over the world.

a. They made jean cloth completely from cotton in the 18th century.

Jean cloth ...

was made from cotton in the 18th century.


b. They grow rice in tropical countries.

Rice ...

is grown in tropical countries.

c. They will produce five million bottles of champagne in France next year.

Five million bottles of champagne ...

will be produced in France next year.


d. They have just introduced a new style of jeans in the USA.

A new style of jeans ...

has just been introduced in the USA.


e. They have built two department stores this year.

Two department stores ...

have been built this year.


Các bạn hãy chuyển các câu chủ động sau sang dạng bị động:

Example:

You must do this exercise carefully.
-> This exercise must be done carefully.

a. We can solve the problem.

The problem can be solved.


b. People should stop experiments on animals.

Experiments on animals should be stopped.


c. We might find life on another planet.

Life might be found on another planet.


d. We have to improve all the schools in the city.

All the school in the city have to be improved.


e. They are going to build a new bridge in the area.

A new bridge is going to be built in the area.Bài tập:
Bài tập Unit 2
 

< Back | Menu

English07.com @ Gmail.com