Go back Homepage
Download Quiz Games Listening Speaking Reading Writing Grammar Vocabulary

Học Tiếng Anh

Tiếng Anh thương mại Tiếng Anh hàng ngày Tiếng Anh trẻ em Tiếng Anh lớp 9 Tiếng Anh qua truyện vui Tiếng Anh qua bài hát Học Tiếng Anh qua bài hát Cách pháp âm Streamline-A Học từ vựng Ngữ pháp Kiểm tra từ vựng Bản động từ bất quy tắt Kho bài test tiếng Anh

Học và Chơi

English Study Games Grammar Games Vocabulary Games Listening Games Pronunciation Games Quiz Games Memory Games Typing Games Grammar Games & Exercises Games Classroom Teaching Games Billionaire Vocabulary Games & Exercises ESL LABELING PICTURE GAMES

Học qua video

English Learning through video Communication video

Luyện Nghe

Listen music & fill in the blanks Easy Conversation 365 Short Stories Easy Conversations Beginners Learn English By Listening I Learn English By Listening II Listening Lesson Library

Luyện nói

Speaking - Beginner Level Speaking - Elementary Phrases for Conversation Phrases for Conversation 2

Luyện đọc

Reading Comprehension Super Easy Reading Easy Reading

Luyện viết

Sentence Structure Practice

Ngữ pháp tiếng Anh

Ngữ pháp tiếng Anh ABC Grammar Grammar In Use Grammar - Easy Grammar - Medium Grammar - Difficult Grammar Quizzes about Places Advanced English Grammar Grammar Practice Elementary Grammar Practice Intermediate Grammar Pre-intermediate Grammar Test Grammar exercises level A Grammar exercises level B Grammar exercises level C Grammar lesson plans TOEFL Test level A TOEFL Test level B TOEFL Test level C TOEFL Exercises

Học từ vựng

Vocabulary - Easy Vocabulary - Easy with Pictures Vocabulary - Medium Vocabulary - Difficult Crossword Puzzles - Easy Crossword Puzzles - Not Easy Picture Vocabulary Test English Irregular Verbs Picture & Audio Vocabulary English pictures dictionary Toefl Test Vocabulary Find synonyms TOEFL incorrect word GMAT Vocabulary SAT Vocabulary TOEFL Structure Basic level Intermediate Level Advanced Level
 
UNIT 3: A TRIP TO THE COUNTRYSIDE

1. GETTING STARTED ( PHẦN MỞ ĐẦU)

Các bạn hãy thực hành với một bạn cùng lớp. Nhìn vào tranh và lần lượt nói về các hoạt động ở nông thôn:

Các bạn hãy click vào "Xem" để xem phần tham khảo:Picture 1: A girl is watering the vegetables.

Picture 2: Some boys are swimming in the river.

Picture 3: A girl is collecting eggs.

Picture 4: Some women are cutting rice.

Picture 5: A man is feeding a pig.

Picture 6: A man is plowing the fields.

Picture 7: A boy on the buffalo back is flying a kite.

Picture 8: The boys are playing football in the village common.

2. LISTEN AND READ (NGHE VÀ ĐỌC)
On Sunday, Ba invited Liz to join his family on a day trip to his home village about 60 kilometers to the north of Ha Noi. The village lies near the foot of a mountain and by a river. Many people go there on weekends to have a rest after a hard working week.
The journey to the village is very interesting. People have the chance to travel between the green paddy fields and cross a small bamboo forest before they reach a big old banyan tree at the entrance to the village.
Liz met Ba's family at his house early in the morning; and after two hours traveling by bus, they reached a big old tree. Everyone felt tired and hungry, so they sat down under the tree and had a snack.
After the meal, they started to walk into the village for about thirty minutes to visit Ba's uncle. Then, they walked up the mountain to visit the shrine of a Vietnamese hero and enjoyed the fresh air there. In the afternoon, they went boating in the river and had a picnic on the river bank before going home late in the evening. It was an enjoyable day. Liz took a lot of photos to show the trip to her parents.
"I wish I could visit your village again some day," Liz told Ba.
"You'll always be welcome here, Liz," Ba replied.

Sau đây các bạn hãy dựa vào bài đọc để lựa chọn phương án Đúng hay Sai cho những thông tin dưới đây.

Bài test - Các bạn hãy click vào đây để làm bài test

Còn bây giờ các bạn hãy dựa vào bài đọc để trả lời những câu hỏi dưới đây.

Bài test - Các bạn hãy click vào đây để làm bài test

3. SPEAK (NÓI)

Các bạn hãy thực hành với một bạn cùng lớp. Đọc các câu hỏi dưới đây. Sau đó đóng vai A và B để hỏi và trả lời về ngôi làng của bạn đó, sử dụng các thông tin có sẵn trong khung.

1. Where is your home village?

2. How far is it from the city?

3. How can you get there?

4. How long does it take to get there?

5. What do people do for a living in your village?

6. Does your village have a river?

A B
to the south of the city to the west of the city
30 kilometers from the city 15 kilometers from the city
by bus by motorbike
1 hour 50 minutes
plant rice and vegetables plant rice and raise cattle
a river flowing across the village no river, but there is a big lake

Phần tham khảo:

A: Where is your home village?
B: It's to the west of the city. And where is your home village?
A: It's to the south of the city. How far is your home village from here?
B: It's 15 kilometers away. And your village?
A: It's 30 kilometers far from here. How do you travel there?
B: I usually go by motorbike. What about you?
A: I go by bus. An hour. How long does it take you?
B: 50 minutes. What do the people in your village do for a living?
A: They plant rice and vegetable. And what about the people in your village?
B: They plant rice and raise cattle.
A: Is there a river in your village?
B: No, but there is a big lake. And your village? Does it have a river?
A: Yes. There's a river flowing across my village.

Sau đó các bạn hãy thực hành thêm bằng cách hỏi và trả lời về ngôi làng của bạn, bạn hãy tự tạo những thông tin tương tự như những thông tin ở bảng A và B.

4. LISTEN (NGHE)

Các bạn hãy nhìn bức tranh dưới đây và nghe đoạn băng kể về chuyến đi tới làng của Ba. Sau đó các bạn hãy nối những địa điểm trên lộ trình của xe buýt với những chữ cái được đánh dấu trên bản đồ!

Click vào đây để nghe và làm bài tập

5. READ ( ĐỌC)
Van, a student from Ho Chi Minh City, is an exchange student in the USA. He is now living with the Parker family on a farm 100 kilometers outside Columbus, Ohio. He will stay there till the beginning of October.
Mr. Parker grows maize on his farm, while Mrs. Parker works part-time at a grocery store in a nearby town. They have two children. Peter is the same age as Van, and Sam is still in primary school.
Since Van arrived, he has been learning a lot about life on a farm. In the afternoon, as soon as he completes his homework, he feeds the chickens and collects their eggs. On weekends, if Mr. Parker is busy, the three boys help him on the farm.
On Saturday afternoons, Peter plays baseball. The Parker family and Van eat hamburgers or hot dogs while they watch Peter play. The Parkers are nice so Van feels like a member of their family.

Bây giờ các bạn hãy hãy dựa vào bài đọc để làm bài tập dưới đây.

a) Nối từ đồng đồng nghĩa - click vào đây để làm bài tập

b) Điền từ vào chỗ trống - click vào đây để làm bài tập

6. WRITE (VIẾT)

Các bạn hãy nhìn vào các bức tranh và những thông tin được đưa ra, sau đó viết thành một đoạn văn với chủ đề "Cuộc dã ngoại ở miền quê"!

Click vào đây để làm bài tập

LANGUAGE FOCUS (PHẦN TRỌNG TÂM)

- Modal could with wish

- The past simple with wish (ôn lại)

- Prepositions of time

- Adverb clauses of result

1. Sau đây các bạn hãy làm bài test để có thể sử dụng thành thạo cấu trúc "wish"

Click vào đây để làm bài tập

2. Bạn hãy nhìn vào lịch trình của ông Thanh trong chuyến đi công tác đến Singapore, sau đó làm bài test để thực hành cách sử dụng giới từ trong khung phía dưới.

Lịch trình:

Itinerary for Le Huy Thanh
Monday, September 20 Wednesday, September 22
Depart: Ha Noi/ 2 pm
Arrive: Singapore/ 6.30 pm
MEETING
Raya Palace/ 2.15 - 7 pm
DINNER
Little India Restaurant/ 7.30 - 10 pm
Tuesday, September 21
MEETING
Raffles Center/ 11 am - 1 pm
LUNCH
Lion City Restaurant/ 1.30 -2 pm
Thursday,September 23
Depart: Singapore/ 9 am
Arrive: Ha Noi/ 11.30 am

Click vào đây để làm bài tập

3. Bây giờ các bạn hãy điền giới từ: on, at, in, for vào chỗ trống ở những câu dưới đây.

Click vào đây để làm bài tập

4. Các bạn hãy làm bài test dưới đây để ôn lại kỹ hơn về mệnh đề kết quả:

Các bạn hãy ghép hai vế thích hợp ở hai cột để tạo thành một câu hoàn chỉnh!

Click vào đây để làm bài tập


Bài tập:
Bài tập Unit 3
 

< Back | Menu

English07.com @ Gmail.com