Go back Homepage
Download Quiz Games Listening Speaking Reading Writing Grammar Vocabulary

Học Tiếng Anh

Tiếng Anh thương mại Tiếng Anh hàng ngày Tiếng Anh trẻ em Tiếng Anh lớp 9 Tiếng Anh qua truyện vui Tiếng Anh qua bài hát Học Tiếng Anh qua bài hát Cách pháp âm Streamline-A Học từ vựng Ngữ pháp Kiểm tra từ vựng Bản động từ bất quy tắt Kho bài test tiếng Anh

Học và Chơi

English Study Games Grammar Games Vocabulary Games Listening Games Pronunciation Games Quiz Games Memory Games Typing Games Grammar Games & Exercises Games Classroom Teaching Games Billionaire Vocabulary Games & Exercises ESL LABELING PICTURE GAMES

Học qua video

English Learning through video Communication video

Luyện Nghe

Listen music & fill in the blanks Easy Conversation 365 Short Stories Easy Conversations Beginners Learn English By Listening I Learn English By Listening II Listening Lesson Library

Luyện nói

Speaking - Beginner Level Speaking - Elementary Phrases for Conversation Phrases for Conversation 2

Luyện đọc

Reading Comprehension Super Easy Reading Easy Reading

Luyện viết

Sentence Structure Practice

Ngữ pháp tiếng Anh

Ngữ pháp tiếng Anh ABC Grammar Grammar In Use Grammar - Easy Grammar - Medium Grammar - Difficult Grammar Quizzes about Places Advanced English Grammar Grammar Practice Elementary Grammar Practice Intermediate Grammar Pre-intermediate Grammar Test Grammar exercises level A Grammar exercises level B Grammar exercises level C Grammar lesson plans TOEFL Test level A TOEFL Test level B TOEFL Test level C TOEFL Exercises

Học từ vựng

Vocabulary - Easy Vocabulary - Easy with Pictures Vocabulary - Medium Vocabulary - Difficult Crossword Puzzles - Easy Crossword Puzzles - Not Easy Picture Vocabulary Test English Irregular Verbs Picture & Audio Vocabulary English pictures dictionary Toefl Test Vocabulary Find synonyms TOEFL incorrect word GMAT Vocabulary SAT Vocabulary TOEFL Structure Basic level Intermediate Level Advanced Level
 
UNIT 7: SAVING ENERGY

1. GETTING STARTED (PHẦN MỞ ĐẦU)

Bạn hãy nhìn vào tranh và thực hành với một bạn cùng lớp liệt kê những việc mà gia đình em có thể làm để tiết kiệm năng lượng.Phần tham khảo:


They should turn off the faucets when they don't use them.

They should switch off the lights before going to bed or out.

They should turn off the television or the radio when they don't watch or listen to it.

2. LISTEN AND READ (NGHE VÀ ĐỌC)

Cô Mi đang nói chuyện với cô Hà, hàng xóm của cô Mi.


Mrs. Mi: What's the matter, Mrs. Ha?
Mrs. Ha: I'm worried about my most recent water bill. It's enormous.
Mrs. Mi: Let me see. 200,000 dong! You should reduce the amount of water your family uses.
Mrs. Ha: How do I do that?
Mrs. Mi: First of all, get a plumber to make sure there are no cracks in the pipes.
Mrs. Ha: I'll do that.
Mrs. Mi: Baths use twiceas much water as showers, so I suggest taking showers.And remember to turn off the faucets.A dripping faucet can waste 500 liters of water a month.
Mrs. Ha: I see. Thank you.

Bạn hãy thực hành đoạn hội thoại trên với một bạn cùng lớp và làm bài tập dưới đây.

Bài test - Các bạn hãy click vào đây để làm bài test

3. SPEAK (NÓI)

a. Bạn hãy nhìn vào các gợi ý trong bảng và những bức tranh bên dưới và viết những câu đề nghị về cách tiết kiệm năng lượng.

Suggestion Response
I suggest + V-ing ...
I think we should ...
Shall we ...?
Why don't we ...?
How about + V-ing ...
What about + V-ing ...
Let's ...
OK
That's a good idea.
All right.
No. I don't want to.
I prefer to ...
Let's ...

Example:

A.

I think we should turn off the faucet.

I suggest fixing the faucet.

B.

Phần tham khảo:

I suggest turn off the electric oven/ cooker.

I suggest repairing the cooker. It may be broken.C.

Phần tham khảo:

Why don't we switch off the fan?

Shall we have an electrician mend the fan?D.

Phần tham khảo:

I think we should turn off the air conditioner.E.

Phần tham khảo:

Let's switch off the lights and the TV.F.

Phần tham khảo:

I suggest fixing the faucet in the bathroom.G.

Phần tham khảo:

I think we should use bikes instead of motorbikes.H.

Phần tham khảo:

Why don't we use the public buses?

b. Bạn hãy thực hành với một nhóm bốn bạn. Các bạn hãy lập một chương trình hành động tiết kiệm năng lượng cho lớp của bạn. Bạn hãy sử dụng những câu và những ý tưởng ở câu a.Phần tham khảo:


A: I think we should take the shower instead of a bath to save energy.
B: That's a good idea.
C: How about making posters on energy saving and hanging them around our school?
D: Great! Let's do that.

E: I think we should use energy-saving light bulbs for ordinary bulbs.
F: That's a good idea.
G: How about turning off the lights and other electric tools when we don't use them?
H: OK. Let's do it.

4. LISTEN (NGHE)

a. Bạn hãy nghe một bản tin về năng lượng mặt trời và điền T (True) hoặc F (False) vào các câu dưới đây và chữa những lỗi sai ở câu sai.

Click vào đây để nghe và làm bài tập

b. Bạn hãy nghe lại bản tin trên và điền vào mỗi chỗ trống một từ mà bạn nghe được.

Click vào đây để nghe và làm bài tập

5. READ (ĐỌC)


In Western countries, electricity, gas, and water are not luxuries but necessities. Companies now realize that consumers want products that will not only work effectively, but also save money.
For most North American households, lighting accounts for 10 percent to 15 percent of the electricity bill. However, this amount can be reduced by replacing an ordinary 100-watt light bulb with an energy-saving bulb.These bulbs use a quarter of the electricity of standard bulbs and last eight times longer. Therefore consumers can save about US$7 to US$21 per bulb. In Europe, there is a labeling scheme for refrigerators, freezers, washing machines and tumble dryers. The label tells the consumers how much energy efficiency each model has, compared with other appliances in the same category. Ultimately, these innovations will save money as well as conserve the Earth's resources.

a. Câu văn nào dưới đây là câu tóm tắt cho đoạn văn trên.

1. Energy-saving bulbs should be use to save electricity.

2. In Western countries electricity, gas, and water are necessities.

3. North American and European countries are interested in saving money and natural resources.

4. Labeling schemes help save energy.

Đáp án:

3. North American and European countries are interested in saving money and natural resources.b. Bạn hãy trả lời các câu hỏi sau, sau đó viết các câu trả lời của bạn vào vở bài tập.

Click vào đây để nghe và làm bài tập

6. WRITE (VIẾT)

Một bài văn thường gồm ba phần: Phần giới thiệu, Thân bài và Kết luận.

a. Bạn hãy nối các phần của bài văn ở cột A với các chức năng phù hợp ở cột B.

Click vào đây để nghe và làm bài tập

b. Bạn hãy sắp xếp lại các phần vào đúng chỗ để hoàn thành bài diễn văn dưới đây.

Click vào đây để nghe và làm bài tập

c. Bạn hãy chọn một trong các chủ đề dưới đây và chuẩn bị một bài diễn văn trước lớp của bạn. Những ý tưởng trong các khung dưới đây có thể giúp cho bạn.

- Reducing garbage

- collect plastic bags

- not keep solid waste with food waste

- put different kinds of waste in different places.

- Reusing paper

- have a separate wastebasket for wastepaper

- keep sheets with single printed page for drafting

- Saving energy in the kitchen

- turn off the lights

- prepare food carefully before turning on the stove

- keep refrigerator door closed

Phần tham khảo:

Good afternoon, my friends,

Today I'm going to tell you how to save energy, especially in our kitchen. As we know, in our modern life, the kitchen is a place where we use much of the energy such as electricity, gas, and water. To reduce this amount of this energy, we should:
- turn off the lights, fans and faucets when not necessary.
- get all the food ready before turning on the stoves.
- keep refrigerator door closed.
- check the water pipes regularly.
If you follow these simple rules, not only will you save money, but natural resources as well.LANGUAGE FOCUS (PHẦN TRỌNG TÂM)

- Connectives: and, but, because, or, so, therefore, however

- Phrasal verbs: turn off, turn on, look for, look after, go on

- Make suggestions: suggest + vernb-ing, suggest (that) + S + should

1. Bạn hãy hoàn thành các câu sau, sử dụng các từ nối sao cho đúng.

Click vào đây để nghe và làm bài tập

2. Bạn hãy hoàn thành các câu sau bằng cách sử dụng dạng đúng của các cụm động từ dưới đây cho phù hợp với từng bức tranh.

1.

2.

3.

4.

5.

Click vào đây để nghe và làm bài tập

3. Bạn hãy đưa ra lời đề nghị trong các tình huống sau đây.

a. Lớp của bạn muốn giúp đỡ những người nghèo ở gần trường của bạn. Các gợi ý dưới đây có thể giúp bạn.


Example:

I suggest collecting some money.

- collect unused clothes
- organize a show to raise money
- give lessons to poor children
- help elderly people and war invalids with their chores

Phần tham khảo:


I suggest collecting unused clothes.
I suggest organizing a show to raise money.
I suggest giving lessons to poor children.
I suggest helping elderly people and war invalids with their chores.
I suggest collecting old books and notebooks.


b. Bạn của bạn muốn nâng cao vốn tiếng Anh của bạn ấy. Các gợi ý dưới đây có thể giúp bạn.

Example:

I suggest (that) you should work harder on your pronunciation.
- write sentences with new words
- speak English in class
- buy a good dictionary
- do some reading everyday

Phần tham khảo:


I suggest that you should listen to English programmers on the radio or on TV.
I suggest that you should often practice writing English sentences.
I suggest that you should use english with friends in class.
I suggest that you should practice listening to English lessons on tapes.
I suggest that you should join English speaking clubs.
I suggest that you should have a good English dictionary.
Bài tập:
Bài tập Unit 7
 

< Back | Menu

English07.com @ Gmail.com