Go back Homepage
Download Quiz Games Listening Speaking Reading Writing Grammar Vocabulary

Học Tiếng Anh

Tiếng Anh thương mại Tiếng Anh hàng ngày Tiếng Anh trẻ em Tiếng Anh lớp 9 Tiếng Anh qua truyện vui Tiếng Anh qua bài hát Học Tiếng Anh qua bài hát Cách pháp âm Streamline-A Học từ vựng Ngữ pháp Kiểm tra từ vựng Bản động từ bất quy tắt Kho bài test tiếng Anh

Học và Chơi

English Study Games Grammar Games Vocabulary Games Listening Games Pronunciation Games Quiz Games Memory Games Typing Games Grammar Games & Exercises Games Classroom Teaching Games Billionaire Vocabulary Games & Exercises ESL LABELING PICTURE GAMES

Học qua video

English Learning through video Communication video

Luyện Nghe

Listen music & fill in the blanks Easy Conversation 365 Short Stories Easy Conversations Beginners Learn English By Listening I Learn English By Listening II Listening Lesson Library

Luyện nói

Speaking - Beginner Level Speaking - Elementary Phrases for Conversation Phrases for Conversation 2

Luyện đọc

Reading Comprehension Super Easy Reading Easy Reading

Luyện viết

Sentence Structure Practice

Ngữ pháp tiếng Anh

Ngữ pháp tiếng Anh ABC Grammar Grammar In Use Grammar - Easy Grammar - Medium Grammar - Difficult Grammar Quizzes about Places Advanced English Grammar Grammar Practice Elementary Grammar Practice Intermediate Grammar Pre-intermediate Grammar Test Grammar exercises level A Grammar exercises level B Grammar exercises level C Grammar lesson plans TOEFL Test level A TOEFL Test level B TOEFL Test level C TOEFL Exercises

Học từ vựng

Vocabulary - Easy Vocabulary - Easy with Pictures Vocabulary - Medium Vocabulary - Difficult Crossword Puzzles - Easy Crossword Puzzles - Not Easy Picture Vocabulary Test English Irregular Verbs Picture & Audio Vocabulary English pictures dictionary Toefl Test Vocabulary Find synonyms TOEFL incorrect word GMAT Vocabulary SAT Vocabulary TOEFL Structure Basic level Intermediate Level Advanced Level
Basic pronunciation lessons | Bài 14 - Diphthong /aɪ/ (Nguyên âm đôi /aɪ/)
 

Unit 14

Diphthong //

Nguyên âm đôi //

Introduction

Cách phát âm: âm này bắt đầu bằng một nguyên âm ở giữa lưỡi /ɑː/ và nâng lên trên đến chữ /ɪ/, khi phát âm /ɑː/ miệng mở rộng, đến /ɪ/ miệng hẹp dần.

Example

Example Transcription Listen Meaning
while /waɪl/ trong khi
rice /raɪs/ gạo
fine /faɪn/ tốt, nguyên chất
behind /bɪˈhaɪnd/ đằng sau
child /tʃaɪld/ đứa trẻ
nice /naɪs/ đẹp
kind /kaɪnd/ tốt bụng
mind /maɪnd/ ý nghĩ, tâm trí
silent /ˈsaɪlənt/ im lặng
guide /gaɪd/ hướng dẫn
guy /gaɪ/ chàng trai
eye /aɪ/ mắt
  I /aɪ/ tôi (đại từ nhân xưng
my /maɪ/ của tôi (tính từ sở hữu)
light /laɪt/ nhẹ
paradigm /ˈpærədaɪm/ hệ biến hóa
sigh /saɪ/ tiếng thở dài
island /ˈaɪlənd/ hòn đảo
aisle /aɪl/ lối đi giữa các hàng ghế
psyche /ˈsaɪki/ linh hồn, tinh thần

Identify the vowels which are pronounce // (Nhận biết các nguyên âm được phát âm là //)

1. "i" thường được phát âm là // đối với những từ có một âm tiết mà tận cùng bằng i+phụ âm+e

Example Transcription Listen Meaning
bike /baɪk/ cắn, vết cắn
site /saɪt/ nơi chỗ, vị trí
kite /kaɪt/ cái diều
dine /daɪn/ ăn bữa tối
side /saɪd/ bên cạnh
tide /taɪd/ nước thủy triều
like /laɪk/ ưa thích, giống
mine /maɪn/ của tôi (từ sở hữu)
swine /swaɪn/ con lợn
twine /twaɪn/ sợi dây, dây bện

2. "ei" thường được phát âm là // trong một số trường hợp

Example Transcription Listen Meaning
either /ˈaɪðə(r)/ một trong hai, cả hai...
neither /ˈnaɪðə(r)/ không cái nào
height /haɪt/ chiều cao
sleight /slaɪt/ sự khôn khéo
seismic /ˈsaɪzmɪk/ (thuộc) động đất

3. "ie" được phát âm là // khi nó là những nguyên âm cuối của một từ có một âm tiết

Example Transcription Listen Meaning
die /daɪ/ chết
lie /laɪ/ nằm, nói dối
pie /paɪ/ bánh nhân
tie /taɪ/ thắt, buộc

4. "ui" được phát âm là // trong những từ có ui+phụ âm+e

Example Transcription Listen Meaning
guide /gaɪd/ hướng dẫn
guile /gaɪl/ sự gian xảo
guise /gaɪz/ chiêu bài, lốt, vỏ
quite /kwaɪt/ hoàn toàn, hầu hết
inquire /ɪnˈkwaɪə(r)/ điều tra, thẩm tra
require /rɪˈkwaɪə(r)/ đòi hỏi, yêu cầu
quite /kwaɪt/ yên tĩnh
squire /skwaɪə(r)/ người cận vệ

5. "uy" phát âm là //

Example Transcription Listen Meaning
buy /baɪ/ mua
guy /gaɪ/ chàng trai
 

< Back | Menu

English07.com @ Gmail.com