Go back Homepage
Download Quiz Games Listening Speaking Reading Writing Grammar Vocabulary

Học Tiếng Anh

Tiếng Anh thương mại Tiếng Anh hàng ngày Tiếng Anh trẻ em Tiếng Anh lớp 9 Tiếng Anh qua truyện vui Tiếng Anh qua bài hát Học Tiếng Anh qua bài hát Cách pháp âm Streamline-A Học từ vựng Ngữ pháp Kiểm tra từ vựng Bản động từ bất quy tắt Kho bài test tiếng Anh

Học và Chơi

English Study Games Grammar Games Vocabulary Games Listening Games Pronunciation Games Quiz Games Memory Games Typing Games Grammar Games & Exercises Games Classroom Teaching Games Billionaire Vocabulary Games & Exercises ESL LABELING PICTURE GAMES

Học qua video

English Learning through video Communication video

Luyện Nghe

Listen music & fill in the blanks Easy Conversation 365 Short Stories Easy Conversations Beginners Learn English By Listening I Learn English By Listening II Listening Lesson Library

Luyện nói

Speaking - Beginner Level Speaking - Elementary Phrases for Conversation Phrases for Conversation 2

Luyện đọc

Reading Comprehension Super Easy Reading Easy Reading

Luyện viết

Sentence Structure Practice

Ngữ pháp tiếng Anh

Ngữ pháp tiếng Anh ABC Grammar Grammar In Use Grammar - Easy Grammar - Medium Grammar - Difficult Grammar Quizzes about Places Advanced English Grammar Grammar Practice Elementary Grammar Practice Intermediate Grammar Pre-intermediate Grammar Test Grammar exercises level A Grammar exercises level B Grammar exercises level C Grammar lesson plans TOEFL Test level A TOEFL Test level B TOEFL Test level C TOEFL Exercises

Học từ vựng

Vocabulary - Easy Vocabulary - Easy with Pictures Vocabulary - Medium Vocabulary - Difficult Crossword Puzzles - Easy Crossword Puzzles - Not Easy Picture Vocabulary Test English Irregular Verbs Picture & Audio Vocabulary English pictures dictionary Toefl Test Vocabulary Find synonyms TOEFL incorrect word GMAT Vocabulary SAT Vocabulary TOEFL Structure Basic level Intermediate Level Advanced Level
Basic pronunciation lessons | Bài 18 - Diphthong /ɪə/ (Nguyên âm đôi /ɪə/)
 

Unit 18

Diphthong /ɪə/

Nguyên âm đôi /ɪə/

Introduction

Cách phát âm: đặt lưỡi và môi ở vị trí phát âm /ə/ sau đó di chuyển lưỡi đi lên và hướng ra phía ngoài một chút, âm /ɪ/ bật ra rất ngắn.

Example

Example Transcription Listen Meaning
beer /bɪə(r)/ bia
near /nɪə(r)/ gần
here /hɪə(r)/ ở đây
easier /ˈi:zɪə/ dễ dàng hơn
area /ˈeərɪə/ vùng, khu vực
superior /suːˈpɪəriə(r)/ ở trên, cao cấp hơn
ear /ɪə(r)/ tai
tear /tɪə(r)/ nước mắt
pier /pɪə(r)/ bến tàu, cầu tàu
beard /bɪəd/ đương đầu, chống cự với...

Identify the vowels which are pronounce /ɪə/ (Nhận biết các nguyên âm được phát âm là /ɪə/)

1. "ea" được phát âm là /ɪə/ trong những từ có nhóm ear

Example Transcription Listen Meaning
tear /tɪə(r)/ nước mắt
clear /klɪə(r)/ rõ ràng
blear /blɪə(r)/ mờ, không thấy rõ
real /rɪəl/ thực tế
spear /spɪə(r)/ giáo mác
fear /fɪə(r)/ sợ hãi
smear /smɪə(r)/ trát, bôi lem nhem
weary /ˈwɪəri/ uể oải, mệt mỏi
dreary /ˈdrɪəri/ buồn tẻ, buồn rầu
beard /bɪəd/ đương đầu, chống cự

2. "ee" phát âm là /ɪə/ khi đứng trước tận cùng là "r" của mỗi từ

Example Transcription Listen Meaning
beer /bɪə(r)/ bia
cheer /tʃɪə(r)/ sự vui vẻ
deer /dɪə(r)/ con nai, hoẵng
leer /lɪə(r)/ liếc trộm
steer /stɪə(r)/ lái xe, tàu
sneer /snɪə(r)/ cười khẩy
career /kəˈrɪə(r)/ nghề nghiệp
engineer /ˌendʒɪˈnɪə(r)/ kỹ sư
 

< Back | Menu

English07.com @ Gmail.com