Go back Homepage
Download Quiz Games Listening Speaking Reading Writing Grammar Vocabulary

Học Tiếng Anh

Tiếng Anh thương mại Tiếng Anh hàng ngày Tiếng Anh trẻ em Tiếng Anh lớp 9 Tiếng Anh qua truyện vui Tiếng Anh qua bài hát Học Tiếng Anh qua bài hát Cách pháp âm Streamline-A Học từ vựng Ngữ pháp Kiểm tra từ vựng Bản động từ bất quy tắt Kho bài test tiếng Anh

Học và Chơi

English Study Games Grammar Games Vocabulary Games Listening Games Pronunciation Games Quiz Games Memory Games Typing Games Grammar Games & Exercises Games Classroom Teaching Games Billionaire Vocabulary Games & Exercises ESL LABELING PICTURE GAMES

Học qua video

English Learning through video Communication video

Luyện Nghe

Listen music & fill in the blanks Easy Conversation 365 Short Stories Easy Conversations Beginners Learn English By Listening I Learn English By Listening II Listening Lesson Library

Luyện nói

Speaking - Beginner Level Speaking - Elementary Phrases for Conversation Phrases for Conversation 2

Luyện đọc

Reading Comprehension Super Easy Reading Easy Reading

Luyện viết

Sentence Structure Practice

Ngữ pháp tiếng Anh

Ngữ pháp tiếng Anh ABC Grammar Grammar In Use Grammar - Easy Grammar - Medium Grammar - Difficult Grammar Quizzes about Places Advanced English Grammar Grammar Practice Elementary Grammar Practice Intermediate Grammar Pre-intermediate Grammar Test Grammar exercises level A Grammar exercises level B Grammar exercises level C Grammar lesson plans TOEFL Test level A TOEFL Test level B TOEFL Test level C TOEFL Exercises

Học từ vựng

Vocabulary - Easy Vocabulary - Easy with Pictures Vocabulary - Medium Vocabulary - Difficult Crossword Puzzles - Easy Crossword Puzzles - Not Easy Picture Vocabulary Test English Irregular Verbs Picture & Audio Vocabulary English pictures dictionary Toefl Test Vocabulary Find synonyms TOEFL incorrect word GMAT Vocabulary SAT Vocabulary TOEFL Structure Basic level Intermediate Level Advanced Level
Basic pronunciation lessons | Bài 25 - Consonant /k/ (Phụ âm /k/)
 

Unit 25

Consonant /k/

Phụ âm /k/

Introduction

Đặc tính: phụ âm không kêu (voiceless consonant) âm được tạo ra giữa lưỡi và vòm mềm (xem hình vẽ) (back-velar), âm bật (flosive)

Cách phát âm: nâng phần lưỡi sau lên cao chạm tới vòm mềm như hình vẽ, như vậy luồng hơi từ phía trong sẽ bị cản lại. Sau đó áp lực luồng hơi trong vòm miệng tăng lên, đẩy lưỡi đi xuống và ra ngoài. Thanh âm không rung.

Example

Examples Transcriptions Listen Meanings
key /kiː/
chìa khóa
check /tʃek/
kiểm tra
clock /klɒk/
khóa
school /skuːl/
trường học
cold /kəʊld/
lạnh
could /kʊd/
có thể
coat /kəʊt/
áo choàng
cup /kʌp/
cốc, tách
coffee /ˈkɒfi/
cà phê
pocket /ˈpɒkɪt/
túi, ví tiền
scarf /skɑːf/
khăn quàng
sky /skaɪ/
bầu trời
scooter /ˈskuːtə(r)/
xe tay ga
because /bɪˈkəz/
bởi vì
carpet /ˈkɑːpɪt/
tấm thảm
milk /mɪlk/
sữa
look /lʊk/
nhìn

Identify the letters which are pronounced /k/ (Nhận biết các chữ được phát âm là /k/)

1. "k" được phát âm là /k/

Examples Transcriptions Listen Meanings
look /lʊk/ sách
milk /mɪlk/ sữa
click /klɪk/ tiếng lách cách
check /tʃek/ kiểm tra
clock /klɒk/ đồng hồ

2. "c" được phát âm là /k/ khi nó đứng trước a, o, u và r

Examples Transcriptions Listen Meanings
can /kæn/ có thể
cause /kɔːz/ nguyên nhân, căn nguyên
cartoon /kɑːˈtuːn/ tranh biếm họa
carrot /ˈkærət/ cà rốt
cake /keɪk/ bánh ngọt
cage /keɪdʒ/ chuồng, cũi
combat /ˈkɒmbæt/ trận đấu
comedy /ˈkɒmədi/ kịch vui, hài kịch
curse /kɜːs/ sự nguyền rủa, chửi rủa
custom /ˈkʌstəm/ phong tục, tục lệ
class /klɑːs/ lớp học
clap /klæp/ vỗ tay
create /kriˈeɪt/ tạo ra
crowd /kraʊd/ đông vui
crude /kruːd/ nguyên, thô, chưa luyện

3. "qu" được phát âm là /k/

Examples Transcriptions Listen Meanings
quay /kiː/ cầu tầu
queue /kjuː/ xếp hàng
technique /tekˈniːk/ kỹ thuật
antique /ænˈtiːk/ đồ cổ
coquette /kɒkˈet/ đỏng đảnh

Lưu ý: "qu" còn được phát âm là /kw/

Examples Transcriptions Listen Meanings
quality /ˈkwɒlɪti/ chất lượng
qualification /ˈkwɒlɪfaɪ/ khả năng, năng lực
question /ˈkwestʃən/ câu hỏi
quiet /kwaɪət/ yên tĩnh
quarter /ˈkwɔːtə(r)/ 1/4
quarrel /ˈkwɒrəl/ cãi nhau
quash /kwɒʃ/ hủy bỏ

4. "x" được phát âm là /ks/ và /kʃ/

Examples Transcriptions Listen Meanings
mix /mɪks/ pha trộn
fax /fæks/ gửi, truyền đi bằng fax
sexual /ˈɪn.tə.kɔːs/ giới tính
sexton /ˈsek.stən/ người trông nom nhà thờ, nghĩa địa
anxious /æŋˈzaɪ.ə.ti/ lo âu
luxury /ˈlʌk.ʃər.i/ sang trọng

5. "ch" được phát âm là /k/

Examples Transcriptions Listen Meanings
chaos /ˈkeɪɒs/ sự rối loạn
chord /kɔːd/ dây cung
choir /kwaɪə(r)/ đội hợp xướng
chorus /ˈkɔːrəs/ hợp xướng, đồng ca
scheme /skiːm/ sự phối hợp
school /skuːl/ trường học
scholar /ˈskɒlə(r)/ nhà thông thái
character /ˈkærɪktə(r)/ nhân vật
cholera /ˈkɒlərə/ bệnh dịch tả
chemistry /ˈkemɪstri/ hóa học
orchestra /ˈɔːkɪstrə/ ban nhạc, dàn nhạc
stomach /ˈstʌmək/ dạ dày
monarchy /ˈmɒnəki/ chế độ quân chủ

 

 

 

< Back | Menu

English07.com @ Gmail.com