Go back Homepage
Download Quiz Games Listening Speaking Reading Writing Grammar Vocabulary

Học Tiếng Anh

Tiếng Anh thương mại Tiếng Anh hàng ngày Tiếng Anh trẻ em Tiếng Anh lớp 9 Tiếng Anh qua truyện vui Tiếng Anh qua bài hát Học Tiếng Anh qua bài hát Cách pháp âm Streamline-A Học từ vựng Ngữ pháp Kiểm tra từ vựng Bản động từ bất quy tắt Kho bài test tiếng Anh

Học và Chơi

English Study Games Grammar Games Vocabulary Games Listening Games Pronunciation Games Quiz Games Memory Games Typing Games Grammar Games & Exercises Games Classroom Teaching Games Billionaire Vocabulary Games & Exercises ESL LABELING PICTURE GAMES

Học qua video

English Learning through video Communication video

Luyện Nghe

Listen music & fill in the blanks Easy Conversation 365 Short Stories Easy Conversations Beginners Learn English By Listening I Learn English By Listening II Listening Lesson Library

Luyện nói

Speaking - Beginner Level Speaking - Elementary Phrases for Conversation Phrases for Conversation 2

Luyện đọc

Reading Comprehension Super Easy Reading Easy Reading

Luyện viết

Sentence Structure Practice

Ngữ pháp tiếng Anh

Ngữ pháp tiếng Anh ABC Grammar Grammar In Use Grammar - Easy Grammar - Medium Grammar - Difficult Grammar Quizzes about Places Advanced English Grammar Grammar Practice Elementary Grammar Practice Intermediate Grammar Pre-intermediate Grammar Test Grammar exercises level A Grammar exercises level B Grammar exercises level C Grammar lesson plans TOEFL Test level A TOEFL Test level B TOEFL Test level C TOEFL Exercises

Học từ vựng

Vocabulary - Easy Vocabulary - Easy with Pictures Vocabulary - Medium Vocabulary - Difficult Crossword Puzzles - Easy Crossword Puzzles - Not Easy Picture Vocabulary Test English Irregular Verbs Picture & Audio Vocabulary English pictures dictionary Toefl Test Vocabulary Find synonyms TOEFL incorrect word GMAT Vocabulary SAT Vocabulary TOEFL Structure Basic level Intermediate Level Advanced Level
Basic pronunciation lessons | Bài 27 - Consonant /s/ (Phụ âm /s/)
 

Unit 27

Consonant /s/

Phụ âm /s/

Introduction

Đặc tính: phụ âm không kêu (voiceless consonant) âm được tạo ra giữa lưỡi và chât răng (blade-aveolar), âm xát (fricative)

Cách phát âm: đầu tiên mặt lưỡi chạm mặt răng trên phía trong, lưỡi chuyển động đi ra phía trước, hai hàm răng đóng lại gần hơn. Khi phát âm /s/ âm luồng hơi trong miệng chà xát hơn các âm xát khác. Thanh âm không rung.

Example

Examples Transcriptions Listen Meanings
soon /suːn/ sớm
crease /kriːs/ nếp nhăn, nếp gấp
sister /ˈsɪstə(r)/ chị, em gái
price /praɪs/ giá cả
piece /piːs/ mảnh, miếng
bus /bʌs/ xe bus
sip /sɪp/ hớp, nhấp
star /stɑː(r)/ ngôi sao
sand /sænd/ cát
Sunday /ˈsʌndeɪ/ chủ nhật
sailing /ˈseɪlɪŋ/ việc đi thuyền
sensible /ˈsentsɪbļ/ có thể cảm nhận được
swim /swɪm/ bơi
yes /jes/ vâng, dạ
six /sɪks/ số 6
sleep /sliːp/ ngủ
say /seɪ/ nói
exciting /ɪkˈsaɪtɪŋ/ hứng thú
expensive /ɪkˈspentsɪv/ đắt
instead /ɪnˈsted/ thay cho
outside /ˌaʊtˈsaɪd/ bên ngoài
spend /spend/ tiêu, tiêu pha

Identify the letters which are pronounced /s/ (Nhận biết các chữ được phát âm là /s/)

1. "c" được phát âm là /s/ khi nó đứng trước e, i hoặc y

Examples Transcriptions Listen Meanings
city /ˈsɪti/ thành phố
bicycle /ˈbaɪsɪkl/ xe đạp
recycle /ˌriːˈsaɪkl/ tái sinh, tái chế
center /ˈsentə(r)/ trung tâm
century /ˈsentʃəri/ thế kỷ
cigar /sɪˈgɑː(r)/ thuốc, xì gà
circle /ˈsɜːkl/ vòng tròn
citizen /ˈsɪtɪzən/ công dân
civilize /ˈsɪvɪlaɪz/ làm văn minh, khai hóa
cynic /ˈsɪnɪk/ người hay chỉ trích
cyclist /ˈsaɪkl/ người đi xe đạp
cypress /ˈsaɪprəs/ cây bách diệp

Ngoại lệ:

Examples Transcriptions Listen Meanings
soccer /ˈsɒkə(r)/ môn túc cầu
sceptic /ˈskeptɪk/ hoài nghi

2. "s" được phát âm là /s/ khi:

- "s" đứng đầu một từ

Examples Transcriptions Listen Meanings
see /siː/ nhìn thấy
sad /sæd/ buồn
sing /sɪŋ/ hát
song /sɒŋ/ bài hát
south /saʊθ/ phương nam
story /ˈstɔːri/ câu truyện
speaker /ˈspiːkə(r)/ người nói
sorry /ˈsɒri/ xin lỗi
sunny /sʌn/ có nắng

Ngoại lệ:

Examples Transcriptions Listen Meanings
sure /ʃɔː(r)/ chắc chắn
sugar /ˈʃʊgə(r)/ đường ăn

- "s" ở bên trong một từ và không ở giữa hai nguyên âm

Examples Transcriptions Listen Meanings
most /məʊst/ hầu hết
haste /heɪst/ vội vàng, hấp tấp
describe /dɪˈskraɪb/ miêu tả
display /dɪˈspleɪ/ trưng bày
insult /ˈɪnsʌlt/ điểu sỉ nhục
instinct /ˈɪnstɪŋkt/ bản năng, linh tính
translate /trænsˈleɪt/ dịch, phiên dịch
colossal /kəˈlɒsəs/ vĩ đại, khổng lồ
lassitude /ˈlæsɪtjuːd/ sự mỏi mệt, chán nản

Ngoại lệ

Examples Transcriptions Listen Meanings
cosmic /'kɒzmɪk(l)/ thuộc về vũ trụ
cosmopolitan /ˌkɒzməˈpɒlɪtn/ có tính quốc tế
cosmetics /kɒzˈmetɪks/ mỹ phẩm
dessert /dɪˈzɜːt/ món tráng miệng
dissolve /dɪˈzɒlv/ tan ra, hòa tan
scissors /ˈsɪzəz/ cái kéo
possess /pəˈzes/ sở hữu

- "s" ở cuối một từ đi sau f, k, p, t và gh

Examples Transcriptions Listen Meanings
roofs /ruːfs/ mái nhà
stuffs /stʌfs/ vật liệu
books /bʊks/ sách
kicks /kiks/ cú đá
maps /mæps/ bản đồ
taps /tæps/ vòi nước
nets /nets/ tấm lưới
streets /stri:ts/ đường phố
coughs /kɒfs/ tiếng hô
laughs /læfs/ cười
 

< Back | Menu

English07.com @ Gmail.com