Go back Homepage
Download Quiz Games Listening Speaking Reading Writing Grammar Vocabulary

Học Tiếng Anh

Tiếng Anh thương mại Tiếng Anh hàng ngày Tiếng Anh trẻ em Tiếng Anh lớp 9 Tiếng Anh qua truyện vui Tiếng Anh qua bài hát Học Tiếng Anh qua bài hát Cách pháp âm Streamline-A Học từ vựng Ngữ pháp Kiểm tra từ vựng Bản động từ bất quy tắt Kho bài test tiếng Anh

Học và Chơi

English Study Games Grammar Games Vocabulary Games Listening Games Pronunciation Games Quiz Games Memory Games Typing Games Grammar Games & Exercises Games Classroom Teaching Games Billionaire Vocabulary Games & Exercises ESL LABELING PICTURE GAMES

Học qua video

English Learning through video Communication video

Luyện Nghe

Listen music & fill in the blanks Easy Conversation 365 Short Stories Easy Conversations Beginners Learn English By Listening I Learn English By Listening II Listening Lesson Library

Luyện nói

Speaking - Beginner Level Speaking - Elementary Phrases for Conversation Phrases for Conversation 2

Luyện đọc

Reading Comprehension Super Easy Reading Easy Reading

Luyện viết

Sentence Structure Practice

Ngữ pháp tiếng Anh

Ngữ pháp tiếng Anh ABC Grammar Grammar In Use Grammar - Easy Grammar - Medium Grammar - Difficult Grammar Quizzes about Places Advanced English Grammar Grammar Practice Elementary Grammar Practice Intermediate Grammar Pre-intermediate Grammar Test Grammar exercises level A Grammar exercises level B Grammar exercises level C Grammar lesson plans TOEFL Test level A TOEFL Test level B TOEFL Test level C TOEFL Exercises

Học từ vựng

Vocabulary - Easy Vocabulary - Easy with Pictures Vocabulary - Medium Vocabulary - Difficult Crossword Puzzles - Easy Crossword Puzzles - Not Easy Picture Vocabulary Test English Irregular Verbs Picture & Audio Vocabulary English pictures dictionary Toefl Test Vocabulary Find synonyms TOEFL incorrect word GMAT Vocabulary SAT Vocabulary TOEFL Structure Basic level Intermediate Level Advanced Level
Basic pronunciation lessons | Bài 30 - Consonant /ʒ/ (Phụ âm /ʒ/)
 

Unit 30

Consonant /ʒ/

Phụ âm /ʒ/

Introduction

Đặc tính: phụ âm kêu (voiced consonant) âm được tạo ra giữa phần mặt lưỡi trước và vòm miệng (blade/front-palato-alveolar), âm xát (fricative)

Cách phát âm: đây là âm xát yếu và ngắn. cách phát âm tương tự như /ʃ/ nhưng tạo ra âm kêu.

Example

Examples Transcriptions Listen Meanings

leisure

/ˈleʒə(r)/ lúc nhàn rỗi
television /ˈtelɪvɪʒən/ tivi, vô tuyến
pleasure /ˈpleʒə(r)/ làm vui lòng
vision /ˈvɪʒən/ sự nhìn, tầm nhìn
garage /ˈgærɑːʒ/ gara, nhà để xe
measure /ˈmeʒə(r)/ biện pháp
treasure /ˈtreʒə(r)/ của cải
casual /ˈkæʒjuəl/ tình cờ, ngẫu nhiên
unusual /ʌnˈjuːʒuəl/ không bình thường
collision /kəˈlɪʒən/ sự đụng, va chạm
barrage /ˈbærɑːʒ/ vật chướng ngại
mirage /mɪˈrɑːʒ/ ảo vọng
massage /ˈmæsɑːdʒ/ xoa bóp
azure /ˈæʒə(r)/ màu xanh da trời
seizure /ˈsiːʒə(r)/ sự chiếm đoạt

Identify the letters which are pronounced /ʒ/ (Nhận biết các chữ được phát âm là /ʒ/)

1. "g" được phát âm là /ʒ/

Examples Transcriptions Listen Meanings
massage ˈmæsɑːdʒ/ xoa bóp
mirage /mɪˈrɑːʒ/ ảo vọng

2. "s" được phát âm là /ʒ/ khi nó đi sau là một từ nguyên âm đứng trước u, ia, io

Examples Transcriptions Listen Meanings
usual /ˈjuːʒuəl/ thông thường
pleasure /ˈpleʒə(r)/ thú vui
measure /ˈmeʒə(r)/ đo lường,thước đo
erasure /ɪ'reɪʒə/ sự xóa bỏ
division /dɪˈvɪʒən/ sự phân chia
conclusion /kənˈkluːd/ tóm lại, tổng kết
erosion /ɪˈrəʊʒən/ sự xói mòn
explosion /ɪkˈspləʊʒən/ tiếng nổ, sự nổ
invasion /ɪnˈveɪʒən/ sự xâm lược

3. "t" được phát âm là /ʒ/

equation                    /ɪˈkweɪʒən/                    phương trình

 

< Back | Menu

English07.com @ Gmail.com