Go back Homepage
Download Quiz Games Listening Speaking Reading Writing Grammar Vocabulary

Học Tiếng Anh

Tiếng Anh thương mại Tiếng Anh hàng ngày Tiếng Anh trẻ em Tiếng Anh lớp 9 Tiếng Anh qua truyện vui Tiếng Anh qua bài hát Học Tiếng Anh qua bài hát Cách pháp âm Streamline-A Học từ vựng Ngữ pháp Kiểm tra từ vựng Bản động từ bất quy tắt Kho bài test tiếng Anh

Học và Chơi

English Study Games Grammar Games Vocabulary Games Listening Games Pronunciation Games Quiz Games Memory Games Typing Games Grammar Games & Exercises Games Classroom Teaching Games Billionaire Vocabulary Games & Exercises ESL LABELING PICTURE GAMES

Học qua video

English Learning through video Communication video

Luyện Nghe

Listen music & fill in the blanks Easy Conversation 365 Short Stories Easy Conversations Beginners Learn English By Listening I Learn English By Listening II Listening Lesson Library

Luyện nói

Speaking - Beginner Level Speaking - Elementary Phrases for Conversation Phrases for Conversation 2

Luyện đọc

Reading Comprehension Super Easy Reading Easy Reading

Luyện viết

Sentence Structure Practice

Ngữ pháp tiếng Anh

Ngữ pháp tiếng Anh ABC Grammar Grammar In Use Grammar - Easy Grammar - Medium Grammar - Difficult Grammar Quizzes about Places Advanced English Grammar Grammar Practice Elementary Grammar Practice Intermediate Grammar Pre-intermediate Grammar Test Grammar exercises level A Grammar exercises level B Grammar exercises level C Grammar lesson plans TOEFL Test level A TOEFL Test level B TOEFL Test level C TOEFL Exercises

Học từ vựng

Vocabulary - Easy Vocabulary - Easy with Pictures Vocabulary - Medium Vocabulary - Difficult Crossword Puzzles - Easy Crossword Puzzles - Not Easy Picture Vocabulary Test English Irregular Verbs Picture & Audio Vocabulary English pictures dictionary Toefl Test Vocabulary Find synonyms TOEFL incorrect word GMAT Vocabulary SAT Vocabulary TOEFL Structure Basic level Intermediate Level Advanced Level
Basic pronunciation lessons | Bài 36 - Consonant /j/ (Phụ âm /j/)
 

Unit 36

Consonant /j/

Phụ âm /j/

Introduction

Đặc tính: phụ âm kêu (voiced consonant) âm được tạo ra ở vòm miệng phía trước (front-palatal).

Cách phát âm: đây là âm vòm miệng không tròn có hình thức nửa nguyên âm. khi phát âm có vị trí như trượt từ âm // hay /ɪ/ tới nguyên âm đi sau nó. Đây không phải là phụ âm xát.

Example

Examples Transcriptions Listen Meanings
yet /jet/ còn, hãy còn
your /jɔː(r)/ của bạn (từ sở hữu)
use /juːz/ dùng
beauty /ˈbjuːti/ vẻ đẹp
few /fjuː/ một vài
yellow /ˈjeləʊ/ màu vàng
yolk /jəʊk/ lòng đỏ trứng
yak /jæk/ bò Tây Tạng
yam /jæm/ cù từ, khoai mỡ
yes /jes/ dạ, vâng
year /jɪə(r)/ năm
yesterday /ˈjestədeɪ/ ngày hôm qua
student /ˈstjuːdənt/ học sinh, sinh viên
onion /ˈʌnjən/ củ hành
stupid /ˈstjuːpɪd/ ngớ ngẩn
young /jʌŋ/ trẻ, tuổi trẻ
beautiful /ˈbjuːti/ cái đẹp, vẻ đẹp
music /ˈmjuːzɪk/ âm nhạc
produce /prəˈdjuːs/ sản xuất
millionaire /ˌmɪljəˈneə(r)/ triệu phú

Identify the letters which are pronounced /j/ (Nhận biết các chữ được phát âm là /j/)

1. "y" thường được phát âm là /j/

Examples Transcriptions Listen Meanings
yet /jet/ còn, hãy còn
your /jɔː(r)/ của bạn (từ sở hữu)
yellow /ˈjeləʊ/ màu vàng
yolk /jəʊk/ lòng đỏ trứng
yak /jæk/ bò Tây Tạng
yam /jæm/ cù từ, khoai mỡ
yes /jes/ dạ, vâng
year /jɪə(r)/ năm
yesterday /ˈjestədeɪ/ ngày hôm qua
young /jʌŋ/ trẻ, tuổi trẻ

2. "u" có thể được phát âm là // hay /juː/

Examples Transcriptions Listen Meanings
cure /kjʊə(r)/ chữa trị
pure /pjʊə(r)/ trong sạch, tinh khiết
during /ˈdjʊərɪŋ/ trong suốt (quá trình)
curious /ˈkjʊəriəs/ tò mò, hiếu kỳ
furious /ˈfjʊəriəs/ giận giữ, mãnh liệt

 

Examples Transcriptions Listen Meanings
tube /tjuːb/ cái ống
mute /mjuːt/ thầm lặng
mutual /ˈmjuːtʃuəl/ lẫn nhau, qua lại
humour /ˈhjuːmə(r)/ hài hước, hóm hỉnh
museum /mjuːˈziːəm/ nhà bảo tàng
bugle /ˈbjuːgļ/ cái tù và
dubious /ˈdjuːbiəs/ lờ mờ, không rõ ràng
cucumber /ˈkjuːkʌmbə(r)/ cây dưa chuột
endue /in'djuː/ mặc, khoác áo
commune /ˈkɒmjuːn/ xã, công xã
immune /ɪˈmjuːn/ miễn dịch

3. "ui" có thể được phát âm là /juː/

Examples Transcriptions Listen Meanings
suit /sjuːt/ bộ com lê
suitable /ˈsjuːtəbļ/ phù hợp
suitor /ˈsjuːtə(r)/ người cầu hôn, đương sự
pursuit /pəˈsjuːt/ truy nã

Ngoại lệ

Examples Transcriptions Listen Meanings
tuition /tjuːˈɪʃən/ sự dạy học
suicide /ˈsuːɪsaɪd/ sự tự sát

4. "ea" có thể được phát âm là /j/

Examples Transcriptions Listen Meanings
beauty /ˈbjuːti/ vẻ đẹp
year /jɪə(r)/ năm
beautiful /ˈbjuːti/ cái đẹp, vẻ đẹp
 

< Back | Menu

English07.com @ Gmail.com