Go back Homepage
Download Quiz Games Listening Speaking Reading Writing Grammar Vocabulary

Học Tiếng Anh

Tiếng Anh thương mại Tiếng Anh hàng ngày Tiếng Anh trẻ em Tiếng Anh lớp 9 Tiếng Anh qua truyện vui Tiếng Anh qua bài hát Học Tiếng Anh qua bài hát Cách pháp âm Streamline-A Học từ vựng Ngữ pháp Kiểm tra từ vựng Bản động từ bất quy tắt Kho bài test tiếng Anh

Học và Chơi

English Study Games Grammar Games Vocabulary Games Listening Games Pronunciation Games Quiz Games Memory Games Typing Games Grammar Games & Exercises Games Classroom Teaching Games Billionaire Vocabulary Games & Exercises ESL LABELING PICTURE GAMES

Học qua video

English Learning through video Communication video

Luyện Nghe

Listen music & fill in the blanks Easy Conversation 365 Short Stories Easy Conversations Beginners Learn English By Listening I Learn English By Listening II Listening Lesson Library

Luyện nói

Speaking - Beginner Level Speaking - Elementary Phrases for Conversation Phrases for Conversation 2

Luyện đọc

Reading Comprehension Super Easy Reading Easy Reading

Luyện viết

Sentence Structure Practice

Ngữ pháp tiếng Anh

Ngữ pháp tiếng Anh ABC Grammar Grammar In Use Grammar - Easy Grammar - Medium Grammar - Difficult Grammar Quizzes about Places Advanced English Grammar Grammar Practice Elementary Grammar Practice Intermediate Grammar Pre-intermediate Grammar Test Grammar exercises level A Grammar exercises level B Grammar exercises level C Grammar lesson plans TOEFL Test level A TOEFL Test level B TOEFL Test level C TOEFL Exercises

Học từ vựng

Vocabulary - Easy Vocabulary - Easy with Pictures Vocabulary - Medium Vocabulary - Difficult Crossword Puzzles - Easy Crossword Puzzles - Not Easy Picture Vocabulary Test English Irregular Verbs Picture & Audio Vocabulary English pictures dictionary Toefl Test Vocabulary Find synonyms TOEFL incorrect word GMAT Vocabulary SAT Vocabulary TOEFL Structure Basic level Intermediate Level Advanced Level
Basic pronunciation lessons | Bài 37 - Consonant /h/ (Phụ âm /h/)
 

Unit 37

Consonant /h/

Phụ âm /h/

Introduction

Đặc tính: phụ âm không kêu (voiceless consonant) phụ âm  tắc thanh hầu (glottal)

Cách phát âm: đẩy luồng hơi từ phía trong ra khỏi miệng nhanh, vị trí lưỡi thấp.

Example

Examples Transcriptions Listen Meanings
hello /helˈəʊ/ chào
hot /hɒt/ nóng
whole /həʊl/ đầy đủ, toàn bộ
ahead /əˈhed/ trước hết
hill /hɪl/ ngọn đồi
heel /hɪəl/ gót chân
hand /hænd/ bàn tay
hold /həʊld/ cầm, nắm giữ
hear /hɪə(r)/ nghe
high /haɪ/ cao
husband /ˈhʌzbənd/ người chồng
happen /ˈhæpən/ xảy ra, xảy đến
hospital /ˈhɒspɪtəl/ bệnh viện
horrible /ˈhɒrɪbļ/ tồi tệ
house /haʊs/ cái nhà
how /haʊ/ thế nào
hear /hɪə(r)/ nghe
perhaps /pəˈhæps/ có lẽ, có thể
host /həʊst/ chủ nhà

Identify the letters which are pronounced /h/ (Nhận biết các chữ được phát âm là /h/)

"wh" và "h" thường được phát âm là /h/.

Lưu ý:

Trong một số trường hợp "h" không được phát âm và nó được gọi là "phụ âm câm"

Examples Transcriptions Listen Meanings
hour /aʊə(r)/ giờ
honest /ˈɒnɪst/ trung thực
honor /ˈɒnə(r)/ danh dự, danh giá
rhythm /ˈrɪðəm/ nhịp điệu
rhubarb /ˈruːbɑːb/ cây đại hoàng
 

< Back | Menu

English07.com @ Gmail.com