Go back Homepage
Download Quiz Games Listening Speaking Reading Writing Grammar Vocabulary

Học Tiếng Anh

Tiếng Anh thương mại Tiếng Anh hàng ngày Tiếng Anh trẻ em Tiếng Anh lớp 9 Tiếng Anh qua truyện vui Tiếng Anh qua bài hát Học Tiếng Anh qua bài hát Cách pháp âm Streamline-A Học từ vựng Ngữ pháp Kiểm tra từ vựng Bản động từ bất quy tắt Kho bài test tiếng Anh

Học và Chơi

English Study Games Grammar Games Vocabulary Games Listening Games Pronunciation Games Quiz Games Memory Games Typing Games Grammar Games & Exercises Games Classroom Teaching Games Billionaire Vocabulary Games & Exercises ESL LABELING PICTURE GAMES

Học qua video

English Learning through video Communication video

Luyện Nghe

Listen music & fill in the blanks Easy Conversation 365 Short Stories Easy Conversations Beginners Learn English By Listening I Learn English By Listening II Listening Lesson Library

Luyện nói

Speaking - Beginner Level Speaking - Elementary Phrases for Conversation Phrases for Conversation 2

Luyện đọc

Reading Comprehension Super Easy Reading Easy Reading

Luyện viết

Sentence Structure Practice

Ngữ pháp tiếng Anh

Ngữ pháp tiếng Anh ABC Grammar Grammar In Use Grammar - Easy Grammar - Medium Grammar - Difficult Grammar Quizzes about Places Advanced English Grammar Grammar Practice Elementary Grammar Practice Intermediate Grammar Pre-intermediate Grammar Test Grammar exercises level A Grammar exercises level B Grammar exercises level C Grammar lesson plans TOEFL Test level A TOEFL Test level B TOEFL Test level C TOEFL Exercises

Học từ vựng

Vocabulary - Easy Vocabulary - Easy with Pictures Vocabulary - Medium Vocabulary - Difficult Crossword Puzzles - Easy Crossword Puzzles - Not Easy Picture Vocabulary Test English Irregular Verbs Picture & Audio Vocabulary English pictures dictionary Toefl Test Vocabulary Find synonyms TOEFL incorrect word GMAT Vocabulary SAT Vocabulary TOEFL Structure Basic level Intermediate Level Advanced Level
Basic pronunciation lessons | Bài 38 - Consonant /θ/ (Phụ âm /θ/)
 

Unit 38

Consonant /θ/

Phụ âm /θ/

Introduction

Đặc tính: phụ âm không kêu (voiceless consonant), âm môi răng (tip-dental), phụ âm xát (fricative)

Cách phát âm: đặt đầu lưỡi ở giữa hai hàm răng phía trước. đẩy luồng hơi ra ngoài qua răng và đầu lưỡi.

Example

Examples Transcriptions Listen Meanings
thief /θiːf/ kẻ trộm
thin /θɪn/ mỏng, gầy
teeth /tiːθ/ răng
thing /θɪŋ/ đồ vật
author /ˈɔːθə(r)/ tác giả
path /pɑːθ/ đường đi, quỹ đạo
worth /wɜːθ/ giá trị, xứng đáng (làm)
thick /θɪk/ dầy
wrath  /rɒθ/ sự tức giận, phẫn nộ
myth /mɪθ/ truyện thần thoại
mouth /maʊθ/ miệng, mồm
think /θɪŋk/ nghĩ
three /θriː/ số 3
thirst /θɜːst/ khát nước
thread /θred/ sợi chỉ, sợi dây
hearth /hɑːθ/ nền, lòng lò sưởi

Identify the letters which are pronounced /θ/ (Nhận biết các chữ được phát âm là /θ/)

1. "th" được phát âm là /θ/ khi:

- Khi nó đứng đầu, giữa hay cuối từ

Examples Transcriptions Listen Meanings
think /θɪŋk/ nghĩ, suy nghĩ
thing /θɪŋ/ đồ vật
thorn /θɔːn/ gai nhọn
thumb /θʌm/ ngón tay cái
thread /θred/ sợi chỉ, sợi vải
through /θruː/ xuyên qua
mouth /maʊθ/ mồm, miệng
month /mʌntθ/ tháng
path /pɑːθ/ lối đi, đường nhỏ
truth /truːθ/ sự tật
bath /bɑːθ/ tắm
breath /breθ/ hơi thở
cloth /klɒθ/ vải vóc
sooth /suːθ/ sự thật (từ cổ)

- Khi "th" được thêm vào một tính từ để chuyển thành danh từ

Examples Transcriptions Listen Meanings
width /wɪtθ/ bề rộng
depth /depθ/ độ sâu
length /leŋkθ/ chiều dài
strength /streŋθ/ sức mạnh

- Khi "th" chỉ số thứ tự

Examples Transcriptions Listen Meanings
fourth /fɔːθ/ số thứ 4
fifth /fɪfθ/ số thứ 5
sixth /sɪksθ/ số thứ 6

Lưu ý: trong các trường hợp khác "th" còn được phát âm là /ð/

 

< Back | Menu

English07.com @ Gmail.com